Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen: Euroo­pan on herät­tävä Kiina-riskiin

Talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen: Euroo­pan on herät­tävä Kiina-riskiin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe Valtio­neu­vos­ton huol­to­var­muus­se­lon­teon edus­kun­ta­kä­sit­te­lyssä 19.10.2022 /​ ed. Grahn-Laaso­nen

Arvoisa puhe­mies,

käsit­te­lemme Suomen histo­rian ensim­mäistä huol­to­var­muus­se­lon­te­koa aikana, jolloin ensin globaali pande­mia ja sitten Venä­jän odot­ta­ma­ton raaka hyök­käys­sota Ukrai­naan ovat tehneet maail­mas­tamme näky­västi epävar­mem­man ja uhkaa­vam­man. Suoma­lais­ten arjen turval­li­suu­den­tunne on heiken­ty­nyt.

Arvoisa puhe­mies,

koro­na­pan­de­mia paljasti haavoit­tu­vuu­det lääk­kei­den ja suoja­va­rus­tei­den saata­vuu­dessa ja yritys­ten globaa­leissa arvo­ket­juissa. Myös EU:n yhte­näi­syys oli koetuk­sella varsin­kin pande­mian alussa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­naan paljasti, miten naii­visti ja vaaral­li­sesti Eurooppa oli ripus­tau­tu­nut venä­läi­sen fossii­lie­ner­gian varaan. Euroop­paa koet­te­lee nyt kylmä tyyty­mät­tö­myy­den talvi ja ener­gian hinnan nousu.

Sähkön kallis­tu­mi­nen on vakava ja kohtuu­ton tilanne myös suoma­lai­sille. Ener­giao­ma­va­rai­suu­den ja edul­li­sen sähkön saata­vuu­den turvaa­mi­seksi meidän tulee­kin ryhtyä välit­tö­miin ja vaikut­ta­viin toimen­pi­tei­siin, joilla takaamme sähkön ja ener­gian riit­tä­vyy­den ja kohtuul­li­sen hinnan niin ihmi­sille kuin yrityk­sille.

Kokoo­mus on esit­tä­nyt kuusi nopeaa ja kuusi pitkän tähtäi­men toimen­pi­dettä. Lyhyellä aika­jän­teellä tarvit­semme muun muassa kaikki olemassa olevat tuotan­to­lai­tok­set käyn­tiin turvaa­maan sähkön saata­vuutta. Tule­vai­suu­dessa Suomi tarvit­see voimak­kaasti lisää säävar­maa tuotan­toa, kuten uusia inves­toin­teja ydin­voi­maan. Tässä Suomen tulee kulkea yhtä matkaa ydin­voi­massa täys­kään­nök­sen tehneen Ruot­sin uuden halli­tuk­sen kanssa.

Osaa­mi­sen vahvis­ta­mi­nen on tärkeässä roolissa. Huol­to­var­muus­työssä ei ole kyse vain mate­ri­aa­li­sesta varas­toin­nista, vaan kuten selon­teko ansiok­kaasti toteaa, myös huol­to­var­muu­den kannalta riit­tä­vän tuotan­nol­li­sen ja tekno­lo­gi­sen pohjan luomi­sesta ja yllä­pi­tä­mi­sestä koti­maassa. Tämä koskee esimer­kiksi niin koti­maista maata­loutta ja ruoan­tuo­tan­toa kuin puolus­tus­vä­li­ne­teol­li­suutta, lääke­teh­taita tai kybe­ro­saa­mista.

Arvoisa puhe­mies,

uudessa geopo­liit­ti­sessa uhkaym­pä­ris­tössä tarvi­taan yhä vahvem­paa enna­koin­tia. On tunnis­tet­tava aiem­paa parem­min riskit ja vaaral­li­set riip­pu­vuu­det.

Yksi on Kiina. Emme ole riit­tä­västi nähneet Kiinaa Venä­jän selän takaa. Auto­ri­tää­ri­sesti johde­tusta Kiinasta on tullut hiipien liian tärkeä Euroo­palle. Kiinasta lähtee tai sitä sivuaa monet kriit­ti­set arvo- ja tuotan­to­ket­jut, joista olemme vaaral­li­sen riip­pu­vai­sia. Kiina-riski kytkey­tyy esimer­kiksi moniin kriit­ti­siin raaka-ainei­siin kuten maame­tal­lei­hin, korkean tekno­lo­gian puoli­joh­tei­siin ja elin­tär­kei­den lääk­kei­den vaikut­ta­viin ainei­siin.

Suomen on ajet­tava Euroo­pan unio­nissa vahvem­paa stra­te­gista auto­no­miaa ja huoleh­dit­tava unio­nin riit­tä­västä omasta tuotan­nosta sekä osaa­mi­sesta suhteessa auto­ri­tää­ri­seen Kiinaan. Kokoo­mus myös esit­tää, että Suomi laatii uuden Kiina-stra­te­gian, joka on yhteen­so­piva Euroo­pan unio­nin toimien kanssa ja tunnis­taa uudet geoe­ko­no­mi­set riskit ja muutok­set globaa­lissa turval­li­suusym­pä­ris­tössä.

Arvoisa puhe­mies,

Suomi on koko itse­näi­syy­tensä ajan joutu­nut ja pyrki­nyt varau­tu­maan; huol­to­var­muus­työn juuret johta­vat yli sadan vuoden taa. Maailma on toti­sesti erilai­nen nyt - globaa­limpi, verkot­tu­neempi, moni­mut­kai­sempi. Tällä vuosi­tu­han­nella turval­li­suusym­pä­ris­töön ovat vaikut­ta­neet kansain­vä­li­nen keski­näis­riip­pu­vuus, tekno­lo­gi­nen kehi­tys ja valtion­ra­jat ylit­tä­vät uhat.

Kansain­vä­li­nen - erityi­sesti pohjois­mai­nen ja euroop­pa­lai­nen - huol­to­var­muusyh­teis­työ syve­nee jatku­vasti. Silti suoma­lai­nen huol­to­var­muus­jär­jes­telmä perus­tuu jatkos­sa­kin vahvasti kansal­li­seen varau­tu­mi­seen ja kansal­li­siin toimiin. Se on siis omissa käsis­sämme.

Ainut­laa­tui­sen huol­to­var­muus­mal­limme vahvuus on julki­sen sekto­rin ja elin­kei­noe­lä­män tiivis yhteis­työ. Se on oleel­lista juuri nyt esimer­kiksi kriit­ti­sen infra­struk­tuu­rin suoje­le­mi­sen kannalta. Selon­teko maalaa selkeän kuvan, kuinka huol­to­var­muus on koko yhteis­kun­nan yhtei­nen asia koti­mai­sesta tuotan­nosta ja varmuus­va­ras­toista aina kansa­lais­ten koti­va­raan.

Yksi konkreet­ti­nen ja tärkeä selon­teon kehit­tä­mis­linja on huol­to­var­muus­ra­has­ton kanto­ky­vyn turvaa­mi­nen. Toivottu siir­tymä pois fossii­li­sista polt­to­nes­teistä pienen­tää huol­to­var­muus­työn resurs­seja, ja siksi rahoi­tus­pohja on korjat­tava vastaa­maan tule­vai­suu­den varau­tu­mi­sen tarpeita.

Arvoisa puhe­mies,

yhteis­kun­tamme riskien kartoit­ta­mi­nen ei ole alar­mis­tista, vaan - kuten viime ajat ovat meille osoit­ta­neet - tosi­asioi­den tunnus­ta­mista ja viisautta. Tätä viisautta Suomen edus­kunta laajalla yhtei­sym­mär­ryk­sellä osoitti keväällä, kun muut­tu­neessa turval­li­suusym­pä­ris­tössä teimme isän­maal­li­sen päätök­sen Nato-jäse­nyy­den hake­mi­sesta. Nato-jäse­nyys vahvis­taa Suomen huol­to­var­muutta. Naton sisällä Nato-maiden tarpeet ovat krii­sin hetkellä ensi­si­jai­sia. Kun rati­fioin­ti­pro­sessi saadaan maaliin, Suomi ei enää koskaan ole yksin, vaan entistä parem­min varau­tu­nut.

Toimiva huol­to­var­muus on yhteis­kun­tamme selkä­ranka – on vastuumme pitää huolta siitä, että se on ajan­mu­kai­nen jatkos­sa­kin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content