Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / budjetti / Sivu 2

budjetti

16.9.2014

Sato­nen: Puoluei­den on yhdessä etsit­tävä ratkaisu turval­li­suu­den ja oikeus­lai­tok­sen toimin­nan varmis­ta­mi­seksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jan Arto Sato­sen puhe edus­kun­nassa talous­ar­vio 2015 lähe­te­kes­kus­te­lussa 16.9.2014 Arvoisa puhe­mies, Usein unoh­tuu, että Suomi on maail­man parhaita

1.9.2014

Paula Risikko: Liiken­ne­hank­keilla pide­tään huolta koko Suomesta

On osuvasti todettu, että väylä­verk­komme on kuin veri­suo­nisto, joka pitää Suomen liik­keessä. Ilman toimi­via liiken­ne­väy­liä maalla, merellä ja miksei ilmas­sa­kin

15.8.2013

Katai­nen: Budjet­ti­rii­hestä selkeä mars­si­jär­jes­tys koko kestä­vyys­va­jeen katta­mi­seen

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa puhu­nut Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen painotti, että halli­tus valmis­tau­tuu budjet­ti­rii­heen vaikeassa talou­del­li­sessa tilan­teessa. - Suomen ja

20.9.2012

Toivakka: Oppo­si­tiolla suunta hukassa

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on harmis­saan ensi vuoden budjet­tia koske­van lähe­te­kes­kus­te­lun laimeasta sävystä. - On tärkeää, että asioista

30.8.2012

Mäkelä: Patent­tien parempi oikeus­suoja merkit­tävä Suomen kilpai­lu­ky­vylle

Halli­tus sopi budjet­ti­rii­hessä patent­ti­rii­to­jen ja muiden aineet­to­mia oikeuk­sia koske­vien riita-asioi­­den keskit­tä­mi­sestä mark­ki­na­tuo­miois­tui­meen 1.9.2013 lukien. Tavoit­teena on suoma­lais­ten työpaik­ko­jen ja yritys­ten

30.8.2012

Vapaa­vuori: Budje­tin pää­tavoitteena työ­paikkojen turvaa­mi­nen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori uskoo, että budjet­ti­rii­hestä löytyy ratkai­sun avai­mia työl­li­syy­den ja kilpai­lu­ky­vyn lisää­mi­seksi. - On aivan oikein, että

30.8.2012

Mäkelä: Halli­tus panos­taa voimak­kaasti tulevaisuuden­tekijöihin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen tänään budjet­ti­rii­hessä teke­miin päätök­siin, joilla paran­ne­taan lasten ja nuor­ten asemaa yhteis­kun­nassa. Halli­tuk­sen

22.8.2012

Vapaa­vuori: Budje­tin pain­opis­teenä velkaantumis­kehityksen tait­ta­mi­nen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori pitää valtion­ta­lou­den tasa­pai­no­tusta yhtenä Suomen suurim­mista haas­teista. Vapaa­vuori perään­kuu­lut­taa kehys­rii­hestä vastauk­sia erityi­sesti kilpai­lu­ky­ky­haas­tee­seen ja uuden

15.8.2012

Katai­nen: Työllisyys­riihestä kasvua ja uusia työpaik­koja

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen pitää loppu­vaa­li­kau­den suurim­pana kysy­myk­senä julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sen ohella uuden kasvun ja uusien työpaik­ko­jen luomista. “Hyvin­voin­nin

12.4.2012

Kehys­rii­hen neljä keskeistä loppu­tu­losta

Halli­tus pystyi vaikeassa tilan­teessa teke­mään vastuun­tun­toi­sia ratkai­suja. Kehys­rii­hen neljä keskeistä loppu­tu­losta ovat 1. velkaan­tu­mi­sen kier­teen katkai­se­mi­nen, 2. kasvun edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­nen,

Skip to content