Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen pohjusti EU-huip­pu­ko­kousta Brys­se­lissä

Katai­nen pohjusti EU-huip­pu­ko­kousta Brys­se­lissä

Julkaistu:

Kahden­vä­li­nen tapaa­mi­nen Barro­son kanssa oli poik­keuk­sel­li­nen, sillä komis­sion puheen­joh­taja ei yleensä tapaa yksit­täi­siä jäsen­mai­den minis­te­reitä. Barroso ja Katai­nen kuulu­vat molem­mat EPP-puolu­ee­seen. EPP-kokouk­sen tauolla kansain­vä­li­selle medialle puhu­nut Katai­nen painotti pank­kien stres­si­tes­tien merki­tystä. - Yhä useam­mat halli­tuk­set ovat avoi­mien pank­kien stres­si­tes­tien kannalla. Tarvit­semme lisää avoi­muutta. Eurooppa on täynnä hyviä pank­keja, ja vain vähem­mistö niistä on vaikeuk­sissa.

Katai­sen ohella EPP:n huip­pu­ko­kouk­seen osal­lis­tui­vat muiden muassa Saksan liit­to­kans­leri Angela Merkel, Ruot­sin päämi­nis­teri Fredrik Rein­feldt ja Unka­rin tuore päämi­nis­teri Viktor Orban. Kokouk­sessa olivat mukana myös Eurooppa-neuvos­ton puheen­joh­taja Herman van Rompuy, Euroo­pan komis­sion puheen­joh­taja Jose Manuel Barroso ja Euroo­pan parla­men­tin puhe­mies Jerzy Buzek.

Keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen EPP on suurin Euroo­pan tason poliit­ti­nen puolue. EPP:stä tule­vat myös EU-komis­sion, neuvos­ton ja parla­men­tin puheen­joh­ta­jat sekä 13 komis­saa­ria. Se on myös Euroo­pan parla­men­tin suurin ryhmä. Suomesta EPP:hen kuuluu Kokoo­mus. Jyrki Katai­nen on EPP:n vara­pu­heen­joh­taja ja johtaa aina ennen EU:n valtio­va­rain­mi­nis­te­rien kokouk­sia pidet­tä­viä EPP:n valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sia.

Lisä­tie­toja:

Kostas Sasmatzo­glou, EPP-puolu­een lehdis­tö­pääl­likkö, p. +32-2-2854147 tai +32-2-2854147

Juho Romak­ka­niemi, valtio­va­rain­mi­nis­teri Katai­sen erityi­sa­vus­taja, gsm 0400 505 269.

www.epp.eu

localhost:5000


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content