Opetus­mi­nis­teri Grahn-Laaso­nen: Korkea­kou­lu­jen indek­sit takai­sin 2020

Julkaistu: 28.03.2019

Tors­taina julkis­te­tussa vuosien 2020–2023 julki­sen talou­den suun­ni­tel­massa korkea­kou­lu­jen indek­si­jää­dy­tyk­set päät­ty­vät, kertoo opetus­mi­nis­teri, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen. Jatkossa yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen rahoi­tuk­seen tehdään auto­maat­ti­nen koro­tus kustan­nus­ta­son nousun myötä.

”Korkea­kou­lu­jen indek­sit on kirjattu päät­ty­viksi vuonna 2020 ja hyvä niin. Suomen talou­den tilanne on saatu kään­net­tyä, ja myös koulu­tus­jär­jes­telmä kantoi tästä ison vastuun. Meidän on jatkos­sa­kin huoleh­dit­tava talou­den ja työl­li­syy­den kehi­tyk­sestä niin, että sääs­tö­jen tielle ei jouduta palaa­maan”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mie­sar­vion mukaan työl­li­syy­sas­teen on Suomessa nous­tava vähin­tään 75 prosent­tiin, jotta nykyi­set menot pysty­tään katta­maan. Korkea­kou­lu­jen indek­sit on laskettu mukaan tähän meno­poh­jaan.

Indek­sien palaa­mi­nen tuo korkea­kou­luille toimin­ta­var­muutta ja talou­del­lista liik­ku­ma­ti­laa. Grahn-Laaso­sen mukaan työl­li­syy­sas­teen nousu on kuiten­kin varmis­tet­tava, jotta indek­sit voidaan pitää voimassa vasta­kin.

”Koulu­tus ja siihen panos­ta­mi­nen on talous­kas­vun ja työl­li­syy­den nosta­mi­sen kannalta vält­tä­mä­töntä. Erityi­nen haaste on kasvava tarve läpi työuran jatku­valle koulu­tuk­selle, joka on nyt lisätty myös korkea­kou­lu­jen tehtä­viin.”

”Indek­si­jää­dy­tys­ten päät­ty­mi­nen ja antaa korkea­kou­luille parem­mat mahdol­li­suu­det pitkä­jän­tei­seen suun­nit­te­lu­työ­hön. Lisä­raha tulee tarpee­seen. Olen iloi­nen siitä, että jäädy­tyk­set on nyt mahdol­lista lopet­taa.”

Lisä­tie­toja:

Erityi­sa­vus­taja Emmi Venä­läi­nen, puh. 044 281 1234