Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Sivu 16

Tiedote

6.3.2019

Oikeus­mi­nis­teri Häkkä­nen: Seksu­aali- ja väki­val­ta­ri­kok­siin lisää kiris­tyk­siä

Seksu­aa­li­ri­kok­set ovat äärim­mäi­sen vaka­via tekoja, joihin syyl­lis­ty­neet tulee saada tehok­kaasti vastuuseen. Rangais­tus­ten näistä teoista tulee olla tuntu­via. Rangais­tus­ten kiris­tä­mi­sen ohjel­malla

5.3.2019

Kokoo­mus lähtee huhti­kuun edus­kun­ta­vaa­lei­hin vahvoilla ehdo­kas­lis­toilla

Kokoo­mus lähtee huhti­kuun edus­kun­ta­vaa­lei­hin vahvoilla ehdo­kas­lis­toilla. Puolu­eella on täydet listat kaikissa vaali­pii­reissä. ”Onnis­tu­nut ehdo­kas­a­set­telu on avai­na­se­massa kaikessa vaali­työssä. Edus­kun­ta­vaa­lien osalta

1.3.2019

Petteri Orpo: Kokoo­mus propo­ses to exclude Fidesz from the EPP

Mr. Petteri Orpo, Leader of Kansal­li­nen Kokoo­mus – the Natio­nal Coali­tion Party in Finland, has sent a letter to the

28.2.2019

Kokoo­mus: Mitä useampi saa hank­kia elan­tonsa työllä ja yrit­tä­mällä, sen parempi

Hyvin­voin­nin perusta on työ, nyt ja tule­vai­suu­den Suomessa. Työtä pitää löytää yhä useam­malle, ja työn ja yrit­tä­mi­sen pitää aina olla

28.2.2019

Edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­man talous- ja vero­po­li­tii­kan liite

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­man liite: Talous- ja vero­po­li­tii­kan päälin­jat Tähän taus­ta­muis­tioon on tiivis­tetty kuvaus Kokoo­muk­sen tule­van vaali­kau­den talous­lin­jasta. Muis­tion tarkoi­tus on täsmen­tää

14.2.2019

Kokoo­mus: lisää hoita­jia, tuomit­semme laimin­lyön­nit

Vanhus­ten palve­luita on paran­net­tava. Jokai­sen ikään­ty­neen ja hänen omais­tensa on voitava luot­taa siihen, että myös vanhana saa tarvit­se­mansa hoidon, ja

29.1.2019

Kokoo­muk­sen kymme­nen lupausta tule­vai­suu­den kaupun­geista

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että kaupun­git menes­ty­vät, luovat hyvin­voin­tia ja kasva­vat kestä­västi. Tiis­taina Helsin­gissä julkais­tuun kaupun­kioh­jel­maansa kokoo­mus on koon­nut toimia, joilla

26.1.2019

Petteri Orpo: 18 000 kodin ulko­puo­lelle sijoi­tet­tua lasta on liikaa

Tule­van halli­tuk­sen on otet­tava nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäisy kärki­ta­voit­teeksi. Näin esit­tää Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo. Hän lisäisi perheille varhaista tukea

19.1.2019

Kokoo­mus nimesi puolue­hal­li­tuk­sen jäse­net kaudelle 2019-2020

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi lauan­taina kokouk­ses­saan Helsin­gissä puolue­hal­li­tuk­sen jäse­net kaudelle 2019­-2020.   Puolue­hal­li­tuk­sen varsi­nai­siksi jäse­niksi nimet­tiin Maarit Vieru­nen (Helsinki), Sari Multala

17.11.2018

Puhe­mies Paula Risikko rohkai­see kuntia otta­maan palve­luse­te­lit entistä laajem­min käyt­töön

Tiedote 17.11.2018 Julkai­su­va­paa heti Porissa Sata­kun­nan Yrit­tä­jien 80-vuotis­­juh­­la­­gaa­­lassa puhu­neen Risi­kon mielestä palve­luse­te­liä hyödyn­ne­tään edel­leen aivan liian vähän. Risi­kon mukaan palve­luse­teli

Skip to content