Kokoomus.fi
Katainen: Työllisyys­riihestä kasvua ja uusia työpaikkoja

Katainen: Työllisyys­riihestä kasvua ja uusia työpaikkoja

Julkaistu: 15.8.12 Uutiset

Kokoo­muksen puheen­johtaja, päämi­nisteri Jyrki Katainen pitää loppu­vaa­li­kauden suurimpana kysymyksenä julkisen talouden tasapai­not­ta­misen ohella uuden kasvun ja uusien työpaik­kojen luomista. “Hyvin­voinnin turvaa­mi­seksi on tehtävä välttä­mät­tömän talouden sopeu­tuksen rinnalla kaikki mahdol­linen, jolla edistetään uutta kasvua ja uusien työpaik­kojen synty­mistä”, Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmän kesäko­kouksen Oulussa avannut Katainen painotti.

Hallitus on jo tehnyt lukuisia talous­kasvua vauhdit­tavia päätöksiä. Yhtei­sö­veroa keven­netään, teolli­suuden kilpai­lu­kykyä paran­netaan energia­ve­ro­leik­ku­rilla ja kehys­rii­hessä päätettiin ottaa käyttöön uusia verokan­nus­timia (mm. t&k-vähennys, bisne­sen­ke­li­huo­jennus ja  tuotan­nol­listen inves­tointien korotetut poistot). Kokoomus pitää tärkeänä, että kannus­timet otetaan vauhdilla käyttöön ja että niiden vaikut­ta­vuutta seurataan.

- Kasvu­pää­tösten toimeen­panon jälkeen riittää edelleen paljon työnsarkaa. Suomen talous on rajun raken­ne­muu­toksen kourissa. Nyt kysytään, onko meillä rohkeutta, taitoa ja tahtoa tehdä päätöksiä, jotka lisäävät kasvu­yrit­tä­jyyttä ja työpaik­kojen määrää. Kaikki työ on arvokasta.

- Työpaikka on paras keino lisätä oikeu­den­mu­kai­suutta ja sosiaa­lista tasa-arvoa. Tarvit­semme saman­kal­taista uuden talouden luomisen henkeä, jolla nousimme 1990-luvun lamasta menes­tykseen.

Uusien työpaik­kojen, kilpai­lu­kyvyn ja kasvun tarkas­te­lussa halli­tuk­sella on viisi lähiajan tarkas­te­lu­pis­tettä.

- Elokuun lopun budjet­ti­riihi, “työlli­syys­riihi”, on näistä tarkas­te­lu­pis­teistä ensim­mäinen. Siellä on katsottava kaikki mahdol­li­suudet, pienetkin, joilla paran­netaan työlli­syyttä. Yksi esimerkki keinoista, joilla budjet­ti­rii­hessä voitaisiin parantaa tilan­netta, on nuorten oppiso­pi­mus­kou­lu­tuksen vahvis­ta­minen. Toinen esimerkki on energia­ve­ro­leikkuri, jota voisimme kehittää siten, että se houkut­telisi esimer­kiksi palve­lin­kes­kuksia raken­ne­muu­tok­sesta kärsi­ville teolli­suus­paik­ka­kun­nille. Kolmas esimerkki on ympäris­tö­lupien myöntä­misen vauhdit­ta­minen siten, että olemassa olevat energiain­ves­toinnit uusiu­tuvaan energiaan voitaisiin saada liikkeelle nopeasti, kansa­laisten oikeus­tur­vasta tietenkään tinki­mättä.

- Budjet­ti­riiheen nyt tehdyistä esityk­sistä jää kokonais­vai­ku­telma, että aivan kaikkea mahdol­lista ei työlli­syyden eteen ole tehty. Rimaa on nostettava vielä korkeam­malle. Eri hallin­no­na­loilla on käännettävä vielä jokainen mahdol­linen kivi, jotta saisimme Suomeen uutta työtä, aivan erityi­sesti nuorille, mutta tietysti kaikille. Esimer­kiksi Alahuhdan, Elorannan ja Stadighin työryhmien esitykset on vielä kerran syytä kammata läpi ja laittaa toimeen uusia työpaikkoja luovat ehdotukset.

- Toinen tarkas­te­lu­piste on Pekka Ala-Pietilän ICT-sektorin kehit­tä­mis­oh­jelman julkistus ja sen ympärille koottava pyöreän pöydän tilaisuus.

- Kolman­neksi hallitus jatkaa koko syksyn ajan talous­po­liit­tisen minis­te­ri­va­lio­kun­nassa seurantaa eri minis­te­riöiden kasvue­si­tyk­sistä. Tähän mennessä emme ole vielä päässeet riittävän kunnian­hi­moi­selle tasolle.

- Neljän­neksi halli­tuksen ensi talvena pidettävä ns. “puoli­vä­li­riihi” keskittyy Suomen kilpai­lu­kykyä paran­tavien keinojen ja inves­tointeja kannus­tavien keinojen etsimiseen teemalla “Kuka inves­toisi Suomeen ja miksi?”.

- Viidentenä mahdol­li­suutena uuden kasvun ja uusien työpaik­kojen saamisen kannalta on työmark­ki­naos­a­puolten toimet kilpai­lu­kyvyn paran­ta­mi­seksi. Kun kasvu maail­malla viriää, Suomen on oltava siinä kunnossa, että pääsemme kasvuun kiinni nopeasti, emmekä häviäisi kilpai­lu­ky­vyssä esimer­kiksi Ruotsille ja Saksalle.

Lisätietoja:
Erityi­sa­vustaja (lehdis­tö­suhteet) Juha Kirstilä, p. 040 552 8200
Kokoo­muksen viestin­tä­pääl­likkö Pauliina Pulkkinen, p. 050 574 5288


Kokoomus.fi