Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Raine Tiessalo, kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Raine Tiessalo nimitetty kokoomuksen viestintä- ja yhteyspäälliköksi

Raine Ties­salo nimi­tetty kokoo­muk­sen vies­tintä- ja yhteys­pääl­li­köksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Raine Ties­sa­lon puolu­een uudeksi vies­tintä- ja yhteys­pääl­li­köksi. Ties­salo siir­tyy kokoo­muk­seen Perhey­ri­tys­ten liiton vies­tintä- ja yhteis­kun­ta­suh­de­joh­ta­jan tehtä­västä.

”Olen iloi­nen saades­samme tiimiimme mukaan vies­tin­nän ja yhteis­kun­ta­suh­tei­den ammat­ti­lai­sen, jolla on myös laaja-alaista kansain­vä­listä koke­musta ja näke­mystä”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko toteaa.

Ties­salo toimi Ylen kirjeen­vaih­ta­jana Rans­kassa vuosina 2001–2012 ja sen jälkeen kansain­vä­lis­ten uutis­toi­mis­to­jen AFP:n ja Bloom­berg Newsin Suomen -kirjeen­vaih­ta­jana. Lisäksi hän on ollut yrit­tä­jänä MustRead-päät­tä­jä­me­diassa.

Vuodesta 2020 Perhey­ri­tys­ten liitossa työs­ken­nel­lyt Ties­salo on vastan­nut vies­tin­nän lisäksi liiton vaikut­ta­mis­kam­pan­jasta edus­kun­ta­vaa­lien alla. Ties­salo puhuu viittä kieltä ja hän on koulu­tuk­sel­taan yhteis­kun­ta­tie­tei­den kandi­daatti.

”Lähden innolla mukaan kehit­tä­mään kokoo­muk­sen vies­tin­tää ja yhteis­kun­ta­suh­teita. Suur­ten koti­mais­ten ja kansain­vä­lis­ten krii­sien paineessa Suomen pitää kyetä teke­mään vaikeita päätök­siä. Haluan olla omalta osal­tani tuke­massa raken­ta­vaa poliit­tista keskus­te­lua.” 

Ties­salo aloit­taa uudessa tehtä­väs­sään loka­kuun lopulla.

Lisä­tie­toja: 
Raine Ties­salo p. 050 435 5898
Puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko p. 050 342 3654

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.5.2024

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 2 paik­kaa haet­ta­vana

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

Skip to content