Paula Risikko: Liiken­ne­hank­keilla pidetään huolta koko Suomesta – kokoomus.fi
MENU
Paula Risikko: Liiken­ne­hank­keilla pidetään huolta koko Suomesta

Paula Risikko: Liiken­ne­hank­keilla pidetään huolta koko Suomesta

Julkaistu: 01.09.2014 Uncategorized

On osuvasti todettu, että väylä­verk­komme on kuin verisuo­nisto, joka pitää Suomen liikkeessä. Ilman toimivia liiken­ne­väyliä maalla, merellä ja miksei ilmas­sakin eivät Suomen talouden pyörät pyöri eikä ihmisten arki suju.

 

Meidän on huoleh­dittava jo olemassa olevien teiden, ratojen sekä meriväylien päivit­täi­sestä kunnos­sa­pi­dosta ja liiken­nöi­tä­vyy­destä. Kysymys on turval­li­suu­desta ja hyvistä liikku­mis­mah­dol­li­suuk­sista, mutta myös elinkei­noe­lämän kannat­ta­vuu­desta.

Pelkkä perus­väy­lä­verkon ylläpito ei kuitenkaan riitä. Liiken­ne­virrat muuttuvat ajan myötä. Tarvetta uusille väyläin­ves­toin­neille syntyy monella tapaa. Kaupun­gis­tu­minen, autojen määrän kasvu ja uudet teolli­suuden inves­toinnit luovat uusia tarpeita väylien volyy­mille ja sijain­nille.

Väestön määrän kasvaessa on perus­teltua, että Ruuhka-Suomen liiken­ne­jär­jes­telmiä kehitetään yhdessä alueen kuntien ja kaupunkien kanssa. Etelään suunni­tel­tujen inves­tointien ohella tulee kuitenkin huomioida myös muun Suomen tarpeet. Muual­lakin Suomessa tapahtuu vastaavaa kehitystä ja aivan erityi­sesti elinkei­noelämä tarvitsee maakuntien väylien kehit­tä­mistä ja ylläpitoa. Metsä­teol­lisuus ja siitä kumpuava biotalous, elintar­vi­ke­teol­lisuus, kaivokset ja metal­li­teol­lisuus sijait­sevat eri puolilla Suomea ja tarvit­sevat toimivat kulje­tus­väylät.

Siksi on tärkeää, että budjet­ti­rii­hestä saatiin ulos paketti, joka edistää liiken­ne­verkon kehit­tä­mistä ja paran­ta­mista eri puolilla maata. Työlli­syyden ja talou­del­lisen kasvun kannalta tärkeitä liiken­nein­ves­tointeja toteu­tetaan ja perus­väy­län­pitoon osoitetaan lisämää­rä­rahaa 30 miljoonaa euroa.

Tässä talou­del­li­sessa tilan­teessa on tärkeää myös pyrkiä nopeasti vaikut­taviin toimiin. Budjet­ti­rii­hessä pääte­tyssä lisäta­lous­ar­viossa osoitetaan liiken­ne­verkon panos­tuksiin jo tänä kuluvana vuonna lähes 50 miljoonaa euroa.

Ensi vuonna aloitetaan Riihimäen kolmio­raiteen raken­ta­minen, Helsinki-Riihimäki rataosan kapasi­teetin lisää­minen, valtatie 3:n paran­ta­minen Laihian kohdalla, Oulu-Kajaani-Vartius valtatien kunnos­tus­hanke ja Saimaan syväväylän siirto Savon­linnan kohdalla.

Pohjanmaan radan ja Seinäjoen itäisen ohikul­kutien valtuuksia korotetaan, jotta hankkeet voidaan toteuttaa suunni­tel­lusti. Valtatie 8 Turku-Porin perus­pa­ran­nusta jatketaan ja mootto­ri­tietä raken­netaan koko Raisio-Nousiainen välille.

Liiken­nein­ves­toin­neissa panos­tettiin elinkei­noe­lämän edelly­tysten paran­ta­miseen tässä haasta­vassa talou­del­li­sessa tilan­teessa. Erityi­sesti metsä­teol­li­suu­delle tärkeät Rauman meriväylän syven­tä­minen ja Pännäinen-Pietar­saari-Alholma radan sähköis­tä­minen toteu­tetaan.

Kaupan ja teolli­suuden inves­tointeja edistetään maantie 148:n paran­ta­mi­sella Keravan tien kohdalla, valtatie 4:n Isohaaran sillan paran­ta­mi­sella, valtatie 3:lle raken­net­ta­valla Riihimäen Arolammin erita­so­liit­ty­mällä sekä kantatie 77 perus­pa­ran­nuk­sella välillä Viitasaari?Keitele.

Yhteensä budjet­ti­rii­hessä tehdyillä päätök­sillä laitetaan liikkeelle pitkälti yli 300 miljoonan euron väyläin­ves­toinnit. Se on jotain se.

 

Liikenne- ja kunta­mi­nisteri Paula Risikon kirjoitus Pohja­lai­sessa 31.8.2014


Kokoomus.fi