Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Emmi Syrjä­niemi kokoo­muk­sen vies­tin­nän suun­nit­te­li­jaksi

Emmi Syrjä­niemi kokoo­muk­sen vies­tin­nän suun­nit­te­li­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Emmi Syrjä­nie­men, 26, vies­tin­nän suun­nit­te­li­jaksi kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle. Tehtävä on määrä­ai­kai­nen, edus­kun­ta­vaa­lei­hin liit­tyvä projek­ti­teh­tävä.

Syrjä­niemi on jour­na­lis­min koulu­tus­oh­jel­masta valmis­tu­nut media­nomi. Hän on työs­ken­nel­lyt mm. opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön vies­tin­nässä, free­lance­rina ja vies­tin­nän harjoit­te­li­jana Suomen YK-edus­tus­tossa New Yorkissa.

Syrjä­nie­men tehtä­viin kokoo­muk­sen vies­tin­tä­tii­missä kuulu­vat erityi­sesti vies­tintä sosi­aa­li­sen median kana­vissa, tapah­tuma- ja kampan­ja­vies­tintä sekä vies­tin­nän suun­nit­te­luun ja kehit­tä­mi­seen liit­ty­vät tehtä­vät.

Syrjä­niemi aloit­taa työnsä puolue­toi­mis­tolla 19. huhti­kuuta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content