Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Markku Eestilä: Oman ruoan­tuo­tan­non jatku­mi­nen on tärkeä osa kansal­lista turval­li­suus­po­li­tiik­kaa

Markku Eestilä: Oman ruoan­tuo­tan­non jatku­mi­nen on tärkeä osa kansal­lista turval­li­suus­po­li­tiik­kaa

Julkaistu:

Väli­ky­sy­mys suoma­lai­sen maata­lou­den krii­sistä ja koti­mai­sen ruuan­tuo­tan­non turvaa­mi­sesta tule­vai­suu­dessa /​ Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe 7.12.2022

Arvoisa puhe­mies,

eten­kin tänä itse­näi­syys­päi­vänä oli monta syytä pysäh­tyä miet­ti­mään, mitä itse­näi­syys tarkoit­taa epävar­massa maail­massa ja mitä se meiltä nyky­päät­tä­jiltä vaatii.

Olisi aika­moista itse­pe­tosta, jos emme kyke­nisi edes Ukrai­nan sodan aiheut­ta­man ener­gia- ja ruoka­krii­sin keskellä ymmär­tä­mään oman ruoan­tuo­tan­non ja maata­lou­den keskeistä merki­tystä.

Arvoi­sat kolle­gat,

meillä kaikilla pitäisi viimeis­tään nyt olla kris­tal­lin­kir­kas tilan­ne­kuva Suomen maata­lou­den tilasta. Se on hälyt­tä­vän huono.

Maata­lous­yrit­tä­jien ahdinko ei johdu pelkäs­tään sodan vuoksi kohen­neista lannoit­tei­den ja ener­gian hinnoista. Kannat­ta­vuus on heiken­ty­nyt tren­din­omai­sesti jo yli kymme­nen vuoden ajan.

Maati­lo­jen tuotan­to­pa­nos­ten kallis­tu­mi­nen on ollut tuot­ta­ja­hin­to­jen nousua suurem­paa. Tällaista kehi­tys­kul­kua ei mikään yritys millään toimia­lalla kestä. Tähän on saatava muutos, sillä muuten maati­lo­jen lopet­ta­mis­tahti vain kiih­tyy ja tule­vai­suu­den kannalta ehdot­to­man tärkeät inves­toin­nit jäävät teke­mättä.

Arvoisa puhe­mies,

vaikeuk­sissa ovat tällä hetkellä erityi­sesti ne kotie­läin­ti­lat, joilla on taka­naan isot inves­toin­nit ja iso velka­taakka. Toki tuot­ta­ja­hin­nat ovat viime aikoina nous­seet reilusti, mutta ei lähes­kään samaa tahtia kustan­nus­ten kanssa.

Aktii­vi­sella maati­lalla on erit­täin vaikeaa pudot­taa kulu­ra­ken­netta, sillä ilman riit­tä­vää lannoit­tei­den ja kasvin­suo­je­luai­nei­den käyt­töä ei saavu­teta kunnon sato­ta­soa. Sähköä ja ener­giaa kuluu yleensä tietty määrä, sillä esimer­kiksi ruokinta-auto­maa­tit ja robo­tit teke­vät työtään 24 tuntia vuoro­kau­dessa päivästä toiseen.

Ja jos maata­lous- tai kasvi­huo­ney­rit­tä­jät ovat joutu­neet tai joutu­vat tämän päälle vielä teke­mään uuden sähkö­so­pi­muk­sen järkyt­tä­vän kalliilla hinnoilla, niin tilanne ajau­tuu mahdot­to­maksi. Saamamme tiedon mukaan yli 60 prosent­tia maati­loista joutuu teke­mään uuden sähkö­so­pi­muk­sen ensi vuoden loppuun mennessä.

Arvoisa puhe­mies,

maata­lou­den kannat­ta­vuuson­gel­mat eivät kuiten­kaan ratkea ongel­mia luet­te­le­malla. Ne on tiedetty jo vuosia. Arvoisa halli­tus, nyt teiltä vaadi­taan tekoja suoma­lai­sen ruoan­tuo­tan­non pelas­ta­mi­seksi! Suoma­lai­nen vilje­lijä ei saa joutua teidän sisäis­ten riito­jenne ja koston­kier­teen maksu­mie­heksi.

Kokoo­muk­sen mielestä juuri nyt on tärkeintä kohden­taa ener­gia­tuki niille maati­loille, jotka ovat eniten vaikeuk­sissa. Älkää enää, arvoisa halli­tus, ampuko tukea hauli­kolla minne sattuu kuten viimeksi, vaan kohden­ta­kaa tuki pulassa oleville aktii­vi­ti­loille.

Kokoo­mus on esit­tä­nyt omat ratkai­sunsa, jotta suoma­lai­sille riit­tää kohtuu­hin­taista sähköä myös pauk­ku­pak­ka­silla. Esimer­kiksi esit­tä­mäl­lämme teho­tuella voidaan laskea sähkön hintaa ja samalla varmis­te­taan myös polt­toon perus­tu­vien sähkön tuotan­to­muo­to­jen pysy­mi­nen mark­ki­noilla tule­vien talvien aikana.

Ener­gia­ve­ron tupla­pa­lau­tus­ten jatka­mi­nen ja maati­lo­jen tuotan­to­ra­ken­nus­ten kiin­teis­tö­ve­ro­jen vähin­tään väliai­kai­nen poisto saa kokoo­muk­selta kanna­tusta.

Arvoisa puhe­mies,

kokoo­mus on tois­tu­vasti vaati­nut maata­lous­tu­ki­jär­jes­tel­män uudis­ta­mista siten, että tuet kohdis­tui­si­vat entistä selvem­min tiloille, jotka tuot­ta­vat yhteis­kun­nalle ruokaa tai muita hyödyk­keitä. Tällä hetkellä vilje­li­jöi­den maksu­val­mius ei missään nimessä kestä maata­lous­tu­kien maksuai­ka­tau­lu­jen myöhäs­ty­mi­siä. Arvoisa halli­tus, hoita­kaa tämä tukiai­ka­tau­lua­sia välit­tö­mästi kuntoon. Se on aito joulu­lahja vilje­li­jöille.

Me kokoo­muk­sessa haluamme myös purkaa koko ruoka­ket­jun jäyk­kää sään­te­lyä, jotta pieni­muo­toi­nen yritys­toi­minta olisi mahdol­lista. Se tarkoit­taa erilais­ten tarkas­tus­mak­su­jen kohtuul­lis­ta­mista ja jous­ta­vuutta esimer­kiksi lihan lähi­ja­los­tuk­seen.

Suomea on jatkos­sa­kin raken­net­tava talou­del­li­sesti, sosi­aa­li­sesti ja ympä­ris­tön kannalta kestä­vällä tavalla. Oma ruoan­tuo­tan­tomme on tässä ytimessä. On selvää, että yhteis­työtä ja osaa­mi­sen jalkaut­ta­mista pitää paran­taa toimi­joi­den ja tilo­jen välillä. Esimer­kiksi tuot­ta­jao­suus­kun­nan kautta yhteis­työ voi tuoda viivan alle enem­män euroja.

Elin­tar­vi­ke­ket­jun kannat­ta­vuus ratkais­taan ennen kaik­kea saamalla laaduk­kaalle ruoalle parempi hinta. Siksi katse on kohdis­tet­tava vien­tiin. Se onnis­tuu vain kovalla myyn­ti­työllä ja mark­ki­noin­nilla. Yritys­ten on vahvis­tet­tava kansain­vä­listä myyn­tiä, jotta tuot­ta­jat­kin saavat lisäeu­ronsa. Kokoo­mus lupaa tukea koko elin­tar­vi­ke­ket­jua, jotta saamme vien­tiin vauh­tia.

Arvoisa puhe­mies,

lopuksi me kokoo­muk­sessa toivomme, että kauppa, teol­li­suus ja koko elin­tar­vi­ke­ketju tuntee vastuunsa ja ymmär­tää sopi­muk­sia tehdes­sään maata­lous­yrit­tä­jien tuka­lan aseman.

Hyvä kaup­pa­tapa lähtee siitä, että kaikki osapuo­let pärjää­vät vähin­tään kohtuul­li­sesti. Meidän kaik­kien on nyt tuet­tava vilje­li­jöi­den jaksa­mista niin henki­sesti kuin talou­del­li­ses­ti­kin. Oman ruoan­tuo­tan­non jatku­mi­nen on tärkeä osa kansal­lista turval­li­suus­po­li­tiik­kaa. Kanna­tan edus­taja Essay­ahin teke­mää epäluot­ta­mus­lausetta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.3.2024

Heikki Autto: Vain vahva talous ja työl­li­syys takaa­vat Suomen menes­tys­ta­ri­nalle jatkon – koko Suomessa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen alueel­li­sesti syrji­västä poli­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lais­ten ahke­ruus ja osaa­mi­nen, niistä kumpuava kasvu ja kilpai­lu­kyky sekä

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

21.2.2024

Timo Heino­nen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­te­koon edus­kun­nalle Puolus­tus­voi­mien osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin vuonna 2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Me liityimme

Skip to content