Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paikkoja auki: Kokoomuksen puoluetoimistolla 5 paikkaa haettavana

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 5 paik­kaa haet­ta­vana

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla avau­tuu viisi paik­kaa hakuun. Avoinna ovat seuraa­vat paikat:

  • Vies­tin­tä­pääl­likkö
  • Kunta- ja alue­vaa­lien asian­tun­tija
  • Nuori­so­pro­jek­ti­koor­di­naat­tori
  • Euro­vaa­li­koor­di­naat­tori
  • Järjes­tö­as­sis­tentti

Hakuai­kaa on tors­tai­hin 31.8.2023 klo 23.59 saakka.

Vies­tin­tä­pääl­likkö

Vies­tin­tä­pääl­likkö vastaa Kokoo­mus rp:n ulkoi­sesta ja sisäi­sestä vies­tin­nästä. Vies­tin­tä­pääl­likkö on tärkeä tiimin jäsen poli­tii­kan valmis­te­lussa ja pääsee teke­mään suoma­laista poli­tiik­kaa aitio­pai­kalta. Tehtä­vän hoita­mi­nen edel­lyt­tää vies­tin­nän vank­kaa ammat­ti­tai­toa, vahvaa koke­musta stra­te­gi­sesta vies­tin­nästä ja vies­tin­nän projek­tien johta­mi­sesta, poliit­ti­sen jour­na­lis­min ja sosi­aa­li­sen median syväl­listä ymmär­tä­mistä sekä henki­lö­joh­ta­mi­sen taitoja. Työsuhde on voimassa tois­tai­seksi. Sijoi­tus­paikka on Puolue­toi­misto. Tehtävä edel­lyt­tää fyysistä läsnä­oloa arki­sin Helsin­gissä sekä mahdol­li­suutta tehdä työtä jous­ta­vasti viikon­lop­pui­sin ja eri vuoro­kau­de­nai­koina. 

Kunta- ja alue­vaa­lien asian­tun­tija              

Kunta- ja alue­vaa­lien asian­tun­ti­jan tehtä­vänä on valmis­tella kokoo­muk­sen kunta- ja alue­vaa­lien vaali­val­miutta, tukea­pii­ri­jär­jes­tö­jen työtä ja niiden ehdo­kas­han­kin­taa sekä toimia aihea­lu­een asian­tun­ti­jana. Työteh­tävä on määrä­ai­kai­nen 30.4.2025 saakka. Edel­ly­tämme koke­musta vaali­työstä sekä kunta­po­li­tii­kasta ja sitkeyttä työs­ken­nellä kokoo­muk­sen vaali­voi­ton puolesta. Sijoi­tus­paikka on Puolue­toi­misto. Tehtävä edel­lyt­tää fyysistä läsnä­oloa arki­sin Helsin­gissä, matkus­tus­val­miutta koti­maassa sekä mahdol­li­suutta tehdä työtä välillä jous­ta­vasti viikon­lop­pui­sin ja iltai­sin.

Nuori­so­pro­jek­ti­koor­di­naat­tori 

Nuori­so­pro­jek­ti­koor­di­naat­to­rin tehtä­vänä on tukea alueilla tehtä­vää, kunta- ja alue­vaa­lei­hin tähtää­vää nuoriso- ja opis­ke­li­ja­työtä sekä toimia yhtey­den­pi­tä­jänä alueilla olevien projek­ti­työn­te­ki­jöi­den, piiri­jär­jes­tö­jen ja jäsen­liit­to­jen välillä. Tehtävä edel­lyt­tää oma-aloit­tei­suutta, lanko­jen pysy­mistä käsissä sekä innos­ta­vaa työotetta. Koke­mus nuoriso- tai opis­ke­li­ja­työstä on tarpeen. Työteh­tävä on määrä­ai­kai­nen 30.4.2025 saakka. Sijoi­tus­paikka on Puolue­toi­misto. Tehtävä edel­lyt­tää fyysistä läsnä­oloa arki­sin Helsin­gissä, matkus­tus­val­miutta koti­maassa sekä mahdol­li­suutta tehdä työtä jous­ta­vasti viikon­lop­pui­sin ja iltai­sin. Otat­han huomioon, että tässä työssä tulee olla käytet­tä­vissä tarvit­taessa silloin kun nuorilla on mahdol­li­suus osal­lis­tua, eli iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. 

Euro­vaa­li­koor­di­naat­tori       

Euro­vaa­li­koor­di­naat­to­rin tehtä­vänä on valmis­tella kokoo­muk­selle menes­tyk­sel­li­siä Euro­par­la­men­tin vaaleja. Työhön sisäl­tyy koko vaali­työn kirjo ehdo­kas­a­set­te­lusta ja ohjel­ma­kir­joit­ta­mi­sesta kent­tä­työ­hön saakka. Työteh­tä­viin kuuluu vuoden 2023 loppuun saakka myös kokoo­muk­sen kv-asian­tun­ti­jan perhe­va­paan sijai­suus, eten­kin EPP-kokous­ten koor­di­nointi ja valmis­te­lut. Työteh­tävä on määrä­ai­kai­nen 30.6.2024 saakka. Edel­ly­tämme koke­musta vaali­työstä sekä kansain­vä­li­sestä poli­tii­kasta. Englan­nin kielen erin­omai­nen suul­li­nen ja kirjal­li­nen taito on edel­ly­tys työn hoita­mi­selle, muusta kieli­tai­dosta on etua. Sijoi­tus­paikka on Puolue­toi­misto. Tehtävä edel­lyt­tää fyysistä läsnä­oloa arki­sin Helsin­gissä, matkus­tus­val­miutta eten­kin Euroo­passa sekä mahdol­li­suutta tehdä työtä välillä jous­ta­vasti viikon­lop­pui­sin ja iltai­sin.

Järjes­tö­as­sis­tentti                

Järjes­tö­as­sis­ten­tin tehtä­vänä on avus­taa järjestö- ja vaali­työssä sekä toimia puolue­sih­tee­rin assis­tent­tina. Työssä pääsee teke­mään moni­puo­li­sesti poli­tii­kan kentän erilai­sia työteh­tä­viä. Toimen­ku­vaan kuuluu esimer­kiksi erilais­ten varaus­ten teke­mistä, tapah­tu­mien teke­mi­sessä avus­ta­mista, kalen­te­ri­asioita, vierai­den vastaan­ot­toa, rekis­te­rien yllä­pi­toa, työhar­joit­te­li­joi­den ohjaa­mista sekä muita toimis­to­töitä. Tehtävä on määrä­ai­kai­nen perhe­va­paan sijai­suus 20.4.2024 saakka. Työteh­tävä edel­lyt­tää läsnä­oloa Puolue­toi­mis­tolla ma-pe klo 9-16.30. Ilta- ja viikon­lop­pu­töistä sovi­taan erik­seen. 

Kaikki tehtä­vät ovat auki 31.8. saakka. Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo elokuun toisella viikolla, joten hakea kannat­taa heti. Voit hakea samalla hake­muk­sella useam­paan työteh­tä­vään. Jokai­selta haki­jalta pyyde­tään tehtä­vä­koh­tai­nen palk­ka­toive sekä yhteensä kaksi suosit­te­li­jaa.

Hake­muk­set ja CV:t tulee toimit­taa osoit­tee­seen info@kokoomus.fi.

Lisä­tie­toja kaikista tehtä­vistä anta­vat puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko p. 050 342 3654 ja hallin­to­pääl­likkö Timo Elo p. 050 511 8293.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content