Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Paula Risikko: Liiken­ne­hank­keilla pide­tään huolta koko Suomesta

Paula Risikko: Liiken­ne­hank­keilla pide­tään huolta koko Suomesta

Julkaistu:

On osuvasti todettu, että väylä­verk­komme on kuin veri­suo­nisto, joka pitää Suomen liik­keessä. Ilman toimi­via liiken­ne­väy­liä maalla, merellä ja miksei ilmas­sa­kin eivät Suomen talou­den pyörät pyöri eikä ihmis­ten arki suju.

 

Meidän on huoleh­dit­tava jo olemassa olevien teiden, rato­jen sekä meri­väy­lien päivit­täi­sestä kunnos­sa­pi­dosta ja liiken­nöi­tä­vyy­destä. Kysy­mys on turval­li­suu­desta ja hyvistä liik­ku­mis­mah­dol­li­suuk­sista, mutta myös elin­kei­noe­lä­män kannat­ta­vuu­desta.

Pelkkä perus­väy­lä­ver­kon yllä­pito ei kuiten­kaan riitä. Liiken­ne­vir­rat muut­tu­vat ajan myötä. Tarvetta uusille väyläin­ves­toin­neille syntyy monella tapaa. Kaupun­gis­tu­mi­nen, auto­jen määrän kasvu ja uudet teol­li­suu­den inves­toin­nit luovat uusia tarpeita väylien volyy­mille ja sijain­nille.

Väes­tön määrän kasvaessa on perus­tel­tua, että Ruuhka-Suomen liiken­ne­jär­jes­tel­miä kehi­te­tään yhdessä alueen kuntien ja kaupun­kien kanssa. Etelään suun­ni­tel­tu­jen inves­toin­tien ohella tulee kuiten­kin huomioida myös muun Suomen tarpeet. Muual­la­kin Suomessa tapah­tuu vastaa­vaa kehi­tystä ja aivan erityi­sesti elin­kei­noe­lämä tarvit­see maakun­tien väylien kehit­tä­mistä ja yllä­pi­toa. Metsä­teol­li­suus ja siitä kumpuava biota­lous, elin­tar­vi­ke­teol­li­suus, kaivok­set ja metal­li­teol­li­suus sijait­se­vat eri puolilla Suomea ja tarvit­se­vat toimi­vat kulje­tus­väy­lät.

Siksi on tärkeää, että budjet­ti­rii­hestä saatiin ulos paketti, joka edis­tää liiken­ne­ver­kon kehit­tä­mistä ja paran­ta­mista eri puolilla maata. Työl­li­syy­den ja talou­del­li­sen kasvun kannalta tärkeitä liiken­nein­ves­toin­teja toteu­te­taan ja perus­väy­län­pi­toon osoi­te­taan lisä­mää­rä­ra­haa 30 miljoo­naa euroa.

Tässä talou­del­li­sessa tilan­teessa on tärkeää myös pyrkiä nopeasti vaikut­ta­viin toimiin. Budjet­ti­rii­hessä pääte­tyssä lisä­ta­lous­ar­viossa osoi­te­taan liiken­ne­ver­kon panos­tuk­siin jo tänä kulu­vana vuonna lähes 50 miljoo­naa euroa.

Ensi vuonna aloi­te­taan Riihi­mäen kolmio­rai­teen raken­ta­mi­nen, Helsinki-Riihi­mäki ratao­san kapa­si­tee­tin lisää­mi­nen, valta­tie 3:n paran­ta­mi­nen Laihian kohdalla, Oulu-Kajaani-Vartius valta­tien kunnos­tus­hanke ja Saimaan syvä­väy­län siirto Savon­lin­nan kohdalla.

Pohjan­maan radan ja Seinä­joen itäi­sen ohikul­ku­tien valtuuk­sia koro­te­taan, jotta hank­keet voidaan toteut­taa suun­ni­tel­lusti. Valta­tie 8 Turku-Porin perus­pa­ran­nusta jatke­taan ja moot­to­ri­tietä raken­ne­taan koko Raisio-Nousiai­nen välille.

Liiken­nein­ves­toin­neissa panos­tet­tiin elin­kei­noe­lä­män edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­seen tässä haas­ta­vassa talou­del­li­sessa tilan­teessa. Erityi­sesti metsä­teol­li­suu­delle tärkeät Rauman meri­väy­län syven­tä­mi­nen ja Pännäi­nen-Pietar­saari-Alholma radan sähköis­tä­mi­nen toteu­te­taan.

Kaupan ja teol­li­suu­den inves­toin­teja edis­te­tään maan­tie 148:n paran­ta­mi­sella Kera­van tien kohdalla, valta­tie 4:n Isohaa­ran sillan paran­ta­mi­sella, valta­tie 3:lle raken­net­ta­valla Riihi­mäen Arolam­min erita­so­liit­ty­mällä sekä kanta­tie 77 perus­pa­ran­nuk­sella välillä Viitasaari?Keitele.

Yhteensä budjet­ti­rii­hessä tehdyillä päätök­sillä laite­taan liik­keelle pitkälti yli 300 miljoo­nan euron väyläin­ves­toin­nit. Se on jotain se.

 

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risi­kon kirjoi­tus Pohja­lai­sessa 31.8.2014

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content