Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Pia Kauma: Suomi on nais­ten koke­man lähi­suh­de­vä­ki­val­lan suhteen lähes kehi­tys­maa

Pia Kauma: Suomi on nais­ten koke­man lähi­suh­de­vä­ki­val­lan suhteen lähes kehi­tys­maa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Pia Kauma nosti edus­kun­nan kyse­ly­tun­nilla esille huole­nai­heen nais­ten koke­masta lähi­suh­de­vä­ki­val­lasta. Vuoden 2016 EU-tutki­muk­sesta kävi ilmi, että Suomi oli naisille EU:n toiseksi turvat­to­min maa.

”Nais­ten kokema lähi­suh­de­vä­ki­valta on huoles­tut­tava ja vakava ilmiö. Vuoden 2016 EU-tutki­muk­sesta kävi ilmi, että Suomi oli naisille EU:n toiseksi turvat­to­min maa. Tutki­muk­sen mukaan Suomessa tapah­tu­vista väki­val­ta­ri­kok­sista 30 prosent­tia oli nykyi­sen tai enti­sen kump­pa­nin teke­miä”, Kauma sanoo.

Kauman mukaan maahan­muut­ta­ja­nai­set koke­vat merkit­tä­västi valta­väes­töä enem­män väki­val­taa ja sen uhkaa.

”Perhe­vä­ki­valta jää piiloon monta kertaa muun muassa koetun häpeän takia. Myös talou­del­li­nen riip­pu­vuus väki­val­lan­te­ki­jästä lisää asiasta vaike­ne­mista. Mitä heikompi on naisen talou­del­li­nen asema perheessä, sitä vaikeampi hänen hakea apua tilan­tee­seensa. Maahan­muut­ta­ja­nai­set koke­vat väki­val­taa 2-3 kertaa enem­män kuin valta­väes­töön kuulu­vat naiset”, Kauma sanoo.

Kauman mukaan hälyt­tä­vää tilan­teessa on se, että lähi­suh­de­vä­ki­val­taa ei aina miel­letä samalla tavalla rikok­seksi kuin esimer­kiksi tunte­mat­to­man teke­mää väki­val­taa.

”Huomenna viete­tään nais­ten­päi­vää. Suomi on monella tapaa erit­täin hyvä paikka syntyä tytöksi. Meidät tunne­taan maail­malla koulu­tuk­sen ja mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon maana. Suomi on usein listattu maail­man parhaaksi maaksi äideille. Seuraa­vana tavoit­tee­namme tulee olla maail­man paras ja turval­li­sin maa perheille”, Kauma päät­tää.

Lisä­tie­toja: Pia Kauma, puh. 050 574 6764

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content