Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia ja vies­tin­nän projek­ti­työn­te­ki­jää

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia ja vies­tin­nän projek­ti­työn­te­ki­jää

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin some­stra­te­gia tois­tai­seksi voimassa olevaan työsuh­tee­seen ja moni­puo­lista vies­tin­nän osaa­jaa määrä­ai­kai­seen edus­kun­ta­vaa­lien projek­ti­teh­tä­vään.

Some­stra­te­gilta edel­ly­tämme erin­omaista sosi­aa­li­sen median vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin osaa­mista. Tunnet eri kana­vien erityis­piir­teet, hallit­set kohde­ryh­mä­ajat­te­lun, ymmär­rät analy­tiik­kaa ja seuraat some­vies­tin­nän tren­dejä. Pystyt suun­nit­te­le­maan ja hallit­se­maan koko­nai­suuk­sia, mutta olet ns. teki­jä­tyyppi, valmis myös toteut­ta­maan ideasi.

Vies­tin­nän projek­ti­teh­tä­vään etsimme moni­puo­lista vies­tin­nän osaa­jaa. Hallit­set some­vies­tin­tää, mutta sinulta syntyy hyvin myös napakka tiedote tai teksti netti­si­vulle. Innos­tut erilais­ten tapah­tu­mien vies­tin­nästä ja kerrot herkästi ideois­tasi. Graa­fi­nen osaa­mi­nen ja taitto-ohjel­mien (InDe­sign) hallinta on plus­saa.

Osana kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­ton tiimiä molem­mat tehtä­vät tarjoa­vat mahdol­li­suu­den päästä suun­nit­te­le­maan ja toteut­ta­maan kokoo­muk­sen brän­diä vahvis­ta­vaa vies­tin­tää ja teke­mään vaikut­ta­vaa kampan­join­tia. Kumman­kin tehtä­vän menes­tyk­se­käs hoita­mi­nen edel­lyt­tää erin­omaista suomen kielen taitoa. Muu kieli­taito on eduksi.

Tehtä­vien luonne edel­lyt­tää myös jous­ta­vuutta sekä valmiutta työs­ken­nellä ajoit­tain iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.

Lähe­tät­hän hake­muk­sen, 4-5 työnäy­tettä ja cv:si palk­ka­toi­vo­muk­si­neen ja suosit­te­li­joi­neen maanan­tai­hin 14.2. mennessä osoit­tee­seen info@kokoomus.fi

Tiedus­te­lui­hin vastaa Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n vies­tin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä p. 050 314 2555, kirsi.holtta@kokoomus.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content