Katainen: Tarvit­semme kunnan­valtuustoihin eteenpäin katsovia, taval­lisia suoma­laisia, jotka uskal­tavat uudistaa Suomea – kokoomus.fi
MENU
Katainen: Tarvit­semme kunnan­valtuustoihin eteenpäin katsovia, taval­lisia suoma­laisia, jotka uskal­tavat uudistaa Suomea

Katainen: Tarvit­semme kunnan­valtuustoihin eteenpäin katsovia, taval­lisia suoma­laisia, jotka uskal­tavat uudistaa Suomea

Julkaistu: 04.09.2012 Uncategorized

Lokakuun kunnal­lis­vaalit ovat tärkeimmät kunnal­lis­vaalit vuosi­kym­meniin. Vaaleissa ratkaistaan, kestääkö suoma­lainen hyvin­voin­ti­malli Suomea koette­levan talouden raken­ne­muu­toksen sekä ikään­ty­misen asettamat haasteet.

Suomi­uudistus

Kyse on Suomen suunnasta: taker­rummeko vanhaan, mikä johtaisi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme rapau­tu­miseen? Vai uudis­tammeko Suomea niin, että laadukkaat perus­pal­velut turvataan myös sille sukupol­velle, joka on hyvin­vointi-Suomen raken­tanut? Minusta uudis­ta­minen on ainoa oikea suunta. Se kuitenkin vaatii meiltä kaikilta rohkeutta.

Ikään­ty­minen muovaa Suomea tulevina vuosina rajulla kädellä. Nyt Suomessa on 53 eläkei­käistä ja lasta sataa työikäistä kohti. Viiden­toista vuoden päästä meillä on 75 eläke­läistä ja lasta työikäistä kohden. On hieno asia, että me suoma­laiset elämme terveenä entistä pidempään. On myös hienoa, että Suomen talou­del­lisen nousun raken­tanut sukupolvi pääsee nauttimaan hyvin ansai­tuista eläke­vuo­sista.

Tosiasia kuitenkin on, että palve­luiden ja hoivan tarve kasvaa valta­vasti. Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriö arvioi, että vuoteen 2030 mennessä perus­ter­vey­den­huollon palve­luiden tarve puoli­tois­ta­ker­taistuu ja vanhus­pal­ve­luiden tarve jopa kaksin­ker­taistuu.

Samaan aikaan tulot vähenevät monissa kunnissa. Kun eläke on tyypil­li­sesti noin 60 prosenttia palkasta, niin siitä maksetaan myös vähemmän (tulo)veroja kuin palkasta. Kuntien kassaan kertyy vähemmän verotuloja.

Kyse ei ole arvioista, vaan tilas­tol­li­sista tosiasioista. Tiedämme varsin tarkoin, kuinka paljon työikäisiä Suomessa on kymmenen vuoden päästä. Kyse on siitä, varau­dummeko väistä­mät­tömään muutokseen ajoissa.

Moni pelkää aivan aiheel­li­sesti, että palve­luita joudutaan tulevina vuosina jatku­vasti leikkaamaan ja supis­tamaan. Siihen nykymeno johtaisi. Jos jatkamme entiseen tapaan, edessä on hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan vääjää­mätön rapau­tu­minen. Kun kunnan kassa tyhjentyy, laina­määrä on maksi­missaan eikä veroäy­rissä ole enää korot­ta­misen varaa, jäljelle jäävät vain leikkaukset ja säästöt.

Näin ei kuitenkaan tarvitse käydä. Meillä on vielä aikaa uudistaa raken­teita ja toimin­ta­tapoja. Haaste on suuri, mutta sen edessä ei pidä lamaantua vaan sisuuntua. Suoma­lainen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta kestää kyllä, kunhan uskal­lamme uudistua. Yksi tarvit­ta­vista keinoista sen uudis­ta­mi­seksi on kunta­uu­distus.

Meillä on oltava rohkeutta tehdä uudis­tukset nyt, kun päätökset ovat vielä omissa käsis­sämme. Tämän vuoksi tarvit­semme kunta­vaa­leissa ehdolle taval­lisia suoma­laisia, jotka uskovat, että oman kunnan tulevaisuus voi olla parempi. Tarvit­semme kunnan­val­tuus­toihin eteenpäin katsovia, taval­lisia suoma­laisia, jotka uskal­tavat uudistaa Suomea.

Tarvit­semme sairaan­hoi­tajia, jotka osaavat uudistaa terveys­pal­ve­luita. Tarvit­semme yrittäjiä, jotka osaavat parantaa paikal­listen yrittäjien toimin­taym­pä­ristöä ja kilpai­lu­kykyä. Tarvit­semme ikäih­misiä, jotka tietävät, minkä­laisia palve­luita senio­ri­väestö tarvitsee. Tarvit­semme opiske­li­joita, jotka voivat kertoa, miten osaamiseen voidaan parhaiten panostaa. Olennai­sinta on positii­vinen ja ennak­ko­luu­loton asenne.

Uudis­tetaan kunta­ra­ken­netta niin, että se on turval­li­sempi ja vakaampi. Uudis­tetaan palve­lu­ra­ken­teita niin, että saamme samalla rahalla nykyistä parempia palve­luita. Luodaan uusia kannus­timia yritys­toi­mintaan, jotta suoma­lai­sille riittää työpaikkoja, joilla rahoi­tetaan myös huomisen hyvin­voin­ti­pal­velut.

Tarvit­semme Suomi-uudis­tuksen, joka vahvistaa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taamme kestämään tulevien vuosi­kym­menien koitokset.


Kokoomus.fi