Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Budjet­ti­rii­hestä selkeä mars­si­jär­jes­tys koko kestä­vyys­va­jeen katta­mi­seen

Katai­nen: Budjet­ti­rii­hestä selkeä mars­si­jär­jes­tys koko kestä­vyys­va­jeen katta­mi­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa puhu­nut Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen painotti, että halli­tus valmis­tau­tuu budjet­ti­rii­heen vaikeassa talou­del­li­sessa tilan­teessa.

- Suomen ja euroa­lu­een talous on kään­ty­nyt varo­vai­seen kasvuun. Suhdan­ne­ti­lan­teen paran­tu­mi­nen ei kuiten­kaan korjaa Suomen talou­den raken­teel­li­sia heik­kouk­sia, Katai­nen totesi.

Suomen talous ei vielä­kään ole saavut­ta­nut finans­si­krii­siä edel­tä­vää taso­aan, Suomen vien­nin kasvu suhteessa maail­man­kau­pan kasvuun on pudon­nut neljän­nek­sellä kuudessa vuodessa ja teol­li­suu­den osuus Suomen talou­desta on vuodesta 2000 pudon­nut kolman­nek­sella. Julkista taloutta rasit­taa noin yhdek­sän miljar­din euron suurui­nen kestä­vyys­vaje.

- Suomen talou­den ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan vahvis­ta­mi­nen edel­lyt­tää talou­den raken­tei­den uudis­ta­mista, kilpai­lu­ky­kyä palaut­ta­vaa maltil­lista palk­ka­po­li­tiik­kaa sekä lyhyellä aika­vä­lillä kasvua ja työl­li­syyttä vahvis­ta­via ratkai­suja, Katai­nen sanoo.

- Halli­tus sopii budjet­ti­rii­hes­sään tiekar­tasta koko julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jeen katta­mi­seksi. Halli­tus aset­taa määräl­li­set tavoit­teet sille, kuinka suuri osa kestä­vyys­va­jeesta kate­taan julkista taloutta sopeut­ta­malla, työuria piden­tä­mällä ja työl­li­syy­sas­tetta nosta­malla, julkista sekto­ria tehos­ta­malla sekä koko­nais­tuot­ta­vuutta nosta­malla, Katai­nen sanoo.

Päätök­set kestä­vyys­va­jeen katta­mi­seksi tehdään viidessä osassa:

1) Mahdol­li­sesti jo elokuun budjet­ti­rii­hessä päätet­tä­vät raken­teel­li­set uudis­tuk­set.
2) Budjet­ti­rii­hessä sovi­tun tiekar­tan, aika­tau­lun ja tavoi­te­ta­son mukai­sesti halli­tuk­sen piirissä sovit­ta­vat raken­teel­li­set uudis­tuk­set.
3) Budjet­ti­rii­hessä sovi­tun aika­tau­lun ja kolmi­kan­tai­sen valmis­te­lun pohjalta sovit­ta­vat työuria piden­tä­vät ja työl­li­syy­sas­tetta nosta­vat päätök­set.
4) Vuoden 2014 kehys­rii­hessä mahdol­li­sesti tarvit­tava julki­sen talou­den sopeu­tus.
5) Vuonna 2017 voimaan astuva eläke­uu­dis­tus.

Kaik­kien raken­teel­lis­ten päätös­ten vaiku­tus julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jee­seen arvioi­daan valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä virka­työnä.

Raken­teel­li­sia päätök­siä koske­van valmis­te­lun lisäksi halli­tus tekee budjet­ti­rii­hes­sään kasvua ja työl­li­syyttä tuke­via päätök­siä. Suhdan­ne­ti­lan­netta lievi­te­tään työl­li­syys­ti­lan­netta helpot­ta­valla lisä­ta­lous­ar­violla.

Olen­naista on, että eri tahoilla on yhtei­nen suunta, johon Suomen talou­den tule­vai­suutta halu­taan raken­taa. Tätä pohjus­te­taan Heureka-fooru­missa ja toivot­ta­vasti sen satoa pääs­tään korjaa­maan syksyn palk­ka­rat­kai­suissa, raken­teel­lis­ten uudis­tus­ten teke­mi­sessä ja julki­sen talou­den suun­nan kään­tä­mi­sessä.

- Lyhyellä aika­vä­lillä ylivoi­mai­sesti merkit­tä­vin Suomen kilpai­lu­ky­kyyn vaikut­tava kysy­mys on lähi­vuo­sien palk­ka­rat­kaisu. Halli­tus on ilmais­sut olevansa valmis edesaut­ta­maan työpaik­ko­jen määrää lisää­vän ratkai­sun synty­mistä, Katai­nen painot­taa.

Katai­nen perään­kuu­lut­taa työnan­taja- ja työn­te­ki­jä­jär­jes­töiltä vastuul­li­suutta ja sovin­to­ky­kyä.

- Työelä­män osapuol­ten käsissä on tule­vana syksynä kolme suurta koko­nai­suutta: palk­ka­rat­kaisu, kolmi­kan­tai­sesti sovit­ta­vat keinot työl­li­syy­sas­teen nosta­mi­seen ja työurien piden­tä­mi­seen sekä vuonna 2017 voimaan astu­vasta eläke­uu­dis­tuk­sesta sopi­mi­nen. Työmark­ki­na­jär­jes­töillä on Suomessa merkit­tävä määrä valtaa. Nyt näiltä järjes­töiltä kysy­tään vastuuta käyt­tää tätä valtaa Suomen tule­vai­suu­den turvaa­mi­seksi, Katai­nen sanoo.

Lisä­tie­toja: Päämi­nis­te­rin erityi­sa­vus­taja (lehdis­tö­asiat) Juha Kirs­tilä, p. 040 552 8200

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content