GO GO, SLOW GO, NO GO ? raportti ikäih­mi­sistä ja vanhus­pal­ve­luista

Julkaistu: 30.11.2011

Kirjassa vara­tuo­mari Tuulikki Petä­jä­niemi arvioi ikäih­mis­ten nykyi­siä palve­luja, niiden kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sia sekä palve­lu­jen rahoi­tusta ja vastuun­ja­koa eri taho­jen kesken.

Kirjan sisäl­löstä ja tilaa­mi­sesta sekä julkis­ta­mis­ti­lai­suu­desta lisä­tie­toja osoit­teessa www.toivoajatuspaja.fi