Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: Haluamme pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut

Petteri Orpo: Haluamme pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen esit­te­ly­pu­heen­vuoro oppo­si­tion vaih­toeh­to­bud­jet­tien käsit­te­lyssä 30.11.2022.

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka raken­taa vastuul­li­sesti kestä­vää ja vahvaa Suomea. Vain siten voimme huoleh­tia suoma­lais­ten turval­li­suu­desta, hyvin­voin­nista ja tule­vai­suu­desta. Vain vahva Suomi voi pitää heikoim­mista huolta.

Kulu­nut kausi krii­sei­neen on osoit­ta­nut kestä­vän talou­den merki­tyk­sen. Julki­nen talous oli lähes tasa­pai­nossa vuonna 2019, kun te saitte veto­vas­tuun. Vahva talous on anta­nut mahdol­li­suu­den auttaa ihmi­siä ja yrityk­siä koro­na­krii­sin yli.

Talous­po­li­tiikka on yhä useam­min myös turval­li­suus­po­li­tiik­kaa. Voimme suojata Suomea ja tukea Ukrai­naa kestä­västi vain, jos huoleh­dimme omasta talou­des­tamme.

Velaksi elämi­sen loppua ei nyky­me­nolla ole näkö­pii­rissä. Yhteis­kun­tamme krii­sin­kes­tä­vyys on heiken­ty­nyt. Suunta on muutet­tava.

Me tarvit­semme lujan Suomen, joka pärjää vaikei­na­kin aikoina. Luja Suomi seisoo vahvasti omilla jaloil­laan, vaikka ympä­rillä myrs­kyäisi.

Arvoisa puhe­mies,

Vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen velka­po­li­tii­kalle on olemassa vaih­toehto. Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti perus­tuu työn­te­koon, yrit­tä­mi­seen ja osaa­mi­seen. Se perus­tuu vastuul­li­seen talou­den­pi­toon.

Tarvit­semme nopeam­paa talou­den kasvua ja 80 prosen­tin työl­li­syy­sas­tetta. Lisäksi sääs­tä­väi­syy­destä on tehtävä jälleen suoma­lai­nen hyve. On vält­tä­mä­töntä palata budjet­ti­ku­riin. Julki­nen talous on laitet­tava tasa­pai­noon.

Poli­tiikka on aina valin­toja. Kenen tahansa henki­lö­koh­tai­sessa talou­dessa on mietit­tävä ensin, mihin on varaa. Sen jälkeen kaikki meno­tar­peet asete­taan järjes­tyk­seen ja katso­taan, mihin asti pääs­tään. Kun perhe pohtii pesu­ko­neen ostoa tai jotain muuta isoa hankin­taa, sääs­te­tään muualta.

Poli­tii­kassa on aina enem­män tärkeitä menoja kuin mihin on varaa. Nykyi­sellä halli­tuk­sella ei ole ollut kykyä tai halua tehdä valin­toja.

Halli­tus virit­te­lee seuraa­vaa rahan­ja­koa jo alku­vuo­teen, vaikka ensi vuoden budjet­tia­kaan ei ole vielä hyväk­sytty tässä salissa. Ja tieten­kin, taas velaksi. Näin ei voi toimia.

Jonkun on uskal­let­tava sanoa: kaik­keen ei ole varaa, välillä täytyy myös sääs­tää. Jokai­sen eteen tule­van ongel­man hoita­mi­nen velka­ra­halla on leik­kaa­mista tule­vilta suku­pol­vilta, lapsil­tamme ja lapsen­lap­sil­tamme.

Arvoisa puhe­mies,

Me haluamme (ja me osaamme) pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut. Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti osoit­taa, mitä me teki­simme toisin ensi vuonna, seuraa­valla vaali­kau­della ja vuosi­kym­me­nen loppuun mennessä. Näytämme, että Suomen suunta voidaan muut­taa: talous saadaan kasvuun ja velkaan­tu­mi­nen lope­te­taan.

Me otamme yli miljar­din vähem­män velkaa. Me keven­nämme suoma­lais­ten palkan­saa­jien ja eläke­läis­ten vero­tusta yli miljar­dilla - tasai­sesti kaikissa tulo­luo­kissa. Me huoleh­dimme, että yli 100 000 suoma­lai­sella on mahdol­li­suus tulla toimeen omalla työl­lään.

Me emme kevennä veroja velaksi emmekä leik­kaa palve­luista. Päin vastoin. Panos­tamme 600 miljoo­nalla suoma­lais­ten koulu­tuk­seen, sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin ja turval­li­suu­teen. Vahvis­tamme varhais­kas­va­tuk­sen, perus­o­pe­tuk­sen ja lukio­kou­lu­tuk­sen laatua. Perumme Kela-korvaus­leik­kauk­set. Lisäämme polii­sien määrää ja torjumme jengi­ri­kol­li­suutta.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa tuloe­rot eivät kasva, sillä niin moni saisi töitä. Me asetamme työn aidosti etusi­jalle. Työ on parasta sosi­aa­li­tur­vaa.

Ruot­sin sosia­li­de­mo­kraat­ti­nen ex-päämi­nis­teri Magda­lena Anders­son totesi aikoi­naan: jokai­sen lapsen on nähtävä vanhem­pansa teke­mässä töitä ja osal­lis­tu­massa yhteis­kun­taan. Se antaa ylpeyttä, tärkeitä esiku­via, mutta myös käsi­tyk­sen siitä, mitä hänel­tä­kin eräänä päivänä odote­taan. Tätä ajat­te­lua soisin enem­män Suomeen­kin.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­musta syyte­tään kaiken­lai­sesta. Tehdään tämä nyt selväksi. Vaih­toeh­to­bud­je­tissa me emme leik­kaa lapsilta, emme nuorilta, emme opis­ke­li­joilta, emmekä eläke­läi­siltä. Me emme leik­kaa varhais­kas­va­tuk­sesta, emme koulu­tuk­sesta, emme opin­to­tuesta, emmekä eläk­keistä.

Kyllä, me uudis­tamme ansio­si­don­naista. Me porras­tamme sen ja lyhen­nämme sitä. Mutta. Vastaa­vasti me laajen­tai­simme ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van kaikille palkan­saa­jille. Ansio­si­don­nai­nen ei ole harvoja varten. Se on kaik­kia palkan­saa­jia varten.

Me emme halua, että tulon­siir­rot kasva­vat nopeam­min kuin suoma­lais­ten palk­ka­taso. Siksi meidän mallis­samme etuu­det kasva­vat halli­tuk­sen esitystä maltil­li­sem­min.

Me olemme esit­tä­neet oman vaih­toeh­tomme. Odotan, että jokai­nen puolue, joka on aidosti huolis­saan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan säily­mi­sestä tule­ville suku­pol­ville, esit­tää keskus­te­lussa oman uskot­ta­van vaih­toeh­tonsa siitä, miten velkaan­tu­mi­nen saadaan lope­tet­tua.

Arvoisa puhe­mies,

Suomi on tien­haa­rassa. Jatkuuko meno­jen kasvu? Jatkuuko velkaan­tu­mi­nen? Jatkuuko vero­jen kiris­tä­mi­nen? Voin kertoa: tämän tien päässä odot­taa näivet­ty­mi­nen.

Halli­tuk­sella ei ole huolta huomi­sesta. Meno on kuin Tita­nicin kannella. Soitto soi ja juhlat jatku­vat, vaikka jäävuori lähes­tyy.

Valtion talou­del­li­sen tutki­mus­kes­kuk­sen mukaan halli­tuk­sen velan­otto ajaa Suomea kohti haak­si­rik­koa.
Näin ei voi jatkua. Sanoo­han sen nyt järki­kin. Tähän on saatava muutos.

Arvoisa puhe­mies, muutos on mahdol­li­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.1.2023

Sinuhe Wallin­heimo: Viisas päät­täjä varau­tuu pahim­paan, mutta suhtau­tuu tule­vai­suu­teen toiveik­kaasti

Mieles­täni meidän kansan­edus­ta­jien tärkein tehtävä on parhaan mahdol­li­sen tule­vai­suu­den turvaa­mi­nen lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Kyse on suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta.

Oli kyse luon­to­ka­dosta, julki­sesta talou­desta tai Suomen turval­li­suu­desta, meillä pitäisi olla pääl­lim­mäi­senä mielessä, miten tehdyt – ja teke­mättä jäte­tyt – päätök­set vaikut­ta­vat jälki­pol­viin. Meidän kansan­edus­ta­jien on kyet­tävä vält­tä­mät­tö­miin päätök­siin silloin­kin, kun ne eivät vaikuta suosi­tuilta tai helpoilta.

24.1.2023

Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen julki­sen talou­den velkaan­tu­mi­sesta

Kokoo­muk­sen, Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät yhtei­sen väli­ky­sy­myk­sen julki­sen talou­den velkaan­tu­mi­sesta. Oppo­si­tio­ryh­mien mukaan halli­tus on epäon­nis­tu­nut aset­ta­miensa talous­po­li­tii­kan tavoit­tei­den saavut­ta­mi­sessa.

15.1.2023

Matias Mart­ti­nen: Osake­sääs­tö­ti­lin talle­tus­katto painet­tava histo­ri­aan

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vero­vas­taava, kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen vaatii, että osake­sääs­tö­ti­lin talle­tus­ka­ton pois­ta­mi­nen kirja­taan seuraa­vaan halli­tus­oh­jel­maan. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vero­vas­taava, kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen vaatii, että

Skip to content