Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Opetus­mi­nis­teri Grahn-Laaso­nen: Korkea­kou­lu­jen indek­sit takai­sin 2020

Opetus­mi­nis­teri Grahn-Laaso­nen: Korkea­kou­lu­jen indek­sit takai­sin 2020

Julkaistu:

Tors­taina julkis­te­tussa vuosien 2020–2023 julki­sen talou­den suun­ni­tel­massa korkea­kou­lu­jen indek­si­jää­dy­tyk­set päät­ty­vät, kertoo opetus­mi­nis­teri, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen. Jatkossa yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen rahoi­tuk­seen tehdään auto­maat­ti­nen koro­tus kustan­nus­ta­son nousun myötä.

”Korkea­kou­lu­jen indek­sit on kirjattu päät­ty­viksi vuonna 2020 ja hyvä niin. Suomen talou­den tilanne on saatu kään­net­tyä, ja myös koulu­tus­jär­jes­telmä kantoi tästä ison vastuun. Meidän on jatkos­sa­kin huoleh­dit­tava talou­den ja työl­li­syy­den kehi­tyk­sestä niin, että sääs­tö­jen tielle ei jouduta palaa­maan”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mie­sar­vion mukaan työl­li­syy­sas­teen on Suomessa nous­tava vähin­tään 75 prosent­tiin, jotta nykyi­set menot pysty­tään katta­maan. Korkea­kou­lu­jen indek­sit on laskettu mukaan tähän meno­poh­jaan.

Indek­sien palaa­mi­nen tuo korkea­kou­luille toimin­ta­var­muutta ja talou­del­lista liik­ku­ma­ti­laa. Grahn-Laaso­sen mukaan työl­li­syy­sas­teen nousu on kuiten­kin varmis­tet­tava, jotta indek­sit voidaan pitää voimassa vasta­kin.

”Koulu­tus ja siihen panos­ta­mi­nen on talous­kas­vun ja työl­li­syy­den nosta­mi­sen kannalta vält­tä­mä­töntä. Erityi­nen haaste on kasvava tarve läpi työuran jatku­valle koulu­tuk­selle, joka on nyt lisätty myös korkea­kou­lu­jen tehtä­viin.”

”Indek­si­jää­dy­tys­ten päät­ty­mi­nen ja antaa korkea­kou­luille parem­mat mahdol­li­suu­det pitkä­jän­tei­seen suun­nit­te­lu­työ­hön. Lisä­raha tulee tarpee­seen. Olen iloi­nen siitä, että jäädy­tyk­set on nyt mahdol­lista lopet­taa.”

Lisä­tie­toja:

Erityi­sa­vus­taja Emmi Venä­läi­nen, puh. 044 281 1234

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

Skip to content