Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Tarvit­semme kunnan­valtuustoihin eteen­päin katso­via, taval­li­sia suoma­lai­sia, jotka uskal­ta­vat uudis­taa Suomea

Katai­nen: Tarvit­semme kunnan­valtuustoihin eteen­päin katso­via, taval­li­sia suoma­lai­sia, jotka uskal­ta­vat uudis­taa Suomea

Julkaistu:

Loka­kuun kunnal­lis­vaa­lit ovat tärkeim­mät kunnal­lis­vaa­lit vuosi­kym­me­niin. Vaaleissa ratkais­taan, kestääkö suoma­lai­nen hyvin­voin­ti­malli Suomea koet­te­le­van talou­den raken­ne­muu­tok­sen sekä ikään­ty­mi­sen aset­ta­mat haas­teet.

Suomi­uudistus

Kyse on Suomen suun­nasta: taker­rum­meko vanhaan, mikä johtaisi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme rapau­tu­mi­seen? Vai uudis­tam­meko Suomea niin, että laaduk­kaat perus­pal­ve­lut turva­taan myös sille suku­pol­velle, joka on hyvin­vointi-Suomen raken­ta­nut? Minusta uudis­ta­mi­nen on ainoa oikea suunta. Se kuiten­kin vaatii meiltä kaikilta rohkeutta.

Ikään­ty­mi­nen muovaa Suomea tule­vina vuosina rajulla kädellä. Nyt Suomessa on 53 eläkei­käistä ja lasta sataa työi­käistä kohti. Viiden­toista vuoden päästä meillä on 75 eläke­läistä ja lasta työi­käistä kohden. On hieno asia, että me suoma­lai­set elämme terveenä entistä pidem­pään. On myös hienoa, että Suomen talou­del­li­sen nousun raken­ta­nut suku­polvi pääsee naut­ti­maan hyvin ansai­tuista eläke­vuo­sista.

Tosia­sia kuiten­kin on, että palve­lui­den ja hoivan tarve kasvaa valta­vasti. Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riö arvioi, että vuoteen 2030 mennessä perus­ter­vey­den­huol­lon palve­lui­den tarve puoli­tois­ta­ker­tais­tuu ja vanhus­pal­ve­lui­den tarve jopa kaksin­ker­tais­tuu.

Samaan aikaan tulot vähe­ne­vät monissa kunnissa. Kun eläke on tyypil­li­sesti noin 60 prosent­tia palkasta, niin siitä makse­taan myös vähem­män (tulo)veroja kuin palkasta. Kuntien kassaan kertyy vähem­män vero­tu­loja.

Kyse ei ole arvioista, vaan tilas­tol­li­sista tosi­asioista. Tiedämme varsin tarkoin, kuinka paljon työi­käi­siä Suomessa on kymme­nen vuoden päästä. Kyse on siitä, varau­dum­meko väis­tä­mät­tö­mään muutok­seen ajoissa.

Moni pelkää aivan aiheel­li­sesti, että palve­luita joudu­taan tule­vina vuosina jatku­vasti leik­kaa­maan ja supis­ta­maan. Siihen nyky­meno johtaisi. Jos jatkamme enti­seen tapaan, edessä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan vääjää­mä­tön rapau­tu­mi­nen. Kun kunnan kassa tyhjen­tyy, laina­määrä on maksi­mis­saan eikä vero­äy­rissä ole enää korot­ta­mi­sen varaa, jäljelle jäävät vain leik­kauk­set ja sääs­töt.

Näin ei kuiten­kaan tarvitse käydä. Meillä on vielä aikaa uudis­taa raken­teita ja toimin­ta­ta­poja. Haaste on suuri, mutta sen edessä ei pidä lamaan­tua vaan sisuun­tua. Suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta kestää kyllä, kunhan uskal­lamme uudis­tua. Yksi tarvit­ta­vista keinoista sen uudis­ta­mi­seksi on kunta­uu­dis­tus.

Meillä on oltava rohkeutta tehdä uudis­tuk­set nyt, kun päätök­set ovat vielä omissa käsis­sämme. Tämän vuoksi tarvit­semme kunta­vaa­leissa ehdolle taval­li­sia suoma­lai­sia, jotka usko­vat, että oman kunnan tule­vai­suus voi olla parempi. Tarvit­semme kunnan­val­tuus­toi­hin eteen­päin katso­via, taval­li­sia suoma­lai­sia, jotka uskal­ta­vat uudis­taa Suomea.

Tarvit­semme sairaan­hoi­ta­jia, jotka osaa­vat uudis­taa terveys­pal­ve­luita. Tarvit­semme yrit­tä­jiä, jotka osaa­vat paran­taa paikal­lis­ten yrit­tä­jien toimin­taym­pä­ris­töä ja kilpai­lu­ky­kyä. Tarvit­semme ikäih­mi­siä, jotka tietä­vät, minkä­lai­sia palve­luita senio­ri­väestö tarvit­see. Tarvit­semme opis­ke­li­joita, jotka voivat kertoa, miten osaa­mi­seen voidaan parhai­ten panos­taa. Olen­nai­sinta on posi­tii­vi­nen ja ennak­ko­luu­lo­ton asenne.

Uudis­te­taan kunta­ra­ken­netta niin, että se on turval­li­sempi ja vakaampi. Uudis­te­taan palve­lu­ra­ken­teita niin, että saamme samalla rahalla nykyistä parem­pia palve­luita. Luodaan uusia kannus­ti­mia yritys­toi­min­taan, jotta suoma­lai­sille riit­tää työpaik­koja, joilla rahoi­te­taan myös huomi­sen hyvin­voin­ti­pal­ve­lut.

Tarvit­semme Suomi-uudis­tuk­sen, joka vahvis­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taamme kestä­mään tule­vien vuosi­kym­me­nien koitok­set.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content