Grahn-Laaso­nen ja Mykkä­nen: Ovet auki kansain­vä­li­sille osaa­jille

Julkaistu: 14.03.2019

Kirjoi­tus on julkaistu alun perin muun muassa Etelä-Suomen Sano­missa 14.3.2019.

Tarvit­semme Suomeen enem­män kansain­vä­li­siä osaa­jia. Ikäluok­kien pienen­tyessä pula osaa­vasta työvoi­masta kasvaa enti­ses­tään. Emme saa hukata täällä tutkin­tonsa suorit­ta­vien kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den poten­ti­aa­lia.

Vuosi­kym­men sitten noin 13 000 kansain­vä­listä opis­ke­li­jaa suoritti suoma­lai­sen korkea­kou­lu­tut­kin­non. Sen jälkeen määrät ovat lähes tuplaan­tu­neet. Meidän on tehtävä töitä sen eteen, että Suomessa tutkin­tonsa suorit­ta­neet ulko­maa­lai­set opis­ke­li­jat jäisi­vät tänne raken­ta­maan myös työuransa.

Nyt näin ei ole. Vuonna 2009 valmis­tu­neista korkea­kou­luo­pis­ke­li­joista viisi vuotta myöhem­min jo kolman­nes oli muut­ta­nut pois Suomesta – täällä hankittu osaa­mi­nen muka­naan.

Opis­ke­li­ja­ba­ro­metri on osoit­ta­nut, että mahdol­li­suus työl­lis­tyä opis­ke­lu­maa­han opin­to­jen jälkeen on yksi merkit­tä­vim­mistä kritee­reistä myös opis­ke­lu­pai­kan valin­nassa. Ulko­maa­lais­ten opis­ke­li­joi­den työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sien paran­ta­mi­nen on Suomen tule­vai­suu­delle tärkeä veto­voi­ma­teko.

Tarvit­semme laaja-alai­sia toimia. Meidän on varmis­tet­tava, että oles­ke­lu­lu­pa­pro­ses­sit ovat suju­via. Tarjoamme kaikille Suomessa tutkin­tonsa suorit­ta­neille vuoden oles­ke­lu­lu­paa työn hank­ki­mi­seksi ja elini­käi­sen vapau­tuk­sen saata­vuus­har­kin­nasta. Jatkossa työn­ha­ku­lu­paa on syytä piden­tää ja mahdol­lis­taa sen käyt­tä­mi­nen myös myöhem­mässä elämän­vai­heessa.

Pienenä maana Suomi pärjää tule­vai­suu­dessa vain korkealla osaa­mi­sella ja kansain­vä­li­sesti kilpai­lu­ky­kyi­sellä korkea­kou­lu­tuk­sella.

Suomen kieli ja puut­teet sen osaa­mi­sessa ovat yksi suurim­mista esteistä monen kansain­vä­li­sen osaa­jan työl­lis­ty­mi­selle. Suomi on pieni, vaikea kieli. Korkeasti koulu­te­tun ihmi­sen olisi­kin voitava tulla nykyistä parem­min toimeen pelkällä englan­nin kielen taidolla.

Tarvi­taan kult­tuu­rin ja toimin­ta­ta­po­jen muutosta. Panos­te­taan englan­nin­kie­li­seen opetus­tar­jon­taan korkea­kou­luissa ja kannus­te­taan kaupun­keja, kuntia ja valtion viras­toja tarjoa­maan nykyistä enem­män myös englan­nin­kie­li­siä palve­luja.

Luodaan ulko­maa­lai­sille opis­ke­li­joille vero­vä­hen­ny­soi­keus, jossa suoma­lai­selle korkea­kou­lulle makse­tut luku­kausi­mak­sut on mahdol­lista vähen­tää vero­tuk­sessa, mikäli valmis­tu­mi­sen jälkeen jää töihin Suomeen. Mahdol­li­suus vähen­tää luku­kausi­mak­sut vero­tuk­sessa paran­taisi Suomen veto­voi­maa kansain­vä­li­sillä osaa­ja­mark­ki­noilla ja kannus­taisi jäämään tänne töihin.

Pienenä maana Suomi pärjää tule­vai­suu­dessa vain korkealla osaa­mi­sella ja kansain­vä­li­sesti kilpai­lu­ky­kyi­sellä korkea­kou­lu­tuk­sella. Korkea­kou­lu­jen ja yritys­ten yhteis­työtä on lisät­tävä ja tarjot­tava ulko­mai­sille opis­ke­li­joille työelä­mä­ver­kos­toja ja -kontak­teja.

Kannus­te­taan työnan­ta­jia palk­kaa­maan ulko­maa­lai­sia osaa­jia. Uudet ideat ja inno­vaa­tiot kansain­vä­lis­ten osaa­jien houkut­te­le­mi­seksi ovat terve­tul­leita.

Meidän on tehtävä töitä koko yhteis­kun­nan voimin, jotta piene­ne­vien ikäluok­kien Suomessa riit­tää osaa­jia myös tule­vai­suu­dessa. Jotta selvästi nykyistä useampi kansain­vä­li­nen osaaja jäisi Suomeen, tulisi ulko­maa­lais­ten osaa­jien tuntea olevansa tänne terve­tul­leita. Tähän meistä jokai­nen voi vaikut­taa omalla toimin­nal­laan.

Kai Mykkä­nen
sisä­mi­nis­teri

Sanni Grahn-Laaso­nen
opetus­mi­nis­teri