Rekry-uutisia

26.2.2019

Paavo Kähkö­nen puolue­toi­mis­ton tiimiin

Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­ton tiimi vahvis­tuu vaalien alla uudella teki­jällä. Filo­so­fian yliop­pi­las Paavo Kähkö­nen, 21, on aloit­ta­nut 26. helmi­kuuta vaalias­sis­tent­tina kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla.

14.2.2019

Matilda af Häll­strö­mistä kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ja Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. valit­si­vat kansain­vä­lis­ten asioi­den sihtee­riksi VTM Matilda af Häll­strö­min. Tehtävä on edus­kun­ta­ryh­män ja puolu­een yhtei­nen.

28.1.2019

Orpolle ja Grahn-Laaso­selle uudet erityi­sa­vus­ta­jat

Elias Erämaja minis­teri Orpon erityi­sa­vus­ta­jaksi, Juho Mäki-Lohi­­luoma minis­teri Grahn-Laaso­­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo on kutsu­nut talous­po­liit­ti­seksi erityi­sa­vus­ta­jak­seen valtio­tie­tei­den mais­teri Elias

9.1.2019

Konsta Nuppo­nen puolue­toi­mis­ton tiimiin

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto on saanut uuden vahvis­tuk­sen poruk­kaansa. Filo­so­fian yliop­pi­las Konsta Nuppo­nen, 22, on aloit­ta­nut 7.1.2019 kokoo­muk­sen vaalias­sis­tent­tina. Hänen tehtä­viinsä kuuluu

19.12.2018

Edus­kun­ta­ryhmä ja puolue hake­vat kv-asioi­den sihtee­riä

Haemme palve­luk­seen kansain­vä­lis­ten asioi­den sihtee­riä. Kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri toimii edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa ja puolue­toi­mis­tolla poliit­ti­sena sihtee­rinä. Edel­ly­tämme valit­ta­valta poliit­ti­selta sihtee­riltä kokoo­mus­laista

11.12.2018

Muutok­sia kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den erityi­sa­vus­ta­jissa

Heikki Uusi­talo siir­tyy VM:ään, Emmi Venä­läi­nen opetus­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jaksi Opetus­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­taja, teolo­gian mais­teri Heikki Kuutti Uusi­talo siir­tyy 1.1.2019 lukien valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri

10.10.2018

Lauri Skön ja Matias Juupa­luoma kokoo­muk­sen tiimiin

Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­ton tiimi on vahvis­tu­nut kahdella uudella teki­jällä. Teolo­gian yliop­pi­las Lauri Skön, 28, aloit­taa kokoo­muk­sen vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana. Hänen tehtä­viinsä kuuluu

10.9.2018

Sami Paatero minis­teri Häkkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen oikeus­mi­nis­te­ri­öön oikeus­tie­teen mais­teri Sami Paate­ron. Hän aloit­taa tehtä­vässä 17.9.2018. Sami Paate­rolla on pitkä­ai­kai­nen koke­mus

28.8.2018

Haemme lisää muske­leita kokoo­muk­sen some-tiimiin

Hais­tatko somen nouse­vat tren­dit jo etukä­teen? Haluatko oppia alati lisää algo­rit­mien saloista? Kirjoi­tatko kipak­kaa teks­tiä? Oletko vuoro­vai­kut­ta­mi­sen velho ja osaat

22.5.2018

Kalle Lahti­nen vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä

Tiedote 22.5.2018 Trade­nomi Kalle Lahti­nen, 34, on valittu vahvis­ta­maan kokoo­mus­jouk­kuetta. Lahti­nen aloit­taa kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tossa vaali­koor­di­naat­to­rina 1.6. Lahti­sen vastuu­alu­ee­seen kuulu­vat vaali­kam­pan­joi­hin