Jonoista hoitoon: kokoo­muk­sen linjauk­set sote-palve­lui­den uudis­ta­mi­seksi

Julkaistu: 20.03.2019

Kokoo­mus haluaa käyn­nis­tää suoma­lais­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­sen heti. Enää ei ole varaa jäädä odot­te­le­maan uusia lain­sää­dän­tö­hank­keita, vaan ihmi­set pitää saada jonoista hoitoon. Palve­lui­den uudis­ta­mi­sen lähtö­kohta on ihmi­nen, ei hallinto. Siksi kokoo­mus haluaa keskit­tyä ratkai­se­maan sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den ongel­mia.

Kokoo­muk­sen ratkaisu on uudis­taa ja kehit­tää palve­luita nykyi­seltä kaupunki- ja kunta­poh­jalta. Suomen alueet ovat hyvin erilai­sia. Siksi erilais­ten ratkai­su­jen on oltava mahdol­li­sia eri puolilla Suomea. Näin palve­lu­jen kehit­tä­mi­nen saa alkaa saman tien, ja sote-uudis­tuk­sen valmis­te­lussa jo synty­neet vapaa­eh­toi­set yhteis­työ­mal­lit ja parhaat käytän­nöt voidaan hyödyn­tää. Palve­lui­den kehit­tä­mi­nen nyky­lain­sää­dän­nön pohjalta estää uudis­tus­ten törmää­mi­sen perus­tus­la­kiin.

”Niin sosi­aali- kuin terveys­pal­ve­luita pitää tarvit­taessa olla saata­villa nopeasti. Pitkit­tyvä sairaus tai ongel­ma­ti­lanne esimer­kiksi perheessä tulee kalliiksi niin yksi­löille kuin yhteis­kun­nalle. Jo lähi­tu­le­vai­suu­dessa meidän on pystyt­tävä tarjoa­maan suoma­lai­sille nykyistä parem­min saata­villa olevat ja yhden­ver­tai­set palve­lut”, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

”On myös tärkeää, että pystymme torju­maan uuden vero­ta­son, maakun­ta­ve­ron. Se johtaisi kovin toden­nä­köi­sesti suoma­lais­ten vero­tuk­sen kiris­tä­mi­seen”, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen sanoo.

Kokoo­mus koros­taa, että sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luilla pitää olla vahvat järjes­tä­jät. Puolue tukee suur­ten kaupun­kien jo esit­tä­miä ratkai­suja. Pienille kunnille on etsit­tävä erilai­sia, vapaa­eh­toi­suu­teen perus­tu­via ratkai­suja.

Kokoo­mus uskoo, että vapaa­eh­toi­sesti synty­vät riit­tä­vän vahvat alue­ta­soi­set perus­ter­vey­den­huol­lon, erikois­sai­raan­hoi­don ja sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen kuntayh­ty­mät tai muut yhteis­työ­jär­jes­te­lyt. Riit­tä­vän levei­den hartioi­den synty­mi­nen voidaan viime kädessä varmis­taa valtion ohjauk­sella.

Hoito­ta­kuuta kiris­tet­tävä

Ihmis­ten oikea-aikai­nen pääsy hoitoon ja palve­lui­den piiriin estää jono­jen synty­mistä ja hillit­see kustan­nus­ten kasvua.

Osana sote-ratkai­su­aan kokoo­mus esit­tää hoito­ta­kuun kiris­tä­mistä nykyi­sestä. Jos hoitoon ei pääse määrä­ajassa, palve­lui­den järjes­tä­jällä on laki­sää­tei­nen velvoite tarjota asiak­kaalle palve­luse­te­liä. Esimer­kiksi vammais­pal­ve­luissa pitää olla mahdol­li­suus ottaa käyt­töön henki­lö­koh­tai­nen budje­tointi.

Palve­lu­jen järjes­tä­mis­vas­tuu on jatkos­sa­kin julki­sella sekto­rilla. Palve­lui­den tuot­ta­mi­sessa kokoo­muk­sen ratkaisu on vastuul­li­nen mark­ki­na­ta­lous, jossa palve­luita tuot­ta­vat julki­sen sekto­rin toimi­joi­den rinnalla kaiken­ko­koi­set yrityk­set ja kolman­nen sekto­rin toimi­jat, eivät vain suuret toimi­jat.

Suomen väestö vanhe­nee ja palve­lui­den tarve kasvaa. Kustan­nus­ten kasvua on hillit­tävä, jotta palve­lut pysty­tään turvaa­maan jatkos­sa­kin. Kokoo­muk­sen ratkai­sussa kustan­nus­ten kasvua hillit­se­vät muiden muassa oikea-aikai­nen pääsy hoitoon ja hoivaan, vahvat järjes­tä­jät, hyvä johta­mi­nen, kustan­nus­ten avoi­muus ja vertail­ta­vuus sekä valtion ohjas­kei­not.

Kokoo­muk­sen linjauk­set ovat luet­ta­vissa: https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-nakemys-sote-palveluiden-kehittamiseksi

Lisä­tie­dot:

Valtio­sih­teeri Anssi Kujala, p. 0400 567 925

Erityi­sa­vus­taja Lyydia Ylönen p. 044 591 0812

Erityi­sa­vus­taja Lauri Kosken­tausta p. 040 086 8421

Poliit­ti­nen sihteeri Maija Uusi-Oukari p. 050 574 1526