Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Eemil Nuut­tila edus­kun­ta­ryh­män talous­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Eemil Nuut­tila edus­kun­ta­ryh­män talous­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut talous­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Eemil Nuut­ti­lan. Edus­kun­ta­ryhmä päätti valin­nasta tors­taina 10.3.

Nuut­tila viimeis­te­lee oikeus­tie­teen mais­te­rin tutkin­toa, ja on opis­kel­lut myös talous­tie­dettä. Hän siir­tyy tehtä­vään liike­ju­ri­dii­kan asian­ajo­toi­mis­tosta. Kokoo­muk­sessa hän on aiem­min toimi­nut muun muassa Kokoo­mus­nuor­ten liit­to­hal­li­tuk­sessa ja kokoo­muk­sen talous­po­li­tii­kan verkos­ton sihtee­rinä.

Talous­po­liit­ti­nen asian­tun­tija vastaa erityi­sesti talous-, elin­keino- ja työl­li­syys­po­li­tii­kan valmis­te­lusta ja seuran­nasta yhteis­työssä edus­kun­ta­ryh­män ekono­mis­tin kanssa.

Nuut­tila aloit­taa tehtä­vässä mahdol­li­sim­man pian.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

Skip to content