Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Tuomas Tikkanen puoluejohdon erityisavustajaksi

Tuomas Tikka­nen puolue­joh­don erityi­sa­vus­ta­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Tuomas Tikka­sen, 29, kokoo­muk­sen puolue­joh­don erityi­sa­vus­ta­jaksi. Tikka­nen siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Brys­se­listä euro­par­la­men­taa­rikko Petri Sarva­maan poliit­ti­sen avus­ta­jan tehtä­vistä. Tikka­nen aloit­taa tehtä­väs­sään heti, kun hänen nykyi­nen työsuh­teensa Euroo­pan parla­ment­tiin päät­tyy.

Aiem­min Tikka­nen on työs­ken­nel­lyt kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­rinä, vies­tin­tä­toi­mis­tossa ja mm. opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riössä. Tikka­nen on valtio­tie­tei­den kandi­daatti Helsin­gin yliopis­tosta, ja on toimi­nut myös luot­ta­mus­toi­missa mm. Euroop­pa­nuor­ten puheen­joh­ta­jana sekä Helsin­gin kokoo­muk­sessa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.9.2021

Kimmo Suoniemi kokoo­muk­sen visua­lis­tiksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Kimmo Suonie­men, 34, kokoo­muk­sen visua­lis­tiksi. Suoniemi on moni­puo­li­nen visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaaja. Hän siir­tyy visua­lis­tin tehtä­vään edus­kun­nasta, jossa

12.8.2021

Paikka auki: Kansal­li­nen Kokoo­mus rp hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp hakee puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa. Odotamme sinulta näke­mystä ja kykyä tuot­taa vies­tin­nän vaikut­ta­vuutta lisää­viä visu­aa­li­sia

12.8.2021

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ja puolue hake­vat palve­luk­seensa EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jaa

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija työs­ken­te­lee edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa sekä puolue­toi­mis­tolla. Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan koke­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri