Puhe­mies Risikko: Puhdasta suoma­laista ruokaa kotiin ja maail­malle

Julkaistu: 25.03.2019

Puhe­mies Paula Risikko vieraili 25. maalis­kuuta Lasse Raja­lan broi­le­ri­kas­vat­ta­mossa Lapualla. Risikko tart­tui tipu­laa­tik­koon ja hikoili muiden mukana, kun 60 000 broi­le­riun­tu­vik­koa saapui tilalle.

Vierai­lun yhtey­dessä Risikko kannusti suoma­lai­sia osta­maan koti­maista ruokaa.

”Osta­malla koti­maista lähi­ruo­kaa voimme tukea elin­tär­keää elin­tar­vi­ke­ket­juamme, joka luo työl­li­syyttä koko maahan. Samalla autamme paikal­lista tuot­ta­jaa. Suoma­lai­nen ruoka on myös puhdasta”, Risikko sanoo.

Yksi suoma­lai­sen puhtaan ruuan salai­suus on se, että Suomessa tuotan­toe­läi­mille käyte­tään anti­bioot­teja vain lääkä­rin määräyk­sestä ja vain sairaille eläi­mille, ei ennal­taeh­käi­se­västi tai rutii­nin­omai­sesti. Monessa maassa tilanne on toinen ja anti­bioot­tien lepsusta käytöstä on seurauk­sena anti­bioot­ti­re­sis­tens­siä. Broi­le­rille anti­bioot­teja ei ole käytetty vuoden 2009 jälkeen lain­kaan.

”Myös Suomen erin­omai­nen salmo­nel­la­ti­lanne on kansain­vä­li­sesti verrat­tuna hyvin poik­keuk­sel­li­nen. Siitä on kiit­tä­mi­nen viileää ilmas­toamme, joka tappaa tauteja, mutta ennen kaik­kea kiitos kuuluu rehua­lan päivit­täi­selle ehkäi­se­välle työlle ja tuot­ta­jille”, Risikko jatkaa.

Suomessa on erin­omai­set olosuh­teet ruuan­tuo­tan­nolle; meillä on puhdasta vettä, puhdas maaperä ja ilma ja vastuul­li­set tuot­ta­jat.

”Näistä lähtö­koh­dista on hyvä ponnis­taa myös maail­man mark­ki­noille. Uskon vahvasti myös suoma­lai­sen puhtaan ruuan vien­ti­mah­dol­li­suuk­siin. Kiinan mark­ki­nat on jo saatu avat­tua suoma­lai­selle sian­li­halle vuosien työn jälkeen. Tarvi­taan myös uusien mark­ki­noi­den aktii­vista hake­mista”, Risikko linjaa.

Lasse Raja­lan tilalla on panos­tettu voimak­kaasti myös ilmas­to­te­koi­hin. Tammi­kuussa broi­le­ri­kas­vat­ta­moon otet­tiin käyt­töön lämmön talteen­ot­to­jär­jes­telmä ja touko­kuussa tilalle asen­ne­taan aurin­ko­voi­mala.

”Ilmas­ton­muu­tok­sen hillintä ja torjunta vaati­vat lisää tekoja niin meiltä ihmi­siltä kuin yhteis­kun­nalta. Lasse Rajala on edel­lä­kä­vijä tässä­kin”, toteaa Risikko.

Lisä­tie­toja:
Paula Risikko, puh. 050 5113107