Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paikka auki: Kansallinen Kokoomus rp hakee visuaalisen viestinnän osaajaa

Paikka auki: Kansal­li­nen Kokoo­mus rp hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp hakee puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa.

Odotamme sinulta näke­mystä ja kykyä tuot­taa vies­tin­nän vaikut­ta­vuutta lisää­viä visu­aa­li­sia sisäl­töjä. Edel­ly­tämme sinulta hyvää ymmär­rystä vies­tin­nän eri kana­vista (erityi­sesti sosi­aa­li­nen media) ja niissä parhai­ten toimi­vista sisäl­löistä.

Rekry­toin­nissa paino­tamme video­ker­ron­taa. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien käytön. Sinulla on luovuutta ja ideoita siitä, miten poliit­ti­sia sisäl­töjä voidaan tari­nal­lis­taa. 

Osana kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­ton tiimiä pääset suun­nit­te­le­maan ja toteut­ta­maan niin kokoo­muk­sen brän­diä vahvis­ta­vaa kuin tietoa visua­li­soi­vaa vies­tin­tää. Graa­fi­nen osaa­mi­nen (erityi­sesti animointi ja liike­gra­fiikka) ja taitto-ohjel­mien (InDe­sign) hallinta on plus­saa. 

Työn luonne edel­lyt­tää jous­ta­vuutta ja valmiutta työs­ken­nellä ajoit­tain myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. 

Työsuhde on tois­tai­seksi voimassa oleva. 

Lähe­tät­hän hake­muk­sen, työnäyt­teet ja cv:si palk­ka­toi­vo­muk­si­neen ja suosit­te­li­joi­neen 27.8. mennessä osoit­tee­seen info@kokoomus.fi

Tiedus­te­lui­hin vastaa Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n vies­tin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä tiis­tai­sin, keski­viik­koi­sin ja perjan­tai­sin klo 8-10 p. 050 314 2555, kirsi.holtta@kokoomus.fi

Kansal­li­nen Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue, joka haluaa tarjota ihmi­sille laajat mahdol­li­suu­det vaikut­taa yhteis­kun­nassa ja maail­massa vapau­den, sivis­tyk­sen, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon ja demo­kra­tian toteu­tu­mi­sen puolesta. Yli sata­vuo­tias kansan­liike tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.5.2023

Paikka auki: Helsin­gin kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

5.4.2023

Minni Ranta­nen Sata­kun­nan piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Minni Ranta­sen, 33, kokoo­muk­sen Sata­kun­nan piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi ajalle 18.4.2023-29.2.2024. Ranta­nen siir­tyy Sata­kun­nan piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi Kokoo­muk­sen Nais­ten

20.12.2022

Sari Hintikka-Varis kokoo­muk­sen Savo-Karja­lan piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Sari Hintikka-Varik­­sen, 51, kokoo­muk­sen Savo-Karja­­lan piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Koulu­tuk­sel­taan Hintikka-Varis on tuotan­to­ta­lou­den diplomi-insi­­nööri. Hintikka-Varis siir­tyy toimin­nan­joh­ta­jaksi Rastor-insti­­tuu­­tin

Skip to content