Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paikka auki: Kansallinen Kokoomus rp hakee visuaalisen viestinnän osaajaa

Paikka auki: Kansal­li­nen Kokoo­mus rp hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp hakee puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa.

Odotamme sinulta näke­mystä ja kykyä tuot­taa vies­tin­nän vaikut­ta­vuutta lisää­viä visu­aa­li­sia sisäl­töjä. Edel­ly­tämme sinulta hyvää ymmär­rystä vies­tin­nän eri kana­vista (erityi­sesti sosi­aa­li­nen media) ja niissä parhai­ten toimi­vista sisäl­löistä.

Rekry­toin­nissa paino­tamme video­ker­ron­taa. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien käytön. Sinulla on luovuutta ja ideoita siitä, miten poliit­ti­sia sisäl­töjä voidaan tari­nal­lis­taa. 

Osana kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­ton tiimiä pääset suun­nit­te­le­maan ja toteut­ta­maan niin kokoo­muk­sen brän­diä vahvis­ta­vaa kuin tietoa visua­li­soi­vaa vies­tin­tää. Graa­fi­nen osaa­mi­nen (erityi­sesti animointi ja liike­gra­fiikka) ja taitto-ohjel­mien (InDe­sign) hallinta on plus­saa. 

Työn luonne edel­lyt­tää jous­ta­vuutta ja valmiutta työs­ken­nellä ajoit­tain myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. 

Työsuhde on tois­tai­seksi voimassa oleva. 

Lähe­tät­hän hake­muk­sen, työnäyt­teet ja cv:si palk­ka­toi­vo­muk­si­neen ja suosit­te­li­joi­neen 27.8. mennessä osoit­tee­seen info@kokoomus.fi

Tiedus­te­lui­hin vastaa Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n vies­tin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä tiis­tai­sin, keski­viik­koi­sin ja perjan­tai­sin klo 8-10 p. 050 314 2555, kirsi.holtta@kokoomus.fi

Kansal­li­nen Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue, joka haluaa tarjota ihmi­sille laajat mahdol­li­suu­det vaikut­taa yhteis­kun­nassa ja maail­massa vapau­den, sivis­tyk­sen, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon ja demo­kra­tian toteu­tu­mi­sen puolesta. Yli sata­vuo­tias kansan­liike tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.8.2021

Tuomas Tikka­nen puolue­joh­don erityi­sa­vus­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Tuomas Tikka­sen, 29, kokoo­muk­sen puolue­joh­don erityi­sa­vus­ta­jaksi. Tikka­nen siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Brys­se­listä euro­par­la­men­taa­rikko Petri Sarva­maan poliit­ti­sen avus­ta­jan tehtä­vistä. Tikka­nen

12.8.2021

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ja puolue hake­vat palve­luk­seensa EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jaa

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija työs­ken­te­lee edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa sekä puolue­toi­mis­tolla. Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan koke­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri

20.5.2021

Lyydia Ylönen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Lyydia Ylösen. Hän aloit­taa tehtä­vässä 1.7.2021. Ylönen on koulu­tuk­sel­taan metsän­hoi­taja (MMM) ja hänellä on