Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paikka auki: Helsingin kokoomuksen toiminnanjohtaja

Paikka auki: Helsin­gin kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­to­lai­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa yhdis­ty­vät vapaus, vastuu ja demo­kra­tia, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, sivis­tys, kannus­ta­vuus, suvait­se­vai­suus ja välit­tä­mi­nen.

Voit hakea tähän tehtä­vään vielä 31.8.2023 saakka.

Palve­luk­seen haetaan Helsin­gin vaali­pii­riin

TOIMINNANJOHTAJAA

Toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­vänä on johtaa kokoo­mus­toi­min­taa ja vaali­työtä Helsin­gin vaali­pii­rissä. Toimin­nan­joh­taja vastaa Kokoo­muk­sen vaali- ja järjes­tö­toi­min­nasta vaali­pii­rinsä alueella, hoitaa piiri­jär­jes­tönsä taloutta ja varain­han­kin­taa, pitää yhteyttä alueen järjes­töi­hin, tiedo­tus­vä­li­nei­siin ja viran­omai­siin, toimii piiri­toi­mis­ton esimie­henä sekä koor­di­noi kokoo­mus­lais­ten luot­ta­mus­hen­ki­löi­den toimin­taa niin kaupun­gin omissa kuin myös seudul­li­sissa päätök­sen­te­koe­li­missä.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, vaali- ja järjes­tö­toi­min­nan sekä talou­den­hoi­don tunte­musta, koke­musta yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta sekä vahvaa orga­ni­soin­ti­ky­kyä ja tulok­sel­lista työotetta. Luotet­ta­vuus, yhteis­työ­kyky, jous­ta­vuus ja hyvät vuoro­vai­ku­tus­tai­dot ovat edel­ly­tys tehtä­vän hoita­mi­selle. Työ on ajoit­tain hyvin inten­sii­vistä ja vaati­vaa, joten vahva itse­tunto yhdis­tet­tynä hyvään stres­sin­sie­to­ky­kyyn auttaa toimessa suoriu­tu­mista ja työs­sä­jak­sa­mista. 

Eduksi laskemme sopi­van koulu­tuk­sen lisäksi johta­mis­ko­ke­muk­sen sekä käytän­nössä hanki­tun koke­muk­sen erilais­ten tapah­tu­mien ja vaali­kam­pan­joi­den järjes­tä­mi­sestä. Toimen hoita­mi­nen edel­lyt­tää valmiutta työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. Eduksi luetaan Helsin­gin tunte­mus.

Tarjoamme mahdol­li­suu­den muut­taa maail­maa, ainut­laa­tui­sen työyh­tei­sön ja unoh­tu­mat­to­mia elämyk­siä poli­tii­kan maail­massa. Työsuhde on vaki­tui­nen ja työsuh­teen edut kunnossa. 

Lähetä vapaa­muo­toi­nen kirjal­li­nen hake­mus + cv palk­ka­toi­vo­muk­si­neen 31.8. mennessä info@kokoomus.fi

Tiedus­te­lui­hin vastaa­vat: 

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n hallin­to­pääl­likkö Timo Elo 050 5118293, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko 050 3423654, Helsin­gin kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Tatu Rauha­mäki 050 5212907. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

17.10.2023

Timo Enroth nimi­tetty Helsin­gin Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Timo Enrot­hin kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Enroth siir­tyy tehtä­vän Suomen näytel­mä­kir­jai­li­jat ja käsi­kir­joit­ta­jat ry:n toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­västä.

13.10.2023

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun ei tarvitse tuot­taa itse

Skip to content