• FI
 • SV
 • MENU
  Pia Kauma: Suomi on nais­ten koke­man lähi­suh­de­vä­ki­val­lan suhteen lähes kehi­tys­maa
  Twiittaa

  Pia Kauma: Suomi on nais­ten koke­man lähi­suh­de­vä­ki­val­lan suhteen lähes kehi­tys­maa

  Julkaistu: 07.03.2019 Tiedote

  Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Pia Kauma nosti edus­kun­nan kyse­ly­tun­nilla esille huole­nai­heen nais­ten koke­masta lähi­suh­de­vä­ki­val­lasta. Vuoden 2016 EU-tutki­muk­sesta kävi ilmi, että Suomi oli naisille EU:n toiseksi turvat­to­min maa.

  ”Nais­ten kokema lähi­suh­de­vä­ki­valta on huoles­tut­tava ja vakava ilmiö. Vuoden 2016 EU-tutki­muk­sesta kävi ilmi, että Suomi oli naisille EU:n toiseksi turvat­to­min maa. Tutki­muk­sen mukaan Suomessa tapah­tu­vista väki­val­ta­ri­kok­sista 30 prosent­tia oli nykyi­sen tai enti­sen kump­pa­nin teke­miä”, Kauma sanoo.

  Kauman mukaan maahan­muut­ta­ja­nai­set koke­vat merkit­tä­västi valta­väes­töä enem­män väki­val­taa ja sen uhkaa.

  ”Perhe­vä­ki­valta jää piiloon monta kertaa muun muassa koetun häpeän takia. Myös talou­del­li­nen riip­pu­vuus väki­val­lan­te­ki­jästä lisää asiasta vaike­ne­mista. Mitä heikompi on naisen talou­del­li­nen asema perheessä, sitä vaikeampi hänen hakea apua tilan­tee­seensa. Maahan­muut­ta­ja­nai­set koke­vat väki­val­taa 2-3 kertaa enem­män kuin valta­väes­töön kuulu­vat naiset”, Kauma sanoo.

  Kauman mukaan hälyt­tä­vää tilan­teessa on se, että lähi­suh­de­vä­ki­val­taa ei aina miel­letä samalla tavalla rikok­seksi kuin esimer­kiksi tunte­mat­to­man teke­mää väki­val­taa.

  ”Huomenna viete­tään nais­ten­päi­vää. Suomi on monella tapaa erit­täin hyvä paikka syntyä tytöksi. Meidät tunne­taan maail­malla koulu­tuk­sen ja mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon maana. Suomi on usein listattu maail­man parhaaksi maaksi äideille. Seuraa­vana tavoit­tee­namme tulee olla maail­man paras ja turval­li­sin maa perheille”, Kauma päät­tää.

  Lisä­tie­toja: Pia Kauma, puh. 050 574 6764