Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Emmi Syrjäniemi kokoomuksen viestinnän suunnittelijaksi

Emmi Syrjä­niemi kokoo­muk­sen vies­tin­nän suun­nit­te­li­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Emmi Syrjä­nie­men, 26, vies­tin­nän suun­nit­te­li­jaksi kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle. Tehtävä on määrä­ai­kai­nen, edus­kun­ta­vaa­lei­hin liit­tyvä projek­ti­teh­tävä.

Syrjä­niemi on jour­na­lis­min koulu­tus­oh­jel­masta valmis­tu­nut media­nomi. Hän on työs­ken­nel­lyt mm. opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön vies­tin­nässä, free­lance­rina ja vies­tin­nän harjoit­te­li­jana Suomen YK-edus­tus­tossa New Yorkissa.

Syrjä­nie­men tehtä­viin kokoo­muk­sen vies­tin­tä­tii­missä kuulu­vat erityi­sesti vies­tintä sosi­aa­li­sen median kana­vissa, tapah­tuma- ja kampan­ja­vies­tintä sekä vies­tin­nän suun­nit­te­luun ja kehit­tä­mi­seen liit­ty­vät tehtä­vät.

Syrjä­niemi aloit­taa työnsä puolue­toi­mis­tolla 19. huhti­kuuta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

28.9.2022

Paula Risikko: Ikäys­tä­väl­li­sen Suomen raken­ta­mi­seksi tarvi­taan meitä kaik­kia

Arvoisa puhe­mies, Asenne ikään­ty­neitä kansa­lai­sia kohtaan on muut­tu­nut. Vähek­sy­mi­nen ja syrjään työn­tä­mi­nen on yhä tavan­omai­sem­paa.  Arvos­tuk­sen puute näkyy myös palve­lu­jen

28.9.2022

Sari Sarko­maa: Kunnian­pa­lau­tus vanhus­ten­huol­lolle

Arvoisa puhe­mies, Ihmis­ten huoli vanhuu­den päivien hoivasta ja yksin jäämi­sestä on halli­tuk­sen vihdoin kuul­tava. Nuorena hoita­jana tein yövuo­roja vanhus­ten hoivao­sas­tolla.

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content