Puheet

17.3.2018

Petteri Orpo: Tule­vai­suutta pitää ajatella joka päivä

Puhe Tampe­reella Kokoo­muk­sen yhdis­tys­ten puheen­joh­ta­ja­päi­villä, Tule­vai­suus­päi­vät 17.3. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia   Rakkaat kokoo­mus­lai­set, Tämä on minulle yksi vuoden tärkeim­mistä päivistä,

17.3.2018

Petteri Orpo Tampe­reella: Kokoo­muk­sen linja näkyy halli­tuk­sen aikaan­saan­nok­sissa

Tiedote 17.3.2018 Julkai­su­va­paa heti Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo arvioi kokoo­muk­sen onnis­tu­neen toteut­ta­maan linjaansa nykyi­sessä halli­tuk­sessa hyvin ja laaja-alai­­sesti. Kokoo­mus

9.3.2018

Petteri Orpo: Maata­lous­po­li­tii­kan tavoit­teet pitää etsiä tule­vai­suu­desta

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpon puhe maaseu­tu­val­tuus­kun­nan kokouk­sessa 9.3.2018 Hyvät kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan jäse­net, Ensim­mäi­nen minis­te­ri­pes­tini oli maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­riössä. Se oli minulle

28.11.2017

Petteri Orpo: Euroo­pan ja Yhdys­val­to­jen yhteis­työ on tärkeä perusta

Petteri Orpon puhe Atlantti-seuran syys­ko­kouk­sessa Hyvät Atlantti-seuran jäse­net, kiitos kutsusta tulla puhu­maan syys­ko­kouk­seenne. Matkus­tin loka­kuussa Washing­to­niin Kansain­vä­li­sen valuut­ta­ra­has­ton ja Maail­man­pan­kin

26.11.2017

Minis­teri Risikko: Maakun­nille suuri rooli ihmis­ten arjen turval­li­suu­dessa

Sisäi­sen turval­li­suu­den stra­te­giassa suurim­maksi sisäi­sen turval­li­suu­den uhkaksi tunnis­te­taan syrjäy­ty­mi­nen, mikä näkyy esimer­kiksi rikol­li­suu­dessa. - Turval­li­suu­den edis­tä­mi­sestä on tulossa yksi maakun­tien

22.11.2017

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe edus­kun­nassa 22.11.2017

Päämi­nis­te­rin ilmoi­tus ajan­koh­tai­sista EU-asioista, kokoo­muk­sen ryhmä­puhe 22.11.2017, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen Arvoisa puhe­mies, Euroo­pan unioni on pohjim­mil­taan yhteisö, joka vaalii rauhaa, vakautta,

20.11.2017

Antti Häkkä­nen: Naisiin kohdis­tuva väki­valta ja häirintä on tuomit­tava kaikissa muodois­saan

EU:n komis­sion järjes­tä­män tapah­tu­man teemana tänä vuonna on nais­ten oikeuk­sien toteu­tu­mi­nen yhteis­kun­nassa.  – Kynnyk­sen ilmoit­taa rikol­li­sesta tai asiat­to­masta käytök­sestä tulisi olla

10.11.2017

Minis­teri Häkkä­nen: Kouvola–Kiina-junayhteys tuo kilpai­lu­ky­ky­loi­kan yrityk­sille

Oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­sen mukaan uusi Kouvola-Kiina-junayh­­teys paran­taa suoma­lais­ten yritys­ten kilpai­lu­ky­kyä ja avaa uusia kasvun mahdol­li­suuk­sia. Ensim­mäi­nen kont­ti­juna Kouvo­lasta Kiinan Xi’aniin

28.10.2017

Orpo: Kokoo­mus haluaa viedä uudis­tuk­set maaliin

Arvoi­sat puolue­val­tuusto, hyvät ystä­vät, Olemme tänään koolla poik­keuk­sel­li­sen isolla joukolla. Hienoa nähdä teidät kaikki kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ver­kos­to­jen edus­ta­jat täällä! Jo eilen

30.9.2017

Risikko: Star­tup-oles­ke­lu­lupa on uusin monista halli­tuk­sen yrit­tä­jyys­teoista

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko (kok.) sanoo halli­tuk­sen edis­tä­vän yrit­tä­jyyttä kaikilla rinta­milla. Risi­kon mukaan erityi­sesti kasvu­yrit­tä­jien saami­nen Suomeen on tällä hetkellä liian