Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Porvarillisen työn arkisto
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Grahn-Laaso­nen ja Mykkä­nen: Ovet auki kansain­vä­li­sille osaa­jille

Grahn-Laaso­nen ja Mykkä­nen: Ovet auki kansain­vä­li­sille osaa­jille

Julkaistu:

Kirjoi­tus on julkaistu alun perin muun muassa Etelä-Suomen Sano­missa 14.3.2019.

Tarvit­semme Suomeen enem­män kansain­vä­li­siä osaa­jia. Ikäluok­kien pienen­tyessä pula osaa­vasta työvoi­masta kasvaa enti­ses­tään. Emme saa hukata täällä tutkin­tonsa suorit­ta­vien kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den poten­ti­aa­lia.

Vuosi­kym­men sitten noin 13 000 kansain­vä­listä opis­ke­li­jaa suoritti suoma­lai­sen korkea­kou­lu­tut­kin­non. Sen jälkeen määrät ovat lähes tuplaan­tu­neet. Meidän on tehtävä töitä sen eteen, että Suomessa tutkin­tonsa suorit­ta­neet ulko­maa­lai­set opis­ke­li­jat jäisi­vät tänne raken­ta­maan myös työuransa.

Nyt näin ei ole. Vuonna 2009 valmis­tu­neista korkea­kou­luo­pis­ke­li­joista viisi vuotta myöhem­min jo kolman­nes oli muut­ta­nut pois Suomesta – täällä hankittu osaa­mi­nen muka­naan.

Opis­ke­li­ja­ba­ro­metri on osoit­ta­nut, että mahdol­li­suus työl­lis­tyä opis­ke­lu­maa­han opin­to­jen jälkeen on yksi merkit­tä­vim­mistä kritee­reistä myös opis­ke­lu­pai­kan valin­nassa. Ulko­maa­lais­ten opis­ke­li­joi­den työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sien paran­ta­mi­nen on Suomen tule­vai­suu­delle tärkeä veto­voi­ma­teko.

Tarvit­semme laaja-alai­sia toimia. Meidän on varmis­tet­tava, että oles­ke­lu­lu­pa­pro­ses­sit ovat suju­via. Tarjoamme kaikille Suomessa tutkin­tonsa suorit­ta­neille vuoden oles­ke­lu­lu­paa työn hank­ki­mi­seksi ja elini­käi­sen vapau­tuk­sen saata­vuus­har­kin­nasta. Jatkossa työn­ha­ku­lu­paa on syytä piden­tää ja mahdol­lis­taa sen käyt­tä­mi­nen myös myöhem­mässä elämän­vai­heessa.

Pienenä maana Suomi pärjää tule­vai­suu­dessa vain korkealla osaa­mi­sella ja kansain­vä­li­sesti kilpai­lu­ky­kyi­sellä korkea­kou­lu­tuk­sella.

Suomen kieli ja puut­teet sen osaa­mi­sessa ovat yksi suurim­mista esteistä monen kansain­vä­li­sen osaa­jan työl­lis­ty­mi­selle. Suomi on pieni, vaikea kieli. Korkeasti koulu­te­tun ihmi­sen olisi­kin voitava tulla nykyistä parem­min toimeen pelkällä englan­nin kielen taidolla.

Tarvi­taan kult­tuu­rin ja toimin­ta­ta­po­jen muutosta. Panos­te­taan englan­nin­kie­li­seen opetus­tar­jon­taan korkea­kou­luissa ja kannus­te­taan kaupun­keja, kuntia ja valtion viras­toja tarjoa­maan nykyistä enem­män myös englan­nin­kie­li­siä palve­luja.

Luodaan ulko­maa­lai­sille opis­ke­li­joille vero­vä­hen­ny­soi­keus, jossa suoma­lai­selle korkea­kou­lulle makse­tut luku­kausi­mak­sut on mahdol­lista vähen­tää vero­tuk­sessa, mikäli valmis­tu­mi­sen jälkeen jää töihin Suomeen. Mahdol­li­suus vähen­tää luku­kausi­mak­sut vero­tuk­sessa paran­taisi Suomen veto­voi­maa kansain­vä­li­sillä osaa­ja­mark­ki­noilla ja kannus­taisi jäämään tänne töihin.

Pienenä maana Suomi pärjää tule­vai­suu­dessa vain korkealla osaa­mi­sella ja kansain­vä­li­sesti kilpai­lu­ky­kyi­sellä korkea­kou­lu­tuk­sella. Korkea­kou­lu­jen ja yritys­ten yhteis­työtä on lisät­tävä ja tarjot­tava ulko­mai­sille opis­ke­li­joille työelä­mä­ver­kos­toja ja -kontak­teja.

Kannus­te­taan työnan­ta­jia palk­kaa­maan ulko­maa­lai­sia osaa­jia. Uudet ideat ja inno­vaa­tiot kansain­vä­lis­ten osaa­jien houkut­te­le­mi­seksi ovat terve­tul­leita.

Meidän on tehtävä töitä koko yhteis­kun­nan voimin, jotta piene­ne­vien ikäluok­kien Suomessa riit­tää osaa­jia myös tule­vai­suu­dessa. Jotta selvästi nykyistä useampi kansain­vä­li­nen osaaja jäisi Suomeen, tulisi ulko­maa­lais­ten osaa­jien tuntea olevansa tänne terve­tul­leita. Tähän meistä jokai­nen voi vaikut­taa omalla toimin­nal­laan.

Kai Mykkä­nen
sisä­mi­nis­teri

Sanni Grahn-Laaso­nen
opetus­mi­nis­teri

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

Skip to content