Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­to­lai­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa yhdis­ty­vät vapaus, vastuu ja demo­kra­tia, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, sivis­tys, kannus­ta­vuus, suvait­se­vai­suus ja välit­tä­mi­nen.

Palve­luk­seen haetaan Hämeen vaali­pii­riin

TOIMINNANJOHTAJA

Toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­vänä on johtaa kokoo­mus­toi­min­taa ja vaali­työtä Hämeen vaali­pii­rissä. Toimin­nan­joh­taja vastaa Kokoo­muk­sen vaali- ja järjes­tö­toi­min­nasta vaali­pii­rinsä alueella, hoitaa piiri­jär­jes­tönsä taloutta ja varain­han­kin­taa, pitää yhteyttä alueen järjes­töi­hin, tiedo­tus­vä­li­nei­siin ja viran­omai­siin, toimii piiri­toi­mis­ton esihen­ki­lönä sekä koor­di­noi kokoo­mus­lais­ten luot­ta­mus­hen­ki­löi­den toimin­taa kunnal­li­sissa ja alueel­li­sissa elimissä. 

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, vaali- ja järjes­tö­toi­min­nan sekä talou­den­hoi­don tunte­musta, koke­musta yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta sekä vahvaa orga­ni­soin­ti­ky­kyä ja tulok­sel­lista työotetta. Luotet­ta­vuus, yhteis­työ­kyky, jous­ta­vuus ja hyvät vuoro­vai­ku­tus­tai­dot ovat edel­ly­tys tehtä­vän hoita­mi­selle. Työ on ajoit­tain hyvin inten­sii­vistä ja vaati­vaa, joten vahva itse­tunto yhdis­tet­tynä hyvään stres­sin­sie­to­ky­kyyn auttaa toimessa suoriu­tu­mista ja työs­sä­jak­sa­mista. 

Eduksi laskemme sopi­van koulu­tuk­sen lisäksi johta­mis­ko­ke­muk­sen sekä käytän­nössä hanki­tun koke­muk­sen erilais­ten tapah­tu­mien ja tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä. Toimen hoita­mi­nen edel­lyt­tää ajokort­tia ja haluk­kuutta työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. Työ edel­lyt­tää jatku­vaa ja vahvaa läsnä­oloa vaali­pii­rin alueella. 

Tarjoamme mahdol­li­suu­den muut­taa maail­maa, ainut­laa­tui­sen työyh­tei­sön ja unoh­tu­mat­to­mia elämyk­siä poli­tii­kan maail­massa. Työsuhde on vaki­tui­nen ja työsuh­teen edut kunnossa. 

Lähetä vapaa­muo­toi­nen kirjal­li­nen hake­mus + cv palk­ka­toi­vo­muk­si­neen 31.8. mennessä info@kokoomus.fi

Tiedus­te­lui­hin vastaa­vat: 

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n hallin­to­pääl­likkö Timo Elo 050 5118293, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko 050 3423654, Hämeen kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Mika Järvi­nen 0400 492288.  

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Helsin­gin kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content