Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Joel Elmaci Kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Joel Elmaci kokoomuksen nuorisokoordinaattoriksi

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana Kokoo­mus­nuo­rissa sekä Varus­mies­lii­ton puheen­joh­ta­jana.

Elmacin tehtä­viin kuuluu alueilla tehtä­vän kunta- ja alue­vaa­lei­hin tähtää­vän nuoriso- ja opis­ke­li­ja­työn tuke­mi­nen sekä toimi­mi­nen yhtey­den­pi­tä­jänä alueilla olevien projek­ti­työn­te­ki­jöi­den, piiri­jär­jes­tö­jen ja jäsen­liit­to­jen välillä.

“Haluamme panos­taa nuoriin ja nuor­ten poliit­ti­sen osal­li­suu­den lisää­mi­seen. Toivomme, että saamme monia uusia, innos­tu­neita nuoria mukaan kokoo­mus­toi­min­taan Joelin työpa­nok­sen avulla”, sanoo puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko.

Elmaci toimii nuori­so­koor­di­naat­to­rina puolue­toi­mis­tolla projek­ti­teh­tä­vässä 18.9.2023–30.4.2025.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

25.8.2023

Petteri Orpo: Ukrai­nan tais­telu on tais­te­lua oikeu­den ja demo­kra­tian puolesta

Tervei­siä Ukrai­nasta. Kirjoi­tin tätä puhetta pommi­suo­jassa Kiovassa. Häly­tys ohjuk­sista annet­tiin useissa Ukrai­nan kaupun­geissa.

Skip to content