Petteri Orpo euroop­pa­laisten valtio­va­rain­mi­nis­te­reiden ryhmän puheen­joh­ta­jaksi – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo euroop­pa­laisten valtio­va­rain­mi­nis­te­reiden ryhmän puheen­joh­ta­jaksi

Petteri Orpo euroop­pa­laisten valtio­va­rain­mi­nis­te­reiden ryhmän puheen­joh­ta­jaksi

Julkaistu: 28.04.2018 Tiedote

Tiedote 28.4.2018

Kokoo­muksen puheen­johtaja Petteri Orpo on valittu Euroopan kansan­puo­lueen (EPP) valtio­va­rain­mi­nis­te­reiden ryhmän puheen­joh­ta­jaksi. Orpo johtaa jatkossa puhetta EPP:läisten valtio­va­rain­mi­nis­te­reiden tapaa­mi­sissa euroryhmän ja Ecofin-neuvoston kokouksien yhtey­dessä. Ryhmään kuuluu kymmenen valtio­va­rain­mi­nis­teriä. Seuraava kokous on Brysse­lissä toukokuun lopulla.

- Kiitän lämpi­mästi EPP:tä ja puheen­johtaja Joseph Daulia luotta­muk­sesta. EPP-valtio­va­rain­mi­nis­te­reiden kokoukset ovat tärkeä foorumi keskus­tella euroryh­mässä ja Ecofin-neuvos­tossa päätet­tä­vistä asioista kuten talous- ja rahaliiton sekä pankkiu­nionin kehit­tä­mi­sestä. Aion puheen­joh­tajana nostaa esiin muitakin ajankoh­taisia aiheita, kuten komission rahoi­tus­ke­hys­esi­tyksen, Petteri Orpo sanoi Bulga­riassa.

Euroopan kansan­puo­lueen puheen­johtaja Joseph Daul kutsui Orpon tehtävään ja siitä ilmoi­tettiin tänään EPP-valtio­va­rain­mi­nis­te­reiden tapaa­misen yhtey­dessä Sofiassa, Bulga­riassa. Puheen­joh­tajan paikka vapautui, kun espan­ja­lainen Luis de Guindos siirtyi Espanjan talous-, teollisuus- ja kilpai­lu­ky­ky­mi­nis­terin tehtä­västä Euroopan keskus­pankin varapää­joh­ta­jaksi.

Talous- ja rahoi­tus­asioiden neuvosto (Ecofin) on yksi EU:n neuvoston kokoon­pa­noista. Ecofin päättää vastuu­alu­eensa EU-lainsää­dän­nöstä useim­miten yhteis­työssä EU:n parla­mentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsen­maiden talous­po­li­tiikan koordi­nointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtio­va­rain­mi­nis­terit. Viral­listen kokousten lisäksi minis­terit kokoon­tuvat epävi­ral­li­sesti kaksi kertaa vuodessa.

Euroryhmä on epävi­ral­linen elin, jonka tehtävänä on koordi­noida euromaiden talous­po­li­tiikkaa ja edistää talous­kasvua. Ryhmään kuuluvat euromaiden valtio­va­rain­mi­nis­terit. Euroryhmä tekee poliit­tisia linjauksia, mutta ei päätä esimer­kiksi lainsää­dän­nöstä.

Lisätiedot:
Erityi­sa­vustaja Elisa Tarkiainen, p. 0400-774 789

Kuva: Petteri Orpo ja Joseph Daul /EPP (Bryssel, joulukuu 2016)


Kokoomus.fi