Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Oikeus­mi­nis­teri Häkkä­nen: Ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­kaup­poi­hin rajoi­tuk­sia ja valvon­taa

Oikeus­mi­nis­teri Häkkä­nen: Ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­kaup­poi­hin rajoi­tuk­sia ja valvon­taa

Julkaistu:

Tasa­val­lan presi­den­tin on tarkoi­tus vahvis­taa huomenna lain­sää­dän­tö­uu­dis­tus, jolla anne­taan viran­omai­sille nykyistä huomat­ta­vasti tehok­kaam­mat mahdol­li­suu­det kont­rol­loida ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­kaup­poja.

Oikeus­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen pitää tätä tärkeänä uudis­tuk­sena, joka mahdol­lis­taa valtion turval­li­suu­den näkö­kul­man huomioi­mi­sen kiin­teis­tö­kau­poissa. Uudis­tus on oikeus­mi­nis­te­riön, sisä­mi­nis­te­riön ja puolus­tus­mi­nis­te­riön yhteis­hanke.

- Turval­li­suusym­pä­ris­tömme on huonon­tu­nut. Meidän ei tule olla sini­sil­mäi­siä näiden uhkien edessä. Viran­omais­ten toimi­val­tuuk­sien tulee olla ajan­ta­salla. Tällä uudis­tuk­sella tuomme keinot, joilla viran­omai­set voivat parem­min puut­tua turval­li­suu­delle kriit­ti­siin maakaup­poi­hin, Häkkä­nen toteaa.

Nyt vahvis­tet­ta­valla laki­pa­ke­tilla luotai­siin useita erilai­sia keinoja puut­tua kansal­lista turval­li­suutta vaaran­ta­vaan kiin­teis­tö­jen omis­tuk­seen ja käyt­töön. Ensin­nä­kin ETA-alueen ulko­puo­li­sen valtion kansa­lai­nen tai yhteisö tarvit­sisi jatkossa luvan kiin­teis­tön hankin­taan Suomesta. Toiseksi valtiolle annet­tai­siin etuosto-oikeus tiet­ty­jen stra­te­gis­ten kohtei­den lähellä tapah­tu­viin kiin­teis­tö­kaup­poi­hin. Kolman­tena keinona hyväk­syt­tiin uusi koko­nais­tur­val­li­suu­den nykyistä puolus­tus­lu­nas­tus­la­kia parem­min huomioon ottava lunas­tus­laki.

- Uusi lain­sää­däntö on yksi keino nykyistä parem­paan koko­nais­tur­val­li­suu­den huomioi­mi­seen. Turval­li­suusuh­kien muut­tuessa yhä moni­nai­sem­miksi tarvi­taan myös aiem­paa laajempi keino­va­li­koima niihin varau­tu­mi­seen. Ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­no­mis­tuk­sesta turval­li­suu­delle tietyissä tapauk­sissa aiheu­tu­vat uhka­ku­vat on otet­tava vaka­vasti. Erityi­sesti EU-alueen ulko­puo­lelta tule­van ulko­maa­lai­sen kiin­teis­tö­no­mis­tuk­sen laajen­tu­mi­seen voi liit­tyä tiet­tyjä epäkoh­tia koko­nais­tur­val­li­suu­den kannalta. Kiin­teis­tö­kaup­po­jen otta­mi­nen kont­rol­lin piiriin on yksi osa keinoja, joilla paran­ne­taan turval­li­suus­vi­ran­omais­ten mahdol­li­suuk­sia tehtä­viensä hoita­mi­seen. Päätimme vielä kiris­tää esitystä lausun­to­kier­rok­sen jälkeen ja pidän tärkeänä, että edus­kunta antoi vahvan tuen tällä hank­keelle, toteaa Häkkä­nen.

Lisä­tie­toja:

Erityi­sa­vus­taja Lauri Kosken­tausta,
Puh. 02951 50131

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.3.2024

Rantala, Rentto, Sankelo ja Toveri kokoo­muk­sen euroeh­dok­kaiksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin neljä ehdo­kasta lisää. Ehdok­kaat ovat Henriina Rantala, Markku Rentto, Janne Sankelo ja Pekka Toveri. Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt maanan­taina

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

Skip to content