Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Puhe­mies Paula Risikko: Pohjois-Suomen väylä­ver­kosto pidet­tävä kunnossa

Puhe­mies Paula Risikko: Pohjois-Suomen väylä­ver­kosto pidet­tävä kunnossa

Julkaistu:

Kemin Kokoo­muk­sen 100-vuotis­juh­lassa 28.3.2019 puhu­nut edus­kun­nan puhe­mies Paula Risikko korosti puhees­saan liiken­ne­po­li­tii­kan merki­tystä ihmis­ten ja aluei­den hyvin­voin­nille.

”Liiken­ne­po­li­tiikka on kiin­teä osa yhteis­kun­ta­po­li­tiik­kaa, eikä liiken­neo­lo­suh­teita voi kehit­tää irral­laan muusta yhteis­kun­nan kehit­tä­mi­sestä. Tiet, radat ja vesi­väy­lät ovat olemassa ihmis­ten liik­ku­mista ja elin­kei­noe­lä­män kulje­tuk­sia varten”, korosti Risikko.

Suomi on pitkien etäi­syyk­sien maa ja Suomen kilpai­lu­ky­vyn kannalta on tärkeää, että teol­li­suutta ja työpaik­koja sijait­see eri puolilla maata. Tämä vuoksi tarvit­semme koko maan katta­vaa ja toimi­vaa ja teho­kasta liiken­ne­jär­jes­tel­mää. On selvää, että olemassa olevasta verkos­tosta on syytä pitää huolta, mutta myös lisä­toi­mia tarvi­taan.

”Valta­tie 4 on Pohjois-Suomen tärkein tieyh­teys. Sen merki­tys on suuri sekä alueel­li­sesti että koko valta­kun­nan tasolla. Parhail­laan käyn­nissä olevassa vt 4 Oulu-Kemi paran­ta­mis­hank­keessa pois­te­taan tieo­suu­den pahim­pia liiken­neon­gel­mia, lisä­tään turval­li­suutta ja suju­vuutta. On kuiten­kin tärkeätä, että vt 4:n kehit­tä­mistä jatke­taan määrä­tie­toi­sesti niin pohjoi­sessa kuin eteläs­sä­kin”, jatkoi Risikko.

Kaivos­toi­min­nan ja metsä­teol­li­suu­den volyy­min on arvioitu kasva­van tule­vai­suu­dessa Lapissa. Mahdol­li­sesti avau­tu­vat uudet kaivok­set ja biotuo­te­teh­taat lisää­vät elin­kei­noe­lä­män kulje­tuk­sia merkit­tä­västi jo raken­nus­vai­heessa.

”Kulje­tus­ten lisään­ty­mi­nen aiheut­taa merkit­tä­viä tarpeita niin tie- ja rata­ver­kon paran­ta­mi­selle sekä eten­kin Kemin sata­man ja meri­väy­län kehit­tä­mi­selle. Näitä tarpeita on enna­koi­tava hyvissä ajoin. Lapissa myös useat sillat odot­ta­vat korjauk­sia tai uusi­mista ja silto­jen kanta­vuus­puut­teet aiheut­ta­vat ongel­mia raskaalle liiken­teelle”, sanoi Risikko.

Lisä­tie­toja:
Paula Risikko, puh. 050 5113107

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.7.2024

Kokoo­muk­sen mepit tärkei­siin tehtä­viin euro­par­la­men­tissa

Kokoo­muk­sen mepit saivat merkit­tä­viä vastuu­teh­tä­viä. Kuvassa vasem­malta Henna Virk­ku­nen, Pekka Toveri, Mika Aaltola ja Aura Salla. Kokoo­muk­sen kesä­kuussa vali­tut neljä

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

Skip to content