Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Petteri Orpo euroop­pa­lais­ten valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den ryhmän puheen­joh­ta­jaksi

Petteri Orpo euroop­pa­lais­ten valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den ryhmän puheen­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Tiedote 28.4.2018

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo on valittu Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den ryhmän puheen­joh­ta­jaksi. Orpo johtaa jatkossa puhetta EPP:läisten valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den tapaa­mi­sissa euro­ryh­män ja Ecofin-neuvos­ton kokouk­sien yhtey­dessä. Ryhmään kuuluu kymme­nen valtio­va­rain­mi­nis­te­riä. Seuraava kokous on Brys­se­lissä touko­kuun lopulla.

- Kiitän lämpi­mästi EPP:tä ja puheen­joh­taja Joseph Daulia luot­ta­muk­sesta. EPP-valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den kokouk­set ovat tärkeä foorumi keskus­tella euro­ryh­mässä ja Ecofin-neuvos­tossa päätet­tä­vistä asioista kuten talous- ja raha­lii­ton sekä pank­kiu­nio­nin kehit­tä­mi­sestä. Aion puheen­joh­ta­jana nostaa esiin muita­kin ajan­koh­tai­sia aiheita, kuten komis­sion rahoi­tus­ke­hys­esi­tyk­sen, Petteri Orpo sanoi Bulga­riassa.

Euroo­pan kansan­puo­lu­een puheen­joh­taja Joseph Daul kutsui Orpon tehtä­vään ja siitä ilmoi­tet­tiin tänään EPP-valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den tapaa­mi­sen yhtey­dessä Sofiassa, Bulga­riassa. Puheen­joh­ta­jan paikka vapau­tui, kun espan­ja­lai­nen Luis de Guin­dos siir­tyi Espan­jan talous-, teol­li­suus- ja kilpai­lu­ky­ky­mi­nis­te­rin tehtä­västä Euroo­pan keskus­pan­kin vara­pää­joh­ta­jaksi.

Talous- ja rahoi­tus­asioi­den neuvosto (Ecofin) on yksi EU:n neuvos­ton kokoon­pa­noista. Ecofin päät­tää vastuu­alu­eensa EU-lain­sää­dän­nöstä useim­mi­ten yhteis­työssä EU:n parla­men­tin kanssa. Tehtä­viin sisäl­tyy myös jäsen­mai­den talous­po­li­tii­kan koor­di­nointi. Ecofin-neuvos­toon kuulu­vat EU-maiden valtio­va­rain­mi­nis­te­rit. Viral­lis­ten kokous­ten lisäksi minis­te­rit kokoon­tu­vat epävi­ral­li­sesti kaksi kertaa vuodessa.

Euro­ryhmä on epävi­ral­li­nen elin, jonka tehtä­vänä on koor­di­noida euro­mai­den talous­po­li­tiik­kaa ja edis­tää talous­kas­vua. Ryhmään kuulu­vat euro­mai­den valtio­va­rain­mi­nis­te­rit. Euro­ryhmä tekee poliit­ti­sia linjauk­sia, mutta ei päätä esimer­kiksi lain­sää­dän­nöstä.

Lisä­tie­dot:
Erityi­sa­vus­taja Elisa Tarkiai­nen, p. 0400-774 789

Kuva: Petteri Orpo ja Joseph Daul /​EPP (Brys­sel, joulu­kuu 2016)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content