Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Työllisyys­riihestä kasvua ja uusia työpaik­koja

Katai­nen: Työllisyys­riihestä kasvua ja uusia työpaik­koja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen pitää loppu­vaa­li­kau­den suurim­pana kysy­myk­senä julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sen ohella uuden kasvun ja uusien työpaik­ko­jen luomista. “Hyvin­voin­nin turvaa­mi­seksi on tehtävä vält­tä­mät­tö­män talou­den sopeu­tuk­sen rinnalla kaikki mahdol­li­nen, jolla edis­te­tään uutta kasvua ja uusien työpaik­ko­jen synty­mistä”, Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kouk­sen Oulussa avan­nut Katai­nen painotti.

Halli­tus on jo tehnyt lukui­sia talous­kas­vua vauh­dit­ta­via päätök­siä. Yhtei­sö­ve­roa keven­ne­tään, teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyä paran­ne­taan ener­gia­ve­ro­leik­ku­rilla ja kehys­rii­hessä päätet­tiin ottaa käyt­töön uusia vero­kan­nus­ti­mia (mm. t&k-vähennys, bisne­sen­ke­li­huo­jen­nus ja  tuotan­nol­lis­ten inves­toin­tien koro­te­tut pois­tot). Kokoo­mus pitää tärkeänä, että kannus­ti­met otetaan vauh­dilla käyt­töön ja että niiden vaikut­ta­vuutta seura­taan.

- Kasvu­pää­tös­ten toimeen­pa­non jälkeen riit­tää edel­leen paljon työn­sar­kaa. Suomen talous on rajun raken­ne­muu­tok­sen kourissa. Nyt kysy­tään, onko meillä rohkeutta, taitoa ja tahtoa tehdä päätök­siä, jotka lisää­vät kasvu­yrit­tä­jyyttä ja työpaik­ko­jen määrää. Kaikki työ on arvo­kasta.

- Työpaikka on paras keino lisätä oikeu­den­mu­kai­suutta ja sosi­aa­lista tasa-arvoa. Tarvit­semme saman­kal­taista uuden talou­den luomi­sen henkeä, jolla nousimme 1990-luvun lamasta menes­tyk­seen.

Uusien työpaik­ko­jen, kilpai­lu­ky­vyn ja kasvun tarkas­te­lussa halli­tuk­sella on viisi lähia­jan tarkas­te­lu­pis­tettä.

- Elokuun lopun budjet­ti­riihi, “työl­li­syys­riihi”, on näistä tarkas­te­lu­pis­teistä ensim­mäi­nen. Siellä on katsot­tava kaikki mahdol­li­suu­det, pienet­kin, joilla paran­ne­taan työl­li­syyttä. Yksi esimerkki keinoista, joilla budjet­ti­rii­hessä voitai­siin paran­taa tilan­netta, on nuor­ten oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen vahvis­ta­mi­nen. Toinen esimerkki on ener­gia­ve­ro­leik­kuri, jota voisimme kehit­tää siten, että se houkut­te­lisi esimer­kiksi palve­lin­kes­kuk­sia raken­ne­muu­tok­sesta kärsi­ville teol­li­suus­paik­ka­kun­nille. Kolmas esimerkki on ympä­ris­tö­lu­pien myön­tä­mi­sen vauh­dit­ta­mi­nen siten, että olemassa olevat ener­giain­ves­toin­nit uusiu­tu­vaan ener­gi­aan voitai­siin saada liik­keelle nopeasti, kansa­lais­ten oikeus­tur­vasta tieten­kään tinki­mättä.

- Budjet­ti­rii­heen nyt tehdyistä esityk­sistä jää koko­nais­vai­ku­telma, että aivan kaik­kea mahdol­lista ei työl­li­syy­den eteen ole tehty. Rimaa on nostet­tava vielä korkeam­malle. Eri hallin­no­na­loilla on kään­net­tävä vielä jokai­nen mahdol­li­nen kivi, jotta saisimme Suomeen uutta työtä, aivan erityi­sesti nuorille, mutta tietysti kaikille. Esimer­kiksi Alahuh­dan, Eloran­nan ja Stadig­hin työryh­mien esityk­set on vielä kerran syytä kammata läpi ja lait­taa toimeen uusia työpaik­koja luovat ehdo­tuk­set.

- Toinen tarkas­te­lu­piste on Pekka Ala-Pieti­län ICT-sekto­rin kehit­tä­mis­oh­jel­man julkis­tus ja sen ympä­rille koot­tava pyöreän pöydän tilai­suus.

- Kolman­neksi halli­tus jatkaa koko syksyn ajan talous­po­liit­ti­sen minis­te­ri­va­lio­kun­nassa seuran­taa eri minis­te­riöi­den kasvue­si­tyk­sistä. Tähän mennessä emme ole vielä pääs­seet riit­tä­vän kunnian­hi­moi­selle tasolle.

- Neljän­neksi halli­tuk­sen ensi talvena pidet­tävä ns. “puoli­vä­li­riihi” keskit­tyy Suomen kilpai­lu­ky­kyä paran­ta­vien keino­jen ja inves­toin­teja kannus­ta­vien keino­jen etsi­mi­seen teemalla “Kuka inves­toisi Suomeen ja miksi?”.

- Viiden­tenä mahdol­li­suu­tena uuden kasvun ja uusien työpaik­ko­jen saami­sen kannalta on työmark­ki­naos­a­puol­ten toimet kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi. Kun kasvu maail­malla viriää, Suomen on oltava siinä kunnossa, että pääsemme kasvuun kiinni nopeasti, emmekä häviäisi kilpai­lu­ky­vyssä esimer­kiksi Ruot­sille ja Saksalle.

Lisä­tie­toja:
Erityi­sa­vus­taja (lehdis­tö­suh­teet) Juha Kirs­tilä, p. 040 552 8200
Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­likkö Pauliina Pulk­ki­nen, p. 050 574 5288

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content