Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

EU

24.8.2016

Petteri Orpo: Ilman korkeaa työl­li­syyttä ei ole pohjois­maista hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa

Haluai­sin tänään keskit­tyä kahteen Suomen ja suoma­lais­ten kannalta tärke­ään ja ajan­koh­tai­seen teemaan. Ensim­mäi­nen on Euroo­pan tule­vai­suus. Britan­nian EU-ero, maahan­muut­to­kriisi ja

22.10.2015

Jyrki Katai­sesta EPP:n vara­pu­heen­joh­taja

Euroo­pan komis­sion vara­pu­heen­joh­taja, Kokoo­muk­sen enti­nen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen on valittu Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi. Katai­nen valit­tiin vara­pu­heen­joh­ta­jaksi Euroo­pan keskus­ta­oi­keis­to­lai­set puolu­eet

15.10.2015

Jyrki Katai­nen ehdolla EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

Euroo­pan komis­sion vara­pu­heen­joh­taja, Kokoo­muk­sen enti­nen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen on ehdolla Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi. EPP:n puheen­joh­ta­jisto vali­taan Madri­dissa 22.10.2015. Katai­nen

24.4.2015

Meppi­ter­vei­set: Sarva­maa huoles­tui inves­toin­tioh­jel­masta

Budjet­ti­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Petri Sarva­maa on huolis­saan Euro­par­la­men­tin teke­mistä muutok­sista Junc­ke­rin ja Katai­sen inves­toin­tioh­jel­maan. Hänen mukaansa parla­men­tin piti saada oma puumerk­kinsä

10.12.2014

Orpo: Suomen maitoala saa EU:lta tukea vien­ti­krii­siin

EU:n maata­lous­ko­mis­saari Phil Hogan on tänään ilmoit­ta­nut, että unioni tukee Venä­jän tuon­ti­kiel­losta kärsi­neitä suoma­lai­sia maidon­tuot­ta­jia 10,7 miljoo­nalla eurolla. ?Komis­sion tuki

17.10.2014

Virk­ku­nen: Yhtei­nen euroop­pa­lai­nen ulko­po­li­tiikka on saanut lisää painoar­voa

Videolla Henna Virk­ku­nen luo katsauk­sen komis­sio­ää­nes­tyk­seen, uuden komis­sion kokoon­pa­noon sekä Barro­son komis­sion saavu­tuk­siin.

15.4.2014

Kokoo­mus on nimen­nyt kaikki euro­vaa­lieh­dok­kaansa.

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tänään 15.4. kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta.  Kokoo­muk­sen ehdok­kaiksi tuli­vat opis­ke­lija Caro­lina Nystén ja kansan­edus­taja Tapani Mäki­nen. Listalla

10.4.2014

Katai­sen video­blogi: Parempi Eurooppa syntyy parhailla teki­jöillä

Kun Euroo­palla menee hyvin, niin silloin myös Suomessa menee hyvin. Euroo­pan parla­men­tissa pitää olla sellai­sia päät­tä­jiä, jotka tietä­vät, mitä tahto­vat,

5.4.2014

Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­kam­pan­jas­tartti

Huikea euro­vaa­li­ke­vät jatkuu! Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­kam­pan­jas­tartti tänään Helsin­gissä. Euro­vaa­lis­tar­tissa esitel­lään Kokoo­muk­sen uudet euro­vaa­lieh­dok­kaat  ja julkis­te­taan euro­vaa­li­kam­pan­jan ilme. Paikan päällä voi tutus­tua

12.3.2014

Katai­nen: Ukrai­nan kriisi kosket­taa koko Euroop­paa

Edus­kun­nalle Ukrai­nan tilan­teesta puhu­nut puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen painotti, että Suomi toimii Ukrai­nan krii­sin ratkai­su­yri­tyk­sissä ensi­si­jai­sesti EU:n kautta ja muiden

Skip to content