• FI
 • SV
 • MENU
  Petteri Orpo euroop­pa­lais­ten valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den ryhmän puheen­joh­ta­jaksi
  Twiittaa

  Petteri Orpo euroop­pa­lais­ten valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den ryhmän puheen­joh­ta­jaksi

  Julkaistu: 28.04.2018 Tiedote

  Tiedote 28.4.2018

  Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo on valittu Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den ryhmän puheen­joh­ta­jaksi. Orpo johtaa jatkossa puhetta EPP:läisten valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den tapaa­mi­sissa euro­ryh­män ja Ecofin-neuvos­ton kokouk­sien yhtey­dessä. Ryhmään kuuluu kymme­nen valtio­va­rain­mi­nis­te­riä. Seuraava kokous on Brys­se­lissä touko­kuun lopulla.

  - Kiitän lämpi­mästi EPP:tä ja puheen­joh­taja Joseph Daulia luot­ta­muk­sesta. EPP-valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den kokouk­set ovat tärkeä foorumi keskus­tella euro­ryh­mässä ja Ecofin-neuvos­tossa päätet­tä­vistä asioista kuten talous- ja raha­lii­ton sekä pank­kiu­nio­nin kehit­tä­mi­sestä. Aion puheen­joh­ta­jana nostaa esiin muita­kin ajan­koh­tai­sia aiheita, kuten komis­sion rahoi­tus­ke­hys­esi­tyk­sen, Petteri Orpo sanoi Bulga­riassa.

  Euroo­pan kansan­puo­lu­een puheen­joh­taja Joseph Daul kutsui Orpon tehtä­vään ja siitä ilmoi­tet­tiin tänään EPP-valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den tapaa­mi­sen yhtey­dessä Sofiassa, Bulga­riassa. Puheen­joh­ta­jan paikka vapau­tui, kun espan­ja­lai­nen Luis de Guin­dos siir­tyi Espan­jan talous-, teol­li­suus- ja kilpai­lu­ky­ky­mi­nis­te­rin tehtä­västä Euroo­pan keskus­pan­kin vara­pää­joh­ta­jaksi.

  Talous- ja rahoi­tus­asioi­den neuvosto (Ecofin) on yksi EU:n neuvos­ton kokoon­pa­noista. Ecofin päät­tää vastuu­alu­eensa EU-lain­sää­dän­nöstä useim­mi­ten yhteis­työssä EU:n parla­men­tin kanssa. Tehtä­viin sisäl­tyy myös jäsen­mai­den talous­po­li­tii­kan koor­di­nointi. Ecofin-neuvos­toon kuulu­vat EU-maiden valtio­va­rain­mi­nis­te­rit. Viral­lis­ten kokous­ten lisäksi minis­te­rit kokoon­tu­vat epävi­ral­li­sesti kaksi kertaa vuodessa.

  Euro­ryhmä on epävi­ral­li­nen elin, jonka tehtä­vänä on koor­di­noida euro­mai­den talous­po­li­tiik­kaa ja edis­tää talous­kas­vua. Ryhmään kuulu­vat euro­mai­den valtio­va­rain­mi­nis­te­rit. Euro­ryhmä tekee poliit­ti­sia linjauk­sia, mutta ei päätä esimer­kiksi lain­sää­dän­nöstä.

  Lisä­tie­dot:
  Erityi­sa­vus­taja Elisa Tarkiai­nen, p. 0400-774 789

  Kuva: Petteri Orpo ja Joseph Daul /​EPP (Brys­sel, joulu­kuu 2016)