Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paikka auki: Kansallinen Kokoomus rp hakee visuaalisen viestinnän osaajaa

Paikka auki: Kansal­li­nen Kokoo­mus rp hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp hakee puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa.

Odotamme sinulta näke­mystä ja kykyä tuot­taa vies­tin­nän vaikut­ta­vuutta lisää­viä visu­aa­li­sia sisäl­töjä. Edel­ly­tämme sinulta hyvää ymmär­rystä vies­tin­nän eri kana­vista (erityi­sesti sosi­aa­li­nen media) ja niissä parhai­ten toimi­vista sisäl­löistä.

Rekry­toin­nissa paino­tamme video­ker­ron­taa. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien käytön. Sinulla on luovuutta ja ideoita siitä, miten poliit­ti­sia sisäl­töjä voidaan tari­nal­lis­taa. 

Osana kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­ton tiimiä pääset suun­nit­te­le­maan ja toteut­ta­maan niin kokoo­muk­sen brän­diä vahvis­ta­vaa kuin tietoa visua­li­soi­vaa vies­tin­tää. Graa­fi­nen osaa­mi­nen (erityi­sesti animointi ja liike­gra­fiikka) ja taitto-ohjel­mien (InDe­sign) hallinta on plus­saa. 

Työn luonne edel­lyt­tää jous­ta­vuutta ja valmiutta työs­ken­nellä ajoit­tain myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. 

Työsuhde on tois­tai­seksi voimassa oleva. 

Lähe­tät­hän hake­muk­sen, työnäyt­teet ja cv:si palk­ka­toi­vo­muk­si­neen ja suosit­te­li­joi­neen 27.8. mennessä osoit­tee­seen info@kokoomus.fi

Tiedus­te­lui­hin vastaa Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n vies­tin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä tiis­tai­sin, keski­viik­koi­sin ja perjan­tai­sin klo 8-10 p. 050 314 2555, kirsi.holtta@kokoomus.fi

Kansal­li­nen Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue, joka haluaa tarjota ihmi­sille laajat mahdol­li­suu­det vaikut­taa yhteis­kun­nassa ja maail­massa vapau­den, sivis­tyk­sen, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon ja demo­kra­tian toteu­tu­mi­sen puolesta. Yli sata­vuo­tias kansan­liike tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2022

Janina Haapa­niemi kokoo­muk­sen some­stra­te­giksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Janina Haapa­nie­men, 35, some­stra­te­giksi kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle edus­kun­ta­vaa­li­pro­jek­tiin. Hän on työs­ken­nel­lyt mm. Suomen Jääkiek­ko­lii­tossa 2022 Jääkie­kon MM-kiso­­jen

4.5.2022

Juho Kärk­käi­nen kokoo­muk­sen kent­tä­pääl­li­köksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Juho Kärk­käi­sen, 30, kent­tä­pääl­li­köksi vauh­dit­ta­maan kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lien kent­tä­toi­min­taa. Kärk­käi­nen on koulu­tuk­sel­taan liike­ta­lou­den trade­nomi. Hän siir­tyy kent­tä­pääl­li­köksi

16.3.2022

Emmi Syrjä­niemi kokoo­muk­sen vies­tin­nän suun­nit­te­li­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Emmi Syrjä­nie­men, 26, vies­tin­nän suun­nit­te­li­jaksi kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle. Tehtävä on määrä­ai­kai­nen, edus­kun­ta­vaa­lei­hin liit­tyvä projek­ti­teh­tävä. Syrjä­niemi on jour­na­lis­min

Skip to content