Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paikka auki: Kansal­li­nen Kokoo­mus rp hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Paikka auki: Kansal­li­nen Kokoo­mus rp hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp hakee puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa.

Odotamme sinulta näke­mystä ja kykyä tuot­taa vies­tin­nän vaikut­ta­vuutta lisää­viä visu­aa­li­sia sisäl­töjä. Edel­ly­tämme sinulta hyvää ymmär­rystä vies­tin­nän eri kana­vista (erityi­sesti sosi­aa­li­nen media) ja niissä parhai­ten toimi­vista sisäl­löistä.

Rekry­toin­nissa paino­tamme video­ker­ron­taa. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien käytön. Sinulla on luovuutta ja ideoita siitä, miten poliit­ti­sia sisäl­töjä voidaan tari­nal­lis­taa. 

Osana kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­ton tiimiä pääset suun­nit­te­le­maan ja toteut­ta­maan niin kokoo­muk­sen brän­diä vahvis­ta­vaa kuin tietoa visua­li­soi­vaa vies­tin­tää. Graa­fi­nen osaa­mi­nen (erityi­sesti animointi ja liike­gra­fiikka) ja taitto-ohjel­mien (InDe­sign) hallinta on plus­saa. 

Työn luonne edel­lyt­tää jous­ta­vuutta ja valmiutta työs­ken­nellä ajoit­tain myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. 

Työsuhde on tois­tai­seksi voimassa oleva. 

Lähe­tät­hän hake­muk­sen, työnäyt­teet ja cv:si palk­ka­toi­vo­muk­si­neen ja suosit­te­li­joi­neen 27.8. mennessä osoit­tee­seen info@kokoomus.fi

Tiedus­te­lui­hin vastaa Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n vies­tin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä tiis­tai­sin, keski­viik­koi­sin ja perjan­tai­sin klo 8-10 p. 050 314 2555, kirsi.holtta@kokoomus.fi

Kansal­li­nen Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue, joka haluaa tarjota ihmi­sille laajat mahdol­li­suu­det vaikut­taa yhteis­kun­nassa ja maail­massa vapau­den, sivis­tyk­sen, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon ja demo­kra­tian toteu­tu­mi­sen puolesta. Yli sata­vuo­tias kansan­liike tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

Skip to content