Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Puhe­mies Risikko: Puhdasta suoma­laista ruokaa kotiin ja maail­malle

Puhe­mies Risikko: Puhdasta suoma­laista ruokaa kotiin ja maail­malle

Julkaistu:

Puhe­mies Paula Risikko vieraili 25. maalis­kuuta Lasse Raja­lan broi­le­ri­kas­vat­ta­mossa Lapualla. Risikko tart­tui tipu­laa­tik­koon ja hikoili muiden mukana, kun 60 000 broi­le­riun­tu­vik­koa saapui tilalle.

Vierai­lun yhtey­dessä Risikko kannusti suoma­lai­sia osta­maan koti­maista ruokaa.

”Osta­malla koti­maista lähi­ruo­kaa voimme tukea elin­tär­keää elin­tar­vi­ke­ket­juamme, joka luo työl­li­syyttä koko maahan. Samalla autamme paikal­lista tuot­ta­jaa. Suoma­lai­nen ruoka on myös puhdasta”, Risikko sanoo.

Yksi suoma­lai­sen puhtaan ruuan salai­suus on se, että Suomessa tuotan­toe­läi­mille käyte­tään anti­bioot­teja vain lääkä­rin määräyk­sestä ja vain sairaille eläi­mille, ei ennal­taeh­käi­se­västi tai rutii­nin­omai­sesti. Monessa maassa tilanne on toinen ja anti­bioot­tien lepsusta käytöstä on seurauk­sena anti­bioot­ti­re­sis­tens­siä. Broi­le­rille anti­bioot­teja ei ole käytetty vuoden 2009 jälkeen lain­kaan.

”Myös Suomen erin­omai­nen salmo­nel­la­ti­lanne on kansain­vä­li­sesti verrat­tuna hyvin poik­keuk­sel­li­nen. Siitä on kiit­tä­mi­nen viileää ilmas­toamme, joka tappaa tauteja, mutta ennen kaik­kea kiitos kuuluu rehua­lan päivit­täi­selle ehkäi­se­välle työlle ja tuot­ta­jille”, Risikko jatkaa.

Suomessa on erin­omai­set olosuh­teet ruuan­tuo­tan­nolle; meillä on puhdasta vettä, puhdas maaperä ja ilma ja vastuul­li­set tuot­ta­jat.

”Näistä lähtö­koh­dista on hyvä ponnis­taa myös maail­man mark­ki­noille. Uskon vahvasti myös suoma­lai­sen puhtaan ruuan vien­ti­mah­dol­li­suuk­siin. Kiinan mark­ki­nat on jo saatu avat­tua suoma­lai­selle sian­li­halle vuosien työn jälkeen. Tarvi­taan myös uusien mark­ki­noi­den aktii­vista hake­mista”, Risikko linjaa.

Lasse Raja­lan tilalla on panos­tettu voimak­kaasti myös ilmas­to­te­koi­hin. Tammi­kuussa broi­le­ri­kas­vat­ta­moon otet­tiin käyt­töön lämmön talteen­ot­to­jär­jes­telmä ja touko­kuussa tilalle asen­ne­taan aurin­ko­voi­mala.

”Ilmas­ton­muu­tok­sen hillintä ja torjunta vaati­vat lisää tekoja niin meiltä ihmi­siltä kuin yhteis­kun­nalta. Lasse Rajala on edel­lä­kä­vijä tässä­kin”, toteaa Risikko.

Lisä­tie­toja:
Paula Risikko, puh. 050 5113107

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content