Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Janne Heik­ki­nen: Tehtä­vä­nämme on turvata tule­ville suku­pol­ville puhdas luonto

Janne Heik­ki­nen: Tehtä­vä­nämme on turvata tule­ville suku­pol­ville puhdas luonto

Julkaistu:

VNS 7/​2022 vp /​ selon­teko maan­käyt­tö­sek­to­rin ilmas­to­suun­ni­tel­masta
Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe ke 19.10. pidet­tä­vässä lähe­te­kes­kus­te­lussa /​ puhuja ed. Heik­ki­nen

Arvoisa puhe­mies,

moni tässä salissa olija muis­taa, kun ilmasto- ja metsä­kes­kus­te­luumme hiipi huol­ta­kin aiheut­ta­nut maan­käyt­töä koskeva kirjai­nyh­dis­telmä LULUCF. Ja tänään olemme keskus­te­le­massa siitä, mitä uusi maan­käyt­tö­sek­to­rin kirjai­nyh­dis­telmä MISU, eli maan­käyt­tö­sek­to­rin ilmas­to­suun­ni­telma, pitää sisäl­lään. Maata­lous­maan, metsä­ta­lou­den ja muun maan­käy­tön sisäl­tä­vät ilmas­to­suun­ni­telma on jatku­moa maan­käyt­tö­sek­to­rin roolin parem­masta tunnis­ta­mi­sesta, kun torjumme ilmas­ton­muu­tosta ja sopeu­dumme siihen.

Suun­ni­tel­man tavoite on tärkeä. Meidän kannat­taa edis­tää maan­käyt­tö­sek­to­rin ilmas­to­kes­tä­vyyttä. Puti­nin julma hyök­käys­sota on osoit­ta­nut, miten Euroo­pan maat eivät ole perus­ta­neet kasvu­aan omiin uusiu­tu­viin luon­non­va­roi­hin. Onnek­semme Suomi ei ole ereh­ty­nyt luomaan Saksan kaltaista halpaan venä­läi­seen ener­gi­aan perus­tu­vaa talous­ih­mettä. Se osoit­tau­tui kalliiksi ihmeeksi. Kestä­vän metsä­ta­lou­den mahdol­lis­ta­man vien­nin avulla olemme luoneet vaurautta. Ja sen sivu­vir­rat ovat vahvis­ta­neet ener­gian­tuo­tan­tomme omava­rai­suutta.

Metsien hiili­va­ras­ton kasvu on vastan­nut merkit­tä­västä osasta Suomen vuotuis­ten kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen sito­mi­sesta. Selon­teossa nielu­jen aikaan­saa­mien pois­tu­mien edel­ly­te­tään kasva­van. Maan­käyt­tö­sek­to­ria koske­vat tavoit­teet on asetettu sen ehdoilla. Emme kuiten­kaan voi laskea hiili­neut­raa­lius­ta­voit­teen saavut­ta­mista vain nielu­jen varaan, vaan pääs­töjä on vähen­net­tävä.

Tärkeintä on luopua fossii­lis­ten käytöstä ja korvata fossii­li­sia raaka-aineita uusiu­tu­villa raaka-aineilla.

Arvoisa puhe­mies,

Mitään poli­tiik­kaa ei tule tehdä lyhyt­nä­köi­sesti. Ei myös­kään nielu­po­li­tiik­kaa. Suomen hiili­nie­lut ovat suuret aktii­vi­sen metsän­hoi­don ansiosta. Metsien hiili­nie­lu­jen ennus­tei­siin liit­tyy kuiten­kin epävar­muuk­sia eten­kin, jos Suomeen saapuisi laajoja metsä­tu­hoja myrs­ky­jen, metsä­pa­lo­jen tai tuho­lais­ten takia. Riskejä voi pienen­tää hyvällä metsien ja metsä­luon­non hoidolla.

Maan­käyt­tö­sek­to­rin ajan­koh­tai­nen kysy­mys on myös komis­sion ehdot­tama niin sanottu ennal­lis­ta­mis­a­se­tus. Asetuk­sen tavoite on aivan oikea: luon­non moni­muo­toi­suutta pitää vahvis­taa. Asetus kuiten­kaan ei tunnista kansal­li­sia eroja ja on vaiku­tus­te­nar­vioin­nil­taan täysin puut­teel­li­nen.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­mus ei hyväksy halli­tuk­sen myön­teistä kantaa ennal­lis­ta­mis­a­se­tuk­seen. Halli­tus kannat­taa asetuseh­do­tusta, vaikka se onkin halu­kas vaikut­ta­maan joiden­kin yksi­tyis­koh­tien korjaa­mi­seksi.

Kokoo­mus ei myös­kään hyväksy sitä, että halli­tus on jälleen laimin­lyö­nyt enna­koi­van EU-vaikut­ta­mi­sen. Halli­tuk­sen olisi pitä­nyt selkeäm­min, esimer­kiksi huomau­tus­me­net­te­lyä käyt­tä­mällä, osoit­taa asetuseh­do­tus­ten rikko­van tois­si­jai­suus­pe­ri­aa­tetta eli sitä, että asia kuuluisi EU:n toimi­val­taan. Metsä­po­li­tii­kan on oltava kansal­lista.

Kokoo­mus kannat­taa kustan­nus­te­ho­kasta ja vaikut­ta­vaa ilmas­to­po­li­tiik­kaa. Tehtä­vä­nämme on turvata tule­vil­le­kin suku­pol­ville Suomen puhdas luonto, joka tarjoaa maan­vil­je­li­jöille, kalas­ta­jille ja metsä­no­mis­ta­jille mahdol­li­suu­den harjoit­taa ammat­ti­aan. Siten saamme terveel­listä ja turval­lista ruokaa pöytiin.

Maan­käyt­tö­sek­tori on tuonut ja tuo edel­leen leivän moniin suoma­lai­siin perhei­siin. Se on myös huol­to­var­muu­temme kivi­jalka. Maata­lou­den kannat­ta­vuutta on paran­net­tava ja metsien kasvu turvat­tava. Maan­käyt­tö­sek­to­rin ilmas­to­suun­ni­tel­man yksi, erit­täin tärkeä osa, liit­tyy ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­mi­seen. Maan­vil­je­li­jät ovat jo arjes­saan nähneet ilmas­ton­muu­tok­sen vaiku­tuk­sia, pyrki­neet vähen­tä­mään niitä ja sopeu­tu­maan niihin.

Arvoisa puhe­mies,

Maata­lou­den pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voite tulisi saavut­taa siten, että maati­lo­jen talous ja ruoan­tuo­tan­tomme omava­rai­suus voivat samalla vahvis­tua. Parla­men­taa­ri­nen maata­lou­den tulos- ja kehi­tys­nä­ky­mien arvioin­ti­ryhmä on aloit­ta­nut työnsä. Ja hyvä niin, sillä halli­tus ei ole onnis­tu­nut kään­tä­mään maata­lou­den näky­miä.

Puheita on riit­tä­nyt, mutta myös tähän selon­te­koon kytkey­tyy halli­tuk­sen tapa lykätä vaikeita päätök­siä seuraa­valle halli­tuk­selle. Esimer­kiksi maan­käy­tön muutos­mak­sun lain­sää­dän­nön lakie­si­tys­luon­nos on tässä selon­teossa linjattu lähe­tet­tä­vän lausun­noille vaali­sun­nun­tain jälkei­sellä viikolla. Tavoit­tei­den aset­ta­mi­sen jälkeen olisi hyvä myös omalta osalta vastata siitä, että kunnian­hi­moi­set tavoit­teet saavu­te­taan.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content