Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paikka auki: Helsingin kokoomuksen toiminnanjohtaja

Paikka auki: Helsin­gin kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­to­lai­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa yhdis­ty­vät vapaus, vastuu ja demo­kra­tia, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, sivis­tys, kannus­ta­vuus, suvait­se­vai­suus ja välit­tä­mi­nen.

Voit hakea tähän tehtä­vään vielä 31.8.2023 saakka.

Palve­luk­seen haetaan Helsin­gin vaali­pii­riin

TOIMINNANJOHTAJAA

Toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­vänä on johtaa kokoo­mus­toi­min­taa ja vaali­työtä Helsin­gin vaali­pii­rissä. Toimin­nan­joh­taja vastaa Kokoo­muk­sen vaali- ja järjes­tö­toi­min­nasta vaali­pii­rinsä alueella, hoitaa piiri­jär­jes­tönsä taloutta ja varain­han­kin­taa, pitää yhteyttä alueen järjes­töi­hin, tiedo­tus­vä­li­nei­siin ja viran­omai­siin, toimii piiri­toi­mis­ton esimie­henä sekä koor­di­noi kokoo­mus­lais­ten luot­ta­mus­hen­ki­löi­den toimin­taa niin kaupun­gin omissa kuin myös seudul­li­sissa päätök­sen­te­koe­li­missä.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, vaali- ja järjes­tö­toi­min­nan sekä talou­den­hoi­don tunte­musta, koke­musta yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta sekä vahvaa orga­ni­soin­ti­ky­kyä ja tulok­sel­lista työotetta. Luotet­ta­vuus, yhteis­työ­kyky, jous­ta­vuus ja hyvät vuoro­vai­ku­tus­tai­dot ovat edel­ly­tys tehtä­vän hoita­mi­selle. Työ on ajoit­tain hyvin inten­sii­vistä ja vaati­vaa, joten vahva itse­tunto yhdis­tet­tynä hyvään stres­sin­sie­to­ky­kyyn auttaa toimessa suoriu­tu­mista ja työs­sä­jak­sa­mista. 

Eduksi laskemme sopi­van koulu­tuk­sen lisäksi johta­mis­ko­ke­muk­sen sekä käytän­nössä hanki­tun koke­muk­sen erilais­ten tapah­tu­mien ja vaali­kam­pan­joi­den järjes­tä­mi­sestä. Toimen hoita­mi­nen edel­lyt­tää valmiutta työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. Eduksi luetaan Helsin­gin tunte­mus.

Tarjoamme mahdol­li­suu­den muut­taa maail­maa, ainut­laa­tui­sen työyh­tei­sön ja unoh­tu­mat­to­mia elämyk­siä poli­tii­kan maail­massa. Työsuhde on vaki­tui­nen ja työsuh­teen edut kunnossa. 

Lähetä vapaa­muo­toi­nen kirjal­li­nen hake­mus + cv palk­ka­toi­vo­muk­si­neen 31.8. mennessä info@kokoomus.fi

Tiedus­te­lui­hin vastaa­vat: 

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n hallin­to­pääl­likkö Timo Elo 050 5118293, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko 050 3423654, Helsin­gin kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Tatu Rauha­mäki 050 5212907. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.5.2024

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 2 paik­kaa haet­ta­vana

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

Skip to content