• FI
 • SV
 • MENU
  Paula Risikko: Liiken­ne­hank­keilla pide­tään huolta koko Suomesta
  Twiittaa

  Paula Risikko: Liiken­ne­hank­keilla pide­tään huolta koko Suomesta

  Julkaistu: 01.09.2014 Uncategorized

  On osuvasti todettu, että väylä­verk­komme on kuin veri­suo­nisto, joka pitää Suomen liik­keessä. Ilman toimi­via liiken­ne­väy­liä maalla, merellä ja miksei ilmas­sa­kin eivät Suomen talou­den pyörät pyöri eikä ihmis­ten arki suju.

   

  Meidän on huoleh­dit­tava jo olemassa olevien teiden, rato­jen sekä meri­väy­lien päivit­täi­sestä kunnos­sa­pi­dosta ja liiken­nöi­tä­vyy­destä. Kysy­mys on turval­li­suu­desta ja hyvistä liik­ku­mis­mah­dol­li­suuk­sista, mutta myös elin­kei­noe­lä­män kannat­ta­vuu­desta.

  Pelkkä perus­väy­lä­ver­kon yllä­pito ei kuiten­kaan riitä. Liiken­ne­vir­rat muut­tu­vat ajan myötä. Tarvetta uusille väyläin­ves­toin­neille syntyy monella tapaa. Kaupun­gis­tu­mi­nen, auto­jen määrän kasvu ja uudet teol­li­suu­den inves­toin­nit luovat uusia tarpeita väylien volyy­mille ja sijain­nille.

  Väes­tön määrän kasvaessa on perus­tel­tua, että Ruuhka-Suomen liiken­ne­jär­jes­tel­miä kehi­te­tään yhdessä alueen kuntien ja kaupun­kien kanssa. Etelään suun­ni­tel­tu­jen inves­toin­tien ohella tulee kuiten­kin huomioida myös muun Suomen tarpeet. Muual­la­kin Suomessa tapah­tuu vastaa­vaa kehi­tystä ja aivan erityi­sesti elin­kei­noe­lämä tarvit­see maakun­tien väylien kehit­tä­mistä ja yllä­pi­toa. Metsä­teol­li­suus ja siitä kumpuava biota­lous, elin­tar­vi­ke­teol­li­suus, kaivok­set ja metal­li­teol­li­suus sijait­se­vat eri puolilla Suomea ja tarvit­se­vat toimi­vat kulje­tus­väy­lät.

  Siksi on tärkeää, että budjet­ti­rii­hestä saatiin ulos paketti, joka edis­tää liiken­ne­ver­kon kehit­tä­mistä ja paran­ta­mista eri puolilla maata. Työl­li­syy­den ja talou­del­li­sen kasvun kannalta tärkeitä liiken­nein­ves­toin­teja toteu­te­taan ja perus­väy­län­pi­toon osoi­te­taan lisä­mää­rä­ra­haa 30 miljoo­naa euroa.

  Tässä talou­del­li­sessa tilan­teessa on tärkeää myös pyrkiä nopeasti vaikut­ta­viin toimiin. Budjet­ti­rii­hessä pääte­tyssä lisä­ta­lous­ar­viossa osoi­te­taan liiken­ne­ver­kon panos­tuk­siin jo tänä kulu­vana vuonna lähes 50 miljoo­naa euroa.

  Ensi vuonna aloi­te­taan Riihi­mäen kolmio­rai­teen raken­ta­mi­nen, Helsinki-Riihi­mäki ratao­san kapa­si­tee­tin lisää­mi­nen, valta­tie 3:n paran­ta­mi­nen Laihian kohdalla, Oulu-Kajaani-Vartius valta­tien kunnos­tus­hanke ja Saimaan syvä­väy­län siirto Savon­lin­nan kohdalla.

  Pohjan­maan radan ja Seinä­joen itäi­sen ohikul­ku­tien valtuuk­sia koro­te­taan, jotta hank­keet voidaan toteut­taa suun­ni­tel­lusti. Valta­tie 8 Turku-Porin perus­pa­ran­nusta jatke­taan ja moot­to­ri­tietä raken­ne­taan koko Raisio-Nousiai­nen välille.

  Liiken­nein­ves­toin­neissa panos­tet­tiin elin­kei­noe­lä­män edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­seen tässä haas­ta­vassa talou­del­li­sessa tilan­teessa. Erityi­sesti metsä­teol­li­suu­delle tärkeät Rauman meri­väy­län syven­tä­mi­nen ja Pännäi­nen-Pietar­saari-Alholma radan sähköis­tä­mi­nen toteu­te­taan.

  Kaupan ja teol­li­suu­den inves­toin­teja edis­te­tään maan­tie 148:n paran­ta­mi­sella Kera­van tien kohdalla, valta­tie 4:n Isohaa­ran sillan paran­ta­mi­sella, valta­tie 3:lle raken­net­ta­valla Riihi­mäen Arolam­min erita­so­liit­ty­mällä sekä kanta­tie 77 perus­pa­ran­nuk­sella välillä Viitasaari?Keitele.

  Yhteensä budjet­ti­rii­hessä tehdyillä päätök­sillä laite­taan liik­keelle pitkälti yli 300 miljoo­nan euron väyläin­ves­toin­nit. Se on jotain se.

   

  Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risi­kon kirjoi­tus Pohja­lai­sessa 31.8.2014