Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Opetus­mi­nis­teri Grahn-Laaso­nen: Korkea­kou­lu­jen indek­sit takai­sin 2020

Opetus­mi­nis­teri Grahn-Laaso­nen: Korkea­kou­lu­jen indek­sit takai­sin 2020

Julkaistu:

Tors­taina julkis­te­tussa vuosien 2020–2023 julki­sen talou­den suun­ni­tel­massa korkea­kou­lu­jen indek­si­jää­dy­tyk­set päät­ty­vät, kertoo opetus­mi­nis­teri, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen. Jatkossa yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen rahoi­tuk­seen tehdään auto­maat­ti­nen koro­tus kustan­nus­ta­son nousun myötä.

”Korkea­kou­lu­jen indek­sit on kirjattu päät­ty­viksi vuonna 2020 ja hyvä niin. Suomen talou­den tilanne on saatu kään­net­tyä, ja myös koulu­tus­jär­jes­telmä kantoi tästä ison vastuun. Meidän on jatkos­sa­kin huoleh­dit­tava talou­den ja työl­li­syy­den kehi­tyk­sestä niin, että sääs­tö­jen tielle ei jouduta palaa­maan”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mie­sar­vion mukaan työl­li­syy­sas­teen on Suomessa nous­tava vähin­tään 75 prosent­tiin, jotta nykyi­set menot pysty­tään katta­maan. Korkea­kou­lu­jen indek­sit on laskettu mukaan tähän meno­poh­jaan.

Indek­sien palaa­mi­nen tuo korkea­kou­luille toimin­ta­var­muutta ja talou­del­lista liik­ku­ma­ti­laa. Grahn-Laaso­sen mukaan työl­li­syy­sas­teen nousu on kuiten­kin varmis­tet­tava, jotta indek­sit voidaan pitää voimassa vasta­kin.

”Koulu­tus ja siihen panos­ta­mi­nen on talous­kas­vun ja työl­li­syy­den nosta­mi­sen kannalta vält­tä­mä­töntä. Erityi­nen haaste on kasvava tarve läpi työuran jatku­valle koulu­tuk­selle, joka on nyt lisätty myös korkea­kou­lu­jen tehtä­viin.”

”Indek­si­jää­dy­tys­ten päät­ty­mi­nen ja antaa korkea­kou­luille parem­mat mahdol­li­suu­det pitkä­jän­tei­seen suun­nit­te­lu­työ­hön. Lisä­raha tulee tarpee­seen. Olen iloi­nen siitä, että jäädy­tyk­set on nyt mahdol­lista lopet­taa.”

Lisä­tie­toja:

Erityi­sa­vus­taja Emmi Venä­läi­nen, puh. 044 281 1234

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content