Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Eemil Nuuttila eduskuntaryhmän talouspoliittiseksi asiantuntijaksi

Eemil Nuut­tila edus­kun­ta­ryh­män talous­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut talous­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Eemil Nuut­ti­lan. Edus­kun­ta­ryhmä päätti valin­nasta tors­taina 10.3.

Nuut­tila viimeis­te­lee oikeus­tie­teen mais­te­rin tutkin­toa, ja on opis­kel­lut myös talous­tie­dettä. Hän siir­tyy tehtä­vään liike­ju­ri­dii­kan asian­ajo­toi­mis­tosta. Kokoo­muk­sessa hän on aiem­min toimi­nut muun muassa Kokoo­mus­nuor­ten liit­to­hal­li­tuk­sessa ja kokoo­muk­sen talous­po­li­tii­kan verkos­ton sihtee­rinä.

Talous­po­liit­ti­nen asian­tun­tija vastaa erityi­sesti talous-, elin­keino- ja työl­li­syys­po­li­tii­kan valmis­te­lusta ja seuran­nasta yhteis­työssä edus­kun­ta­ryh­män ekono­mis­tin kanssa.

Nuut­tila aloit­taa tehtä­vässä mahdol­li­sim­man pian.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2022

Janina Haapa­niemi kokoo­muk­sen some­stra­te­giksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Janina Haapa­nie­men, 35, some­stra­te­giksi kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle edus­kun­ta­vaa­li­pro­jek­tiin. Hän on työs­ken­nel­lyt mm. Suomen Jääkiek­ko­lii­tossa 2022 Jääkie­kon MM-kiso­­jen

4.5.2022

Juho Kärk­käi­nen kokoo­muk­sen kent­tä­pääl­li­köksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Juho Kärk­käi­sen, 30, kent­tä­pääl­li­köksi vauh­dit­ta­maan kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lien kent­tä­toi­min­taa. Kärk­käi­nen on koulu­tuk­sel­taan liike­ta­lou­den trade­nomi. Hän siir­tyy kent­tä­pääl­li­köksi

16.3.2022

Emmi Syrjä­niemi kokoo­muk­sen vies­tin­nän suun­nit­te­li­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Emmi Syrjä­nie­men, 26, vies­tin­nän suun­nit­te­li­jaksi kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle. Tehtävä on määrä­ai­kai­nen, edus­kun­ta­vaa­lei­hin liit­tyvä projek­ti­teh­tävä. Syrjä­niemi on jour­na­lis­min

Skip to content