Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Oikeus­mi­nis­teri Häkkä­nen: Ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­kaup­poi­hin rajoi­tuk­sia ja valvon­taa

Oikeus­mi­nis­teri Häkkä­nen: Ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­kaup­poi­hin rajoi­tuk­sia ja valvon­taa

Julkaistu:

Tasa­val­lan presi­den­tin on tarkoi­tus vahvis­taa huomenna lain­sää­dän­tö­uu­dis­tus, jolla anne­taan viran­omai­sille nykyistä huomat­ta­vasti tehok­kaam­mat mahdol­li­suu­det kont­rol­loida ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­kaup­poja.

Oikeus­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen pitää tätä tärkeänä uudis­tuk­sena, joka mahdol­lis­taa valtion turval­li­suu­den näkö­kul­man huomioi­mi­sen kiin­teis­tö­kau­poissa. Uudis­tus on oikeus­mi­nis­te­riön, sisä­mi­nis­te­riön ja puolus­tus­mi­nis­te­riön yhteis­hanke.

- Turval­li­suusym­pä­ris­tömme on huonon­tu­nut. Meidän ei tule olla sini­sil­mäi­siä näiden uhkien edessä. Viran­omais­ten toimi­val­tuuk­sien tulee olla ajan­ta­salla. Tällä uudis­tuk­sella tuomme keinot, joilla viran­omai­set voivat parem­min puut­tua turval­li­suu­delle kriit­ti­siin maakaup­poi­hin, Häkkä­nen toteaa.

Nyt vahvis­tet­ta­valla laki­pa­ke­tilla luotai­siin useita erilai­sia keinoja puut­tua kansal­lista turval­li­suutta vaaran­ta­vaan kiin­teis­tö­jen omis­tuk­seen ja käyt­töön. Ensin­nä­kin ETA-alueen ulko­puo­li­sen valtion kansa­lai­nen tai yhteisö tarvit­sisi jatkossa luvan kiin­teis­tön hankin­taan Suomesta. Toiseksi valtiolle annet­tai­siin etuosto-oikeus tiet­ty­jen stra­te­gis­ten kohtei­den lähellä tapah­tu­viin kiin­teis­tö­kaup­poi­hin. Kolman­tena keinona hyväk­syt­tiin uusi koko­nais­tur­val­li­suu­den nykyistä puolus­tus­lu­nas­tus­la­kia parem­min huomioon ottava lunas­tus­laki.

- Uusi lain­sää­däntö on yksi keino nykyistä parem­paan koko­nais­tur­val­li­suu­den huomioi­mi­seen. Turval­li­suusuh­kien muut­tuessa yhä moni­nai­sem­miksi tarvi­taan myös aiem­paa laajempi keino­va­li­koima niihin varau­tu­mi­seen. Ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­no­mis­tuk­sesta turval­li­suu­delle tietyissä tapauk­sissa aiheu­tu­vat uhka­ku­vat on otet­tava vaka­vasti. Erityi­sesti EU-alueen ulko­puo­lelta tule­van ulko­maa­lai­sen kiin­teis­tö­no­mis­tuk­sen laajen­tu­mi­seen voi liit­tyä tiet­tyjä epäkoh­tia koko­nais­tur­val­li­suu­den kannalta. Kiin­teis­tö­kaup­po­jen otta­mi­nen kont­rol­lin piiriin on yksi osa keinoja, joilla paran­ne­taan turval­li­suus­vi­ran­omais­ten mahdol­li­suuk­sia tehtä­viensä hoita­mi­seen. Päätimme vielä kiris­tää esitystä lausun­to­kier­rok­sen jälkeen ja pidän tärkeänä, että edus­kunta antoi vahvan tuen tällä hank­keelle, toteaa Häkkä­nen.

Lisä­tie­toja:

Erityi­sa­vus­taja Lauri Kosken­tausta,
Puh. 02951 50131

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content