Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / ikäihmiset

ikäihmiset

7.10.2013

Lenita Toivakka: Ikään­ty­nei­den ääni kuulu­viin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka kannus­taa kuntia kuun­te­le­maan ikään­ty­neitä parem­min. Tuoreessa kansain­vä­li­sessä ikäih­mis­ten hyvin­voin­ti­ver­tai­lussa Suomi jäi sijalle 15. Vertai­lun kärkeen

13.10.2012

Tolva­nen: Kyllä ikä­ihmisten turvalli­suudelle ja hyvin­voinnille

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Kari Tolva­sen mielestä ikäih­mis­ten turval­li­suutta ja hyvin­voin­tia voidaan oikeasti paran­taa, ilman että heitä tarvit­see sulkea laitok­siin. Myös ikäih­mis­ten

4.9.2012

Katai­nen: Tarvit­semme kunnan­valtuustoihin eteen­päin katso­via, taval­li­sia suoma­lai­sia, jotka uskal­ta­vat uudis­taa Suomea

Loka­kuun kunnal­lis­vaa­lit ovat tärkeim­mät kunnal­lis­vaa­lit vuosi­kym­me­niin. Vaaleissa ratkais­taan, kestääkö suoma­lai­nen hyvin­voin­ti­malli Suomea koet­te­le­van talou­den raken­ne­muu­tok­sen sekä ikään­ty­mi­sen aset­ta­mat haas­teet.

30.8.2012

Toivakka: Sopu vanhus­palvelu­laista ottaa aidosti huomioon hoidon laadun

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen tänään halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hessä neuvo­tel­tuun yhtei­sym­mär­ryk­seen vanhus­pal­ve­lu­lain toteu­tuk­sesta. “Vanhus­pal­ve­lut saavat merkit­tä­viä lisä­re­surs­seja. Kokoo­muk­sen kannat­tama

15.8.2012

Kokoomus­opiskelijat: Minis­teri Guze­nina-Richard­son kään­tää selkänsä nuorille!

Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta ry on tyrmis­ty­nyt perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Maria Guze­­nina-Richard­­so­­nin (sd.) sooloi­lusta vanhus­pal­ve­lu­laissa. Perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri mars­sitti budjet­ti­neu­vot­te­lui­hin Sääty­ta­lolle vaati­muk­sen vanhus­pal­ve­lu­lain henki­lö­mi­toi­tuk­sesta, joka

15.8.2012

Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­laista ei saa tulla laitos­pal­ve­lu­la­kia

Kokoo­mus tukee vahvasti viime vaali­kau­della liik­keelle laitet­tua vanhus­pal­ve­lu­la­kia, jonka tavoit­teena on taata ikäih­mi­sille oikeus laaduk­kai­siin palve­lui­hin. Kokoo­mus haluaa, että vanhus­pal­ve­luita

9.8.2012

Risikko: Kokoo­mus kannat­taa vanhus­pal­ve­lu­la­kia - Vanhuk­silla oikeus saada moni­puo­li­sia palve­luja, hoitoa ja hoivaa

?On hienoa, että vanhus­pal­ve­lu­laki saa laajasti kanna­tusta. Kokoo­mus kannat­taa lämpi­mästi vanhus­pal­ve­lu­la­kia ja kiireh­tii sen valmis­te­lua. Lain valmis­te­lussa pain­opiste on kuiten­kin

30.11.2011

GO GO, SLOW GO, NO GO ? raportti ikäih­mi­sistä ja vanhus­pal­ve­luista

Suomen Toivo ?ajatus­pa­jan tuot­ta­man kirjan julkis­ta­mis­ti­lai­suus pide­tään keski­viik­kona 7. joulu­kuuta Helsin­gin Suoma­lai­sella klubilla klo 10.00.

Skip to content