Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Puhe­mies Paula Risikko: Pohjois-Suomen väylä­ver­kosto pidet­tävä kunnossa

Puhe­mies Paula Risikko: Pohjois-Suomen väylä­ver­kosto pidet­tävä kunnossa

Julkaistu:

Kemin Kokoo­muk­sen 100-vuotis­juh­lassa 28.3.2019 puhu­nut edus­kun­nan puhe­mies Paula Risikko korosti puhees­saan liiken­ne­po­li­tii­kan merki­tystä ihmis­ten ja aluei­den hyvin­voin­nille.

”Liiken­ne­po­li­tiikka on kiin­teä osa yhteis­kun­ta­po­li­tiik­kaa, eikä liiken­neo­lo­suh­teita voi kehit­tää irral­laan muusta yhteis­kun­nan kehit­tä­mi­sestä. Tiet, radat ja vesi­väy­lät ovat olemassa ihmis­ten liik­ku­mista ja elin­kei­noe­lä­män kulje­tuk­sia varten”, korosti Risikko.

Suomi on pitkien etäi­syyk­sien maa ja Suomen kilpai­lu­ky­vyn kannalta on tärkeää, että teol­li­suutta ja työpaik­koja sijait­see eri puolilla maata. Tämä vuoksi tarvit­semme koko maan katta­vaa ja toimi­vaa ja teho­kasta liiken­ne­jär­jes­tel­mää. On selvää, että olemassa olevasta verkos­tosta on syytä pitää huolta, mutta myös lisä­toi­mia tarvi­taan.

”Valta­tie 4 on Pohjois-Suomen tärkein tieyh­teys. Sen merki­tys on suuri sekä alueel­li­sesti että koko valta­kun­nan tasolla. Parhail­laan käyn­nissä olevassa vt 4 Oulu-Kemi paran­ta­mis­hank­keessa pois­te­taan tieo­suu­den pahim­pia liiken­neon­gel­mia, lisä­tään turval­li­suutta ja suju­vuutta. On kuiten­kin tärkeätä, että vt 4:n kehit­tä­mistä jatke­taan määrä­tie­toi­sesti niin pohjoi­sessa kuin eteläs­sä­kin”, jatkoi Risikko.

Kaivos­toi­min­nan ja metsä­teol­li­suu­den volyy­min on arvioitu kasva­van tule­vai­suu­dessa Lapissa. Mahdol­li­sesti avau­tu­vat uudet kaivok­set ja biotuo­te­teh­taat lisää­vät elin­kei­noe­lä­män kulje­tuk­sia merkit­tä­västi jo raken­nus­vai­heessa.

”Kulje­tus­ten lisään­ty­mi­nen aiheut­taa merkit­tä­viä tarpeita niin tie- ja rata­ver­kon paran­ta­mi­selle sekä eten­kin Kemin sata­man ja meri­väy­län kehit­tä­mi­selle. Näitä tarpeita on enna­koi­tava hyvissä ajoin. Lapissa myös useat sillat odot­ta­vat korjauk­sia tai uusi­mista ja silto­jen kanta­vuus­puut­teet aiheut­ta­vat ongel­mia raskaalle liiken­teelle”, sanoi Risikko.

Lisä­tie­toja:
Paula Risikko, puh. 050 5113107

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

6.3.2024

Euroo­pan kansan­puo­lu­een euro­vaa­lioh­jel­maan Suomelle tärkeitä tavoit­teita

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) euro­vaa­lioh­jel­maan on tulossa useita Suomelle tärkeitä tavoit­teita, muun muassa raja­tur­val­li­suu­desta ja Itä-Suomen kaltais­ten aluei­den tuke­mi­sesta. Ohjel­masta päät­tävä

Skip to content