Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Jonoista hoitoon: kokoo­muk­sen linjauk­set sote-palve­lui­den uudis­ta­mi­seksi

Jonoista hoitoon: kokoo­muk­sen linjauk­set sote-palve­lui­den uudis­ta­mi­seksi

Julkaistu:

Kokoo­mus haluaa käyn­nis­tää suoma­lais­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­sen heti. Enää ei ole varaa jäädä odot­te­le­maan uusia lain­sää­dän­tö­hank­keita, vaan ihmi­set pitää saada jonoista hoitoon. Palve­lui­den uudis­ta­mi­sen lähtö­kohta on ihmi­nen, ei hallinto. Siksi kokoo­mus haluaa keskit­tyä ratkai­se­maan sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den ongel­mia.

Kokoo­muk­sen ratkaisu on uudis­taa ja kehit­tää palve­luita nykyi­seltä kaupunki- ja kunta­poh­jalta. Suomen alueet ovat hyvin erilai­sia. Siksi erilais­ten ratkai­su­jen on oltava mahdol­li­sia eri puolilla Suomea. Näin palve­lu­jen kehit­tä­mi­nen saa alkaa saman tien, ja sote-uudis­tuk­sen valmis­te­lussa jo synty­neet vapaa­eh­toi­set yhteis­työ­mal­lit ja parhaat käytän­nöt voidaan hyödyn­tää. Palve­lui­den kehit­tä­mi­nen nyky­lain­sää­dän­nön pohjalta estää uudis­tus­ten törmää­mi­sen perus­tus­la­kiin.

”Niin sosi­aali- kuin terveys­pal­ve­luita pitää tarvit­taessa olla saata­villa nopeasti. Pitkit­tyvä sairaus tai ongel­ma­ti­lanne esimer­kiksi perheessä tulee kalliiksi niin yksi­löille kuin yhteis­kun­nalle. Jo lähi­tu­le­vai­suu­dessa meidän on pystyt­tävä tarjoa­maan suoma­lai­sille nykyistä parem­min saata­villa olevat ja yhden­ver­tai­set palve­lut”, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

”On myös tärkeää, että pystymme torju­maan uuden vero­ta­son, maakun­ta­ve­ron. Se johtaisi kovin toden­nä­köi­sesti suoma­lais­ten vero­tuk­sen kiris­tä­mi­seen”, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen sanoo.

Kokoo­mus koros­taa, että sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luilla pitää olla vahvat järjes­tä­jät. Puolue tukee suur­ten kaupun­kien jo esit­tä­miä ratkai­suja. Pienille kunnille on etsit­tävä erilai­sia, vapaa­eh­toi­suu­teen perus­tu­via ratkai­suja.

Kokoo­mus uskoo, että vapaa­eh­toi­sesti synty­vät riit­tä­vän vahvat alue­ta­soi­set perus­ter­vey­den­huol­lon, erikois­sai­raan­hoi­don ja sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen kuntayh­ty­mät tai muut yhteis­työ­jär­jes­te­lyt. Riit­tä­vän levei­den hartioi­den synty­mi­nen voidaan viime kädessä varmis­taa valtion ohjauk­sella.

Hoito­ta­kuuta kiris­tet­tävä

Ihmis­ten oikea-aikai­nen pääsy hoitoon ja palve­lui­den piiriin estää jono­jen synty­mistä ja hillit­see kustan­nus­ten kasvua.

Osana sote-ratkai­su­aan kokoo­mus esit­tää hoito­ta­kuun kiris­tä­mistä nykyi­sestä. Jos hoitoon ei pääse määrä­ajassa, palve­lui­den järjes­tä­jällä on laki­sää­tei­nen velvoite tarjota asiak­kaalle palve­luse­te­liä. Esimer­kiksi vammais­pal­ve­luissa pitää olla mahdol­li­suus ottaa käyt­töön henki­lö­koh­tai­nen budje­tointi.

Palve­lu­jen järjes­tä­mis­vas­tuu on jatkos­sa­kin julki­sella sekto­rilla. Palve­lui­den tuot­ta­mi­sessa kokoo­muk­sen ratkaisu on vastuul­li­nen mark­ki­na­ta­lous, jossa palve­luita tuot­ta­vat julki­sen sekto­rin toimi­joi­den rinnalla kaiken­ko­koi­set yrityk­set ja kolman­nen sekto­rin toimi­jat, eivät vain suuret toimi­jat.

Suomen väestö vanhe­nee ja palve­lui­den tarve kasvaa. Kustan­nus­ten kasvua on hillit­tävä, jotta palve­lut pysty­tään turvaa­maan jatkos­sa­kin. Kokoo­muk­sen ratkai­sussa kustan­nus­ten kasvua hillit­se­vät muiden muassa oikea-aikai­nen pääsy hoitoon ja hoivaan, vahvat järjes­tä­jät, hyvä johta­mi­nen, kustan­nus­ten avoi­muus ja vertail­ta­vuus sekä valtion ohjas­kei­not.

Kokoo­muk­sen linjauk­set ovat luet­ta­vissa: https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-nakemys-sote-palveluiden-kehittamiseksi

Lisä­tie­dot:

Valtio­sih­teeri Anssi Kujala, p. 0400 567 925

Erityi­sa­vus­taja Lyydia Ylönen p. 044 591 0812

Erityi­sa­vus­taja Lauri Kosken­tausta p. 040 086 8421

Poliit­ti­nen sihteeri Maija Uusi-Oukari p. 050 574 1526

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content