Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Eemil Nuuttila eduskuntaryhmän talouspoliittiseksi asiantuntijaksi

Eemil Nuut­tila edus­kun­ta­ryh­män talous­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut talous­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Eemil Nuut­ti­lan. Edus­kun­ta­ryhmä päätti valin­nasta tors­taina 10.3.

Nuut­tila viimeis­te­lee oikeus­tie­teen mais­te­rin tutkin­toa, ja on opis­kel­lut myös talous­tie­dettä. Hän siir­tyy tehtä­vään liike­ju­ri­dii­kan asian­ajo­toi­mis­tosta. Kokoo­muk­sessa hän on aiem­min toimi­nut muun muassa Kokoo­mus­nuor­ten liit­to­hal­li­tuk­sessa ja kokoo­muk­sen talous­po­li­tii­kan verkos­ton sihtee­rinä.

Talous­po­liit­ti­nen asian­tun­tija vastaa erityi­sesti talous-, elin­keino- ja työl­li­syys­po­li­tii­kan valmis­te­lusta ja seuran­nasta yhteis­työssä edus­kun­ta­ryh­män ekono­mis­tin kanssa.

Nuut­tila aloit­taa tehtä­vässä mahdol­li­sim­man pian.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.11.2022

Paikka auki: Sata­kun­nan kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Sata­kun­nan Kokoo­muk­selle haetaan toimin­nan­joh­ta­jaa Toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­vänä on johtaa kokoo­mus­toi­min­taa ja vaali­työtä Sata­kun­nan vaali­pii­rissä. Toimin­nan­joh­taja vastaa Kokoo­muk­sen järjestö- ja kent­tä­toi­min­nasta vaali­pii­rinsä

21.9.2022

Paikka avoinna: Kokoo­mus hakee toimin­nan­joh­ta­jaa Savo-Karja­lan vaali­pii­riin

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa yhdis­ty­vät

14.6.2022

Janina Haapa­niemi kokoo­muk­sen some­stra­te­giksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Janina Haapa­nie­men, 35, some­stra­te­giksi kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle edus­kun­ta­vaa­li­pro­jek­tiin. Hän on työs­ken­nel­lyt mm. Suomen Jääkiek­ko­lii­tossa 2022 Jääkie­kon MM-kiso­­jen

Skip to content