Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / EPP / Sivu 2

EPP

17.10.2018

Nimi­tys- ja suosi­tus­kir­jeet – Alex Stubb EPP:n kärkieh­dok­kaaksi

Euroo­pan inves­toin­ti­pan­kin vara­pää­joh­taja Alexan­der Stubb pyrkii Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kärkieh­dok­kaaksi tule­vissa EU-vaaleissa. Ohesta löyty­vät puheen­joh­ta­jamme Petteri Orpon kirjoit­tama nimi­tys­kirje sekä

16.9.2018

Petteri Orpo: Euroop­pa­lai­suus on meille arkea

Petteri Orpon puhe puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa 16.9.2018 Olemme olleet Euroo­pan unio­nin jäse­niä 23 vuotta. Olemme käyt­tä­neet euroa kätei­senä 16 vuotta. Euroop­pa­lai­suus

28.4.2018

Petteri Orpo euroop­pa­lais­ten valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den ryhmän puheen­joh­ta­jaksi

Tiedote 28.4.2018 Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo on valittu Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den ryhmän puheen­joh­ta­jaksi. Orpo johtaa jatkossa puhetta EPP:läisten valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den

4.12.2017

Kokoo­mus sai EPP-kongres­sin Suomeen

Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n kongressi järjes­te­tään Helsin­gissä 7.-8. marras­kuuta 2018. EPP:n puolue­ko­kous on yksi suurim­mista Suomessa järjes­te­tyistä kansain­vä­li­sistä poliit­ti­sista kokouk­sista. EPP:n

5.3.2014

Seuraa suoraa lähe­tystä EPP:n puolue­ko­kouk­sesta, Dubli­nista.

Tors­taina 6.3. Dubli­nissa alkaa EPP:n puolue­ko­kous, joka toimii lähtö­lau­kauk­sena EPP:n euro­vaa­li­kam­pan­jaan. Perjan­taina 7.3. puolue­ko­kous valit­see EPP:n kärkieh­dok­kaan Euroo­pan komis­sion puheen­joh­ta­jaksi.

4.3.2014

Kokoo­muk­sen puolue­johto osal­lis­tuu EPP:n puolue­ko­kouk­seen Dubli­nissa

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) 22. puolue­ko­kous järjes­te­tään 6.-7.3. Dubli­nissa, Irlan­nissa. Puolue­ko­kous on lähtö­lau­kaus EPP:n euro­vaa­li­kam­pan­jaan. Tapah­tu­maan odote­taan yli 2000 osal­lis­tu­jaa, mukaan

6.3.2011

Toivakka: Lippo­nen puolus­te­lee höve­liä talous­lin­jaa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka ihmet­te­lee, miksi SDP:n Paavo Lippo­nen vastus­taa EU:n talous­ku­rin tiuken­ta­mista.

17.6.2010

Katai­nen pohjusti EU-huip­pu­ko­kousta Brys­se­lissä

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen tapasi keski­viik­kona 16.6. Brys­se­lissä komis­sion puheen­joh­ta­jan Jose Manuel Barro­son ja osal­lis­tui Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) huip­pu­ko­kouk­seen, joka valmis­teli EU-huip­pu­ko­kousta. Katai­nen korosti EU-johta­jille, että talout­taan huonosti hoita­ville jäsen­maille tulee kohdis­taa sank­tioita. Katai­sen mukaan sank­tioi­den käyttö paran­taisi talous­po­li­tii­kan koor­di­naa­tiota.

10.12.2009

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen jatkaa EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen on valittu jatka­maan Euroo­pan Kansan­puo­lu­een EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jana. Katai­nen toimi vara­pu­heen­joh­ta­jana myös edel­li­sen kolmi­vuo­tis­kau­den.

Skip to content