Rekry-uutisia

22.5.2018

Kalle Lahti­nen vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä

Tiedote 22.5.2018 Trade­nomi Kalle Lahti­nen, 34, on valittu vahvis­ta­maan kokoo­mus­jouk­kuetta. Lahti­nen aloit­taa kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tossa vaali­koor­di­naat­to­rina 1.6. Lahti­sen vastuu­alu­ee­seen kuulu­vat vaali­kam­pan­joi­hin

21.5.2018

Eelis Loik­ka­nen kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­tä­sih­tee­riksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut uudeksi vies­tin­tä­sih­tee­riksi kaup­pa­tie­tei­den yliop­pi­las Eelis Loik­ka­sen. Loik­ka­nen siir­tyy tehtä­väänsä Suomen Opis­­ke­­lija-Allianssi – OSKU ry:n vies­tin­nän suun­nit­te­li­jan

19.4.2018

Juuso Rönn­holm minis­teri Häkkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

Oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen oikeus­mi­nis­te­ri­öön valtio­tie­tei­den mais­teri Juuso Rönn­hol­min. Rönn­holm on aiem­min toimi­nut erityi­sa­vus­ta­jana tasa­val­lan presi­den­tin kans­liassa sekä

12.4.2018

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän teki­jää

Haemme palve­luk­seen vies­tin­nän teki­jää. Valit­tava henkilö toimii edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa poliit­ti­sena sihtee­rinä ja vastaa yhdessä edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­rin kanssa edus­kun­ta­ryh­män ulkoi­sesta ja

17.3.2018

Kansan­edus­ta­jat Laiho ja Multala kokoo­muk­sen verkos­to­jen johtoon

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt puolu­een ohjel­ma­työn verkos­toi­hin uusia puheen­joh­ta­jia. Vantaa­lai­nen kansan­edus­taja Sari Multala nimi­tet­tiin sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jaksi. Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jaksi

14.2.2018

Kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den Viro­lai­nen ja Mykkä­nen sekä puhe­mies Risi­kon avus­ta­jat nimi­tetty

Tiedote 14.2.2018 Ulko­­maan­­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Anne-Mari Viro­lai­sen erityi­sa­vus­ta­jina ovat aloit­ta­neet VTM Juha Kirs­tilä ja MMK Lyydia Ylönen. Kirs­tilä avus­taa minis­te­riä ulko­mi­nis­te­riön

6.2.2018

Kokoo­mus esit­tää sisä­mi­nis­te­riksi Kai Mykkästä ja ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­riksi Anne-Mari Viro­laista

6.2.2018 Julkai­su­va­paa heti Kokoo­mus esit­tää uudeksi sisä­mi­nis­te­riksi Kai Mykkästä. Mykkä­nen on kulu­neella kaudella toimi­nut ulko­­maan­­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­rinä. Ulko­­maan­­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­riksi esite­tään

18.1.2018

Haemme toimin­nan­joh­ta­jaa Sata­kun­taan

Tarjoamme työn­te­koa arvos­ta­ville ja yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille mielen­kiin­toi­sen ja innos­ta­van mutta samalla haas­ta­van ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Puolueyh­tei­söömme haetaan määrä­ai­kai­seen tehtä­vään

14.12.2017

Jenny Thune­berg edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi, Tuomas Tikka­nen vies­tin­tä­sih­tee­riksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut uudeksi tiedo­tus­sih­tee­riksi filo­so­fian mais­teri Jenny Thune­ber­gin. Thune­berg on työs­ken­nel­lyt aikai­sem­min mm. edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­tä­sih­tee­rinä ja kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana.

27.11.2017

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­tee­riä

Tiedo­tus­sih­teeri toimii edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa poliit­ti­sena sihtee­rinä. Tiedo­tus­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män ulkoi­sesta ja sisäi­sestä vies­tin­nästä, ryhmän mediayh­teis­työstä sekä erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista.