Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Emmi Syrjäniemi kokoomuksen viestinnän suunnittelijaksi

Emmi Syrjä­niemi kokoo­muk­sen vies­tin­nän suun­nit­te­li­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Emmi Syrjä­nie­men, 26, vies­tin­nän suun­nit­te­li­jaksi kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle. Tehtävä on määrä­ai­kai­nen, edus­kun­ta­vaa­lei­hin liit­tyvä projek­ti­teh­tävä.

Syrjä­niemi on jour­na­lis­min koulu­tus­oh­jel­masta valmis­tu­nut media­nomi. Hän on työs­ken­nel­lyt mm. opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön vies­tin­nässä, free­lance­rina ja vies­tin­nän harjoit­te­li­jana Suomen YK-edus­tus­tossa New Yorkissa.

Syrjä­nie­men tehtä­viin kokoo­muk­sen vies­tin­tä­tii­missä kuulu­vat erityi­sesti vies­tintä sosi­aa­li­sen median kana­vissa, tapah­tuma- ja kampan­ja­vies­tintä sekä vies­tin­nän suun­nit­te­luun ja kehit­tä­mi­seen liit­ty­vät tehtä­vät.

Syrjä­niemi aloit­taa työnsä puolue­toi­mis­tolla 19. huhti­kuuta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2022

Janina Haapa­niemi kokoo­muk­sen some­stra­te­giksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Janina Haapa­nie­men, 35, some­stra­te­giksi kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle edus­kun­ta­vaa­li­pro­jek­tiin. Hän on työs­ken­nel­lyt mm. Suomen Jääkiek­ko­lii­tossa 2022 Jääkie­kon MM-kiso­­jen

4.5.2022

Juho Kärk­käi­nen kokoo­muk­sen kent­tä­pääl­li­köksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Juho Kärk­käi­sen, 30, kent­tä­pääl­li­köksi vauh­dit­ta­maan kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lien kent­tä­toi­min­taa. Kärk­käi­nen on koulu­tuk­sel­taan liike­ta­lou­den trade­nomi. Hän siir­tyy kent­tä­pääl­li­köksi

10.3.2022

Eemil Nuut­tila edus­kun­ta­ryh­män talous­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut talous­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Eemil Nuut­ti­lan. Edus­kun­ta­ryhmä päätti valin­nasta tors­taina 10.3. Nuut­tila viimeis­te­lee oikeus­tie­teen mais­te­rin tutkin­toa, ja on

Skip to content