Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Kimmo Suoniemi kokoomuksen visualistiksi

Kimmo Suoniemi kokoo­muk­sen visua­lis­tiksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Kimmo Suonie­men, 34, kokoo­muk­sen visua­lis­tiksi.

Suoniemi on moni­puo­li­nen visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaaja. Hän siir­tyy visua­lis­tin tehtä­vään edus­kun­nasta, jossa on avus­ta­nut kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jia kuusi vuotta. Samaan aikaan Suoniemi on tehnyt sivu­toi­mi­sesti yrit­tä­jänä mm. video­tuo­tan­toja ja muita visu­aa­li­sen vies­tin­nän töitä. 

Suoniemi vastaa erityi­sesti kokoo­muk­sen video­tuo­tan­nosta eri kana­viin sekä puolu­een muun visu­aa­li­sen vies­tin­nän kehit­tä­mi­sestä ja toteut­ta­mi­sesta. Koulu­tuk­sel­taan hän on trade­nomi.

Suoniemi aloit­taa tehtä­väs­sään puolue­toi­mis­tolla 4. loka­kuuta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.8.2021

Tuomas Tikka­nen puolue­joh­don erityi­sa­vus­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Tuomas Tikka­sen, 29, kokoo­muk­sen puolue­joh­don erityi­sa­vus­ta­jaksi. Tikka­nen siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Brys­se­listä euro­par­la­men­taa­rikko Petri Sarva­maan poliit­ti­sen avus­ta­jan tehtä­vistä. Tikka­nen

12.8.2021

Paikka auki: Kansal­li­nen Kokoo­mus rp hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp hakee puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa. Odotamme sinulta näke­mystä ja kykyä tuot­taa vies­tin­nän vaikut­ta­vuutta lisää­viä visu­aa­li­sia

12.8.2021

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ja puolue hake­vat palve­luk­seensa EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jaa

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija työs­ken­te­lee edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa sekä puolue­toi­mis­tolla. Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan koke­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri