Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Joel Elmaci Kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Joel Elmaci kokoomuksen nuorisokoordinaattoriksi

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana Kokoo­mus­nuo­rissa sekä Varus­mies­lii­ton puheen­joh­ta­jana.

Elmacin tehtä­viin kuuluu alueilla tehtä­vän kunta- ja alue­vaa­lei­hin tähtää­vän nuoriso- ja opis­ke­li­ja­työn tuke­mi­nen sekä toimi­mi­nen yhtey­den­pi­tä­jänä alueilla olevien projek­ti­työn­te­ki­jöi­den, piiri­jär­jes­tö­jen ja jäsen­liit­to­jen välillä.

“Haluamme panos­taa nuoriin ja nuor­ten poliit­ti­sen osal­li­suu­den lisää­mi­seen. Toivomme, että saamme monia uusia, innos­tu­neita nuoria mukaan kokoo­mus­toi­min­taan Joelin työpa­nok­sen avulla”, sanoo puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko.

Elmaci toimii nuori­so­koor­di­naat­to­rina puolue­toi­mis­tolla projek­ti­teh­tä­vässä 18.9.2023–30.4.2025.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content