Petteri Orpo: Euroop­pa­laisuus on meille arkea – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Euroop­pa­laisuus on meille arkea

Petteri Orpo: Euroop­pa­laisuus on meille arkea

Julkaistu: 16.09.2018 EU Ulkopolitiikka

Petteri Orpon puhe puolue­val­tuuston kokouk­sessa 16.9.2018

Olemme olleet Euroopan unionin jäseniä 23 vuotta. Olemme käyttäneet euroa käteisenä 16 vuotta. Euroop­pa­laisuus on meille arkea.

Yli 55 000 suoma­laista nuorta on ollut Erasmus-vaihdossa euroop­pa­lai­sissa korkea­kou­luissa. Suomessa on kuluneen parin­kym­menen vuoden aikana ollut yli 70 000 Erasmus-opiske­lijaa. Heidän repuissaan on kulkenut maasta toiseen kokemuksia, ystävyys­suh­teita ja kieli­taitoa, joka on sitonut meitä tiiviimmin yhteiseen Eurooppaan.

Komission mukaan maail­massa oli miljoona Erasmus-vauvaa jo vuonna 2014, eli vaihdossa toisensa löytä­neiden nuorten lapsia.

Arkipäi­väis­ty­minen on hyvä asia. Silti on hyvä muistaa välillä, että EU-jäsenyys on enemmän. Se tosiaan on valinta: valinta kuulua läntiseen arvoyh­teisöön. Talou­del­linen valinta. Se on meille turval­li­suus­va­linta. Se on meille järki­va­linta: maanosamme kohtaa haasteita, joihin löydämme ratkaisut vain yhdessä.

Siksi me kokoo­muk­sessa pidämme ääntä Euroopan ja euroop­pa­lai­suuden puolesta. Meidän valin­tamme tänä päivänä on EU-jäsenyys ihan yhtä vahvasti kuin se oli liittyes­sämme Euroopan unioniin.

Se ei tarkoita, että suhtau­tui­simme kritii­kittä yhteiseen tekemiseen. Ei sitä, että emme näkisi EU:ssa paran­ta­misen varaa. Päinvastoin: me haluamme olla kehit­tä­mässä unionia yhä parem­maksi.

Ensi keväänä EU:ssa alkaa uusi aika. EU:lle valitaan seuraava parla­mentti. Tänään nimeämme ensim­mäisiä ehdok­kai­tamme ensi kevään vaaleihin.

Vaalien jälkeen EU:lle valitaan uudet komis­saarit.

Minusta on tärkeää, että arvioimme perus­teel­li­sesti kulunutta kautta. Ja että syväl­li­sesti pohdimme, mihin EU:n tulisi keskittyä seuraa­vaksi. EU:n on aika suuntautua entistä vahvemmin ulospäin ja tulevai­suuteen.

EU:n on oltava yhtenäinen sisäi­sesti. Perus- ja ihmisoi­keuk­sista ja oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teesta ei voi tehdä kompro­misseja.

Euroopan parla­mentin päätös vaatia neuvostoa käynnis­tämään artikla 7 mukainen menettely Unkarin kohdalla oli mielestäni oikea. Lähes kaikki suoma­laiset mepit äänes­tivät sen puolesta.

Kun parla­mentti ja komissio vaihtuvat, on aika ja paikka uudistaa Euroopan unionia.

Yhteisiä varoja tulee käyttää viisaasti euroop­pa­laista lisäarvoa tuoviin tarkoi­tuksiin.

Kokoomus ei siksi halua tinkiä tutki­mukseen ja kehitykseen sekä Erasmus+ -ohjelmaan esite­tyistä lisäyk­sistä. Maaseudun kehit­tä­mis­ra­haston osuus tulee säilyttää kohtuul­lisena EU-budje­tissa, jotta ilmas­ton­muu­toksen hillintään ja ympäristön suojeluun liittyvät tavoitteet eivät vesity. Nämä kohteet ovat myös Suomen kannalta kaikista edulli­simpia.

Minä olen tyyty­väinen siihen, että uusiin kohteisiin kuten muutto­liik­keeseen ja rajatur­val­li­suuteen sekä turval­li­suuteen ja puolus­tukseen esitetään merkit­täviä lisäyksiä. Ulkosuh­teiden riittävä rahoitus on myös erittäin tärkeää. Kehity­syh­teistyön painopisteen tulee olla Afrikassa.

EU:n pitää olla suuri suurissa ja pieni pienissä asioissa. Suuria asioita, joihin meidän pitää yhdessä keskittyä ovat kasvu, ilmas­ton­muu­toksen hillintä, turval­lisuus ja puolustus, muutto­liikkeen hallinta sekä vapaa­sään­tö­pe­rus­teisen maail­man­kaupan puolus­ta­minen.

Suomella on ainut­laa­tuinen mahdol­lisuus vaikuttaa Euroopan unionin suuntaan, kun olemme EU-puheen­joh­ta­jamaa ensi syksynä. Minun mielestäni luonteva painopiste Suomen EU-puheen­joh­ta­juus­kau­delle olisi osaaminen ja koulutus.

Osaamisen ja koulu­tuksen vahvis­ta­minen on avain EU-jäsen­maita koskeviin, työelämän muutokseen liittyviin haasteisiin kuten digita­li­saa­tioon ja automa­ti­saa­tioon. Osaamisen ja koulu­tus­tason nostolla ja ylläpi­dolla voimme kääntää nuo haasteet mahdol­li­suuk­siksi. Lisäksi Suomi tunnetaan koulu­tuksen super­maana jo ennestään.

Minä odotan, että seuraava komissio keskittyy entistä vahvemmin talouden kestävään kasvuun ja kansa­laisten hyvin­vointiin. Uuden kasvun on perus­tuttava kestävien, uusiu­tuvien ja kierrä­tet­tävien materi­aalien käyttöön, puhtaaseen tekno­lo­giaan ja vähähii­li­syyteen. Tämä edellyttää kestävää teollista tuotantoa ja luonnon­va­rojen käyttöä.

Meidän on ymmär­rettävä kestävä kehitys isona mahdol­li­suutena. Ympäris­töstä huoleh­ti­minen ja talou­del­linen kasvu eivät ole vastak­kaisia asioita. Uutena ajatuksena voimme viedä Suomessa viime vuonna käynnis­tyneen kestävän kehityksen budje­toinnin myös EU-tasolle. Mehän olemme tässä edellä­kä­vi­jöitä.

EU:n on tehtävä enemmän Euroopan turval­li­suuden ja puolus­tuksen vahvis­ta­mi­seksi ja kansa­laisten suoje­le­mi­seksi. Puolus­tusyh­teistyö on alue, jolla EU-jäsenmaat voivat saavuttaa merkit­tävää euroop­pa­laista lisäarvoa. Avunan­to­lausekkeen toimi­vuutta käytän­nössä voisimme parantaa harjoit­te­le­malla yhdessä.

Olen samaa mieltä puheen­johtaja Junckerin kanssa siitä, että EU:n on aikuis­tuttava ja alettava toimia yhdellä äänellä globaa­leilla areenoilla. Määräe­nem­mis­tö­pää­tösten käyttö ulkopo­li­tii­kassa mahdol­lis­taisi EU:n aktii­vi­semman roolin maail­massa. Odotan mielen­kiin­nolla puheen­johtaja Junckerin lupaamia esityksiä tästä.

Suomen on suhtau­duttava puheen­joh­ta­juus­kau­teensa ja EU-politiikkaan yleensä kunnian­hi­moi­sesti. EU ei ole edunval­vonnan kohde. EU olemme me. Mitä vahvempi on EU, sitä vahvempi on Suomen itsenäisyys.

Meidän linjamme ei ole jarruttaa euroop­pa­laista yhden­ty­mistä, vaan viedä sitä toivo­maamme suuntaan.

Minun toivomani suunta on yhtenäinen ja vahva EU, joka kykenee edustamaan jäsen­maitaan ja kansa­lai­siaan kansain­vä­li­sillä areenoilla, joka kykenee tuottamaan turval­li­suutta ja hyvin­vointia kansa­lai­silleen enemmän kuin kukin jäsenmaa yksin.

Kokoomus täyttää tänä vuonna 100 vuotta. On kunnia saada euroop­pa­laiset ystävämme Suomeen marras­kuussa, kun Kokoomus isännöi EPP-kongressia Helsin­gissä. Kongres­sissa tullaan valit­semaan EPP:n kärkieh­dokas.

Alexin mahdol­li­sesta ehdok­kuu­desta EPP:n kärkieh­do­kas­ki­sassa on puhuttu jo pitkään. Toivon, että hän lähtee ehdolle.

Vastaanotto Suomessa on ollut perin­teistä. Kannat­taako sitä nyt lähteä ehdolle, jos siellä on jo saksa­lainen ehdolla? Kannat­taako ottaa riskiä, jos ei ole satapro­sent­tisen varma, että tulee valituksi?

No totta kai kannattaa! Alexin EU- ja kv-kokemus on vertaansa vailla. On Suomen ja Kokoo­muksen etu, että Alexin nimi on esillä Euroopan tason speku­laa­tioissa. Hän on tällä hetkellä yksi tunne­tuimpia suoma­laisia kansain­vä­li­sesti.

Kokoomus on Suomen kansain­vä­lisin puolue. Meillä on tarjota päteviä henki­löitä Euroopan huippu­pai­koille. Me tunnemme Brysselin kabinetit ja osaamme toimia niissä. Me tiedämme, miten EU:ssa vaiku­tetaan.

Tänään asetamme ensim­mäiset ehdokkaat eurovaa­leihin.


Kokoomus.fi