Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: Kokoo­mus on luotet­ta­vin kuski haas­ta­valla tieo­suu­della

Petteri Orpo: Kokoo­mus on luotet­ta­vin kuski haas­ta­valla tieo­suu­della

Julkaistu:

Vaalei­hin on tänään aikaa 190 päivää. Siis 190 päivää siihen, kun me muutamme Suomen suun­nan. Uskomme siihen, että suoma­lai­set äänes­tä­vät kumoon asioita huonosti hoita­van halli­tuk­sen. Suoma­lai­set ansait­se­vat, ja Suomi tarvit­see muutok­sen. Rinteen-Mari­nin halli­tuk­sen linjalla olemme vaaral­li­sella tiellä. Ilma on sakeana huonoista uuti­sista.

Nyt on palau­tet­tava suoma­lais­ten usko tule­vai­suu­teen. Siihen, että vaikeis­ta­kin ajoista selvi­tään, kunhan teemme oikeita asioita. Kokoo­mus on vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­selle ja nyky­me­nolle. Kokoo­mus on vastuul­li­nen asioi­den hoitaja, ratkai­suja etsivä ja niitä löytävä.

Uskon että viime kuukausina olemme kaikki saaneet herä­tyk­sen siihen, miksi länsi­mie­listä, keskus­ta­oi­keis­to­laista ja rohkeaa kansan­lii­kettä tarvi­taan.  Viimei­sin esimerkki tästä on Venä­jän raja­ky­sy­mys.

Halli­tus ilmoitti myöhään perjan­taina, että se aikoo viimein estää venä­läis­ten turis­tien saapu­mi­sen maahan. Päätök­sen perus­teet ovat samoja, jotka halli­tus on tähän saakka torju­nut mahdot­to­mina. Jos tahtoa olisi ollut, tie olisi löyty­nyt aiem­min. Oikeus­val­tiosta tinki­mättä.  

Meidän ei myös­kään pidä ottaa Venä­jältä mahdol­li­sesti laajoin joukoin tule­via reser­vi­läi­siä vastaan turva­pai­kan­ha­ki­joita. Riski turval­li­suusuh­kista joukossa on ilmei­nen. Meidän on asetet­tava kansal­li­nen turval­li­suus etusi­jalle. Emme saa olla liian sini­sil­mäi­siä.

Kokoo­mus ja oppo­si­tio hoiti­vat kesällä raja­lain­sää­dän­nön kuntoon. Meidän näke­myk­semme tarvi­taan tässä­kin tilan­teessa.

Hyvät kuuli­jat,

Se maailma, jota me yhdessä olemme olleet raken­ta­massa viimei­set vuosi­kym­me­net, on nyt poik­keuk­sel­li­sen muutok­sen kourissa. Vaikka maailma ympä­ril­lämme on muut­tu­nut peruut­ta­mat­to­masti viime kuukausina, meidän vastauk­semme eivät ole vanhen­tu­neet. Voimme seistä selkä suorana. Tilan­ne­ku­vamme on ollut muita puolueita parempi.

Kanna­timme Suomen Nato-jäse­nyyttä puoli­toista vuosi­kym­mentä ennen muita. Nyt kaikki ovat tulleet samalle linjalle.

Olemme kannat­ta­neet johdon­mu­kai­sesti ydin­voi­maa ja vahvaa ener­giao­ma­va­rai­suutta. Jos kokoo­mus olisi saanut yksin päät­tää, olisi Vanha­sen halli­tuk­sessa annettu kolme ydin­voi­ma­lu­paa kahden sijasta. Fortum olisi raken­ta­nut yhden lisä­voi­ma­lan Lovii­saan – jolloin Saksan seik­kai­lui­hin ei ehkä olisi tuhlattu rahoja.

Viime vaalien alla olimme huolis­samme vanhus­ten­hoi­don tilasta. Pelkät laki­py­kä­lät eivät yksin paranna tilan­netta, jos hoita­jia ei ole ja ala ei houkut­tele. Huoli on vain kasva­nut, kun halli­tus ei ole saanut korjat­tua vanhus­pal­ve­luita, vaan niiden tila on pahen­tu­nut enti­ses­tään. Siksi jätimme väli­ky­sy­myk­sen vanhus­pal­ve­lu­jen krii­sistä.

Olemme puhu­neet vuodesta ja vaali­kau­desta toiseen velkaan­tu­mi­sen ja korko­me­no­jen vaarasta, vaikka se on ollut epäsuo­sit­tua. Nyt olemme tilan­teessa, jossa ensi vuonna valtion korko­me­not tuplaan­tu­vat lähes puoleen­toista miljar­diin euroon. Se on enem­män kuin polii­si­toi­men vuosit­tai­set toimin­ta­me­not tai valtion rahoi­tus ammat­ti­kor­kea­kou­luille koko maassa.

Vasem­mis­to­hal­li­tus ei ole edes yrit­tä­nyt kään­tää suun­taa. Ensi vuonna Suomi ottaa 8,1 miljar­dia euroa uutta velkaa ilman suun­ni­tel­maa siitä, miten velkaan­tu­mi­nen saatai­siin kuriin. Halli­tus puhuu kuin velalla ei olisi väliä. Tai väit­tää Suomen elävän sota­ta­lou­dessa.

Minä olen eri mieltä.  Velalla toti­sesti on väliä. Ja sota­ta­lou­dessa emme elä. Ukraina elää sota­ta­lou­dessa.

Hyvät kuuli­jat,

Edes­sämme ovat epävar­mat ja vaikeat ajat. Venä­jän raaka sota Ukrai­nassa jatkuu. Seurauk­set ovat kovia koko Euroo­palle ja heijas­tu­vat jokai­seen suoma­lai­seen kotiin asti.

Kokoo­muk­sen lääk­keitä tarvi­taan, kun ratko­taan päälle katu­via haas­teita ja samalla raken­ne­taan tule­vai­suutta – turval­li­sem­paa, vauraam­paa ja puhtaam­paa Suomea. Vaikeassa tilan­teessa tarvi­taan johta­juutta ja kykyä tart­tua pirul­li­siin kysy­myk­siin.

Olemme haas­ta­neet ja tarjon­neet halli­tuk­selle vaih­toeh­toja useista kysy­myk­sistä: miksi viisu­mi­kiel­toa venä­läi­sille turis­teille ei saada aikaan? Miksi krii­sien varjolla on surutta lisätty muita­kin menoja? Miksi työvoi­ma­pu­laan ei ole etsitty ratkai­suja? Miksei velkaan­tu­mista edes yritetä tait­taa, vaikka se uhkaa hyvin­voin­tiamme? Miten talous saadaan kasvuun?

Vastaus kysy­myk­siin on ollut hyök­käys ja kokoo­muk­sen syyt­tely: mutta kun kokoo­mus, mutta kun kokoo­mus.

Päämi­nis­teri Marin, vastuu vanhus­pal­ve­lui­den krii­sistä, kesän Uniper-neuvot­te­luista, velkaan­tu­mi­sesta ja venä­läis­tu­ris­tien viisu­mi­sot­kusta on ollut halli­tuk­sen.

Marin ja Saarikko ovat kerto­neet kerta toisensa jälkeen, ettei heidän poli­tii­kal­leen ole ollut vaih­toeh­toja. Että muuta ei ole ollut tehtä­vissä.

Minä olen eri mieltä.

Kokoo­mus on vaalien turval­li­sin vaih­toehto. Olemme vastuul­li­sin ja luotet­ta­vin kuski tule­vai­suu­den haas­ta­valla tieo­suu­della. Olemme esitel­leet oman vaih­toeh­tomme velka­ta­lou­delle. Meidän mallis­samme tule­vai­suutta raken­ne­taan talou­den kestä­välle kasvulle, osaa­mi­selle, turval­li­suu­delle. Meidän vaih­toeh­dos­samme hyvin­vointi syntyy suoma­lais­ten työstä ja yrit­tä­mi­sestä.

Prag­ma­tis­min, asioi­den järke­vän hoita­mi­sen lisäksi on tietysti kyse myös arvoista - ja arvo­va­lin­noista.

Kaikki perus­tuu osaa­mi­seen ja sivis­tyk­seen. Arvois­tamme tärkeim­piin. Tule­vai­suus ja korkea hyvin­vointi syntyy osaa­vien suoma­lais­ten ja inno­va­tii­vis­ten yritys­ten varaan. Sitou­dumme TKI-panos­tuk­siin ja haluamme lait­taa perus­o­pe­tuk­sen kuntoon. Aloi­te­taan se kaksi­vuo­ti­sesta esio­pe­tuk­sesta ja perus­kou­lun nosta­mi­sesta koulu­tus­po­li­tii­kan ytimeen.

Kannamme vastuuta kaikista suoma­lai­sista ja joka puolella Suomea.

Kokoo­mus­lai­sessa ajat­te­lussa hyvät tasa-arvoi­set ja laaduk­kaat palve­lut ovat hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan ja huolen­pi­don perusta. Halli­tuk­sen linja suosii tulon­siir­toja palve­lui­den kustan­nuk­sella.

Ihmi­nen, yksi­lönä ja yhtei­sön jäse­nenä, on kaiken keskellä. Halli­tus­puo­lueille julki­nen sektori ja järjes­telmä on tärkeämpi. Halli­tuk­sen sote­mal­lissa palve­lut jäivät korjaa­matta, sen sijaan raken­net­tiin uusi uljas ja kallis hallinto.

Ikään­ty­västä Suomesta on pidet­tävä huolta. Vanhus­pal­ve­lut ovat krii­sissä. Me haluamme lait­taa koko ketjun kuntoon: hoiva­ko­dit, koti­hoito ja omais­hoito. Jotta yhtälö toimii, tarvit­semme lisää hoita­jia ja hoita­jille parem­mat työolot.

Haluamme, että ihmi­set saavat päät­tää enem­män omista rahois­taan. Halli­tus pitää ihmis­ten rahoja lähes ominaan, ja heille veron­ko­ro­tus on poliit­ti­nen voitto.

Tästä tulee mieleen valtio­mies Wins­ton Churc­hil­lin sanat. Hän totesi aikoi­naan, että ajatus kansa­kun­nan vauras­tu­mi­sesta veroja korot­ta­malla on sama kuin seisoisi ämpä­rissä ja yrit­täisi nostaa itse­ään ämpä­rin reunoista.

Me sen sijaan uskomme työn linjaan. Työn­teko ja alempi työn vero­tus kannus­taa teke­mään enem­män.

Tule­vana talvena monella on tiuk­kaa. Ruoan hinta nousee, sähkön hinta nousee, vastik­keet nouse­vat, asun­to­lai­no­jen korot nouse­vat. Paras tapa lievit­tää talou­del­lista ahdin­koa on varmis­taa, että suoma­lai­silla jää palkasta ja eläk­keestä enem­män rahaa käteen. Kannus­taa teke­mään työtä. Korkeat margi­naa­li­ve­rot on saatava alem­mas.

Opis­ke­li­joi­den tilan­netta voidaan saman tien helpot­taa nosta­malla yhä opin­to­tuen tulo­ra­joja. Ja eläke­läis­ten työn­te­koa voidaan tukea eläke­läis­ten työtu­lo­vä­hen­nystä korot­ta­malla. 

Uudis­te­taan sosi­aa­li­tur­vaa niin, että työn teke­mi­nen on aina kannat­ta­vaa. Ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van porras­ta­mi­nen olisi merkit­tävä askel tähän suun­taan, mutta ensi kaudella on tehtävä myös suurempi sosi­aa­li­tur­van remontti. Työtä on nyt tarjolla. On tarjot­tava ihmi­sille kannus­teet tehdä.

Turval­li­suus on nous­sut arvoon arvaa­mat­to­maan. Venä­jän uhka, sota, rikol­li­suus, jengiy­ty­mi­nen. Kokoo­mus lupaa huoleh­tia suoma­lais­ten turval­li­suu­desta.

Turval­li­suutta on myös kestä­vyy­destä huoleh­ti­mi­nen. Kestä­vän kehi­tyk­sen peri­aat­teet on raken­nettu sisälle poli­tiik­kamme suun­taan. Edes­men­nyttä Erkki ”Susi” Pulliaista laina­ten, meidän on huoleh­dit­tava luon­non kanto­ky­vystä ja ihmis­ten sieto­ky­vystä.

Pitkän aika­vä­lin ilmas­to­ta­voit­teita emme tingi. Samoin meidän on huoleh­dit­tava siitä, että ensi talvena kodeissa on lämpöä ja sähköä, ja että yrityk­sillä on tarvit­se­maansa ener­giaa. Siihen tarvit­semme kaiken saata­villa olevan ener­gia­re­ser­vin, myös turpeen ja kivi­hii­len.

Irtaan­tu­malla venä­läi­sestä fossii­lie­ner­giasta me saavu­tamme ilmas­to­ta­voit­teet. Samalla raken­namme Suomesta puhtaan ener­gian suur­val­lan. Meillä on siihen erin­omai­set edel­ly­tyk­set. Panos­tamme ydin­voi­maan ja puhtai­siin ener­gia­läh­tei­siin, tuuli- ja aurin­ko­voi­maan, vety­ta­lou­teen.

Olen keskus­tel­lut viime aikoina paljon suoma­lais­ten yrit­tä­jien ja elin­kei­noe­lä­män kanssa. Viesti on yhte­näi­nen: Puhdas ener­gia on meille tule­vai­suu­den kilpai­lu­valtti.

Hyvät kuuli­jat,

Näin vaih­toeh­tomme raken­tuu. Meillä on tahto, meillä on ratkai­sut. Talous­po­li­tii­kassa tarvit­semme kahta asiaa. Talou­den kasvua ja meno­jen sopeut­ta­mista, sääs­tä­mistä.

Kokoo­mus on anta­nut näyt­tönsä, että kyke­nemme sääs­töi­hin silloin, kun se on vält­tä­mä­töntä. Iiro Viina­nen ja Sauli Niinistö lait­toi­vat itsensä likoon vahti­vuo­roil­laan, Sipi­län halli­tuk­sessa tasa­pai­no­timme taloutta neljän miljar­din kovalla sääs­tö­kuu­rilla.

On hupai­saa, että halli­tuk­sessa istu­vat tuhlaa­ja­puo­lu­eet ovat huolis­saan kokoo­muk­sen kyvystä sopeut­taa. Heidän kannat­taisi kysyä itsel­tään, miten valtion meno­jen ja tulo­jen pysyvä epäsuhta ratkais­taan. Vai aiko­vatko he vain seurata katseella, kun hyvin­voin­timme mure­nee.

Sääs­töjä tarvi­taan, se on selvä. Alijäämä on niin syvä, että tarvit­semme kaksi vaali­kautta julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seen.  Hyvän raamin työlle antaa talous­po­li­tii­kan arvioin­ti­neu­vos­ton suosi­tus. Kahden vaali­kau­den ajan sopeu­te­taan 0,2-0,4 prosent­tia suhteessa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen. Tämä tarkoit­taa noin miljar­din euron vuotuista sopeu­tusta.

Mistä sitten sääs­te­tään?

Budje­tin loppusumma on ennä­tyk­sel­li­set 80 miljar­dia. Enti­senä valtion­va­rain­mi­nis­te­rinä tiedän, että tuosta koko­nai­suu­desta löytyy sääs­tet­tä­vää. Valtion budjet­ti­kirja on käytävä momentti momen­tilta läpi. Aina voi jota­kin jättää teke­mättä tai tehdä tehok­kaam­min.

Erityi­sesti ympä­ris­tölle haital­li­set yritys­tuet on syytä kammata läpi tarkasti. Suurista meno­koh­teista nostan esille asumis­tuen, joka on nous­sut lyhyessä ajassa 1,5 miljar­diin ja kasvaa yhä.  Asumis­tuen uudis­ta­mi­nen on vält­tä­mä­töntä. Uskal­lan väit­tää, että paisu­neista asumis­tu­ki­me­noista eivät ole hyöty­neet pieni­tu­loi­set, vaan kiin­teis­tö­jen omis­ta­jat ja koja­mot.

Sote-uudis­tuk­sessa hassa­taan satoja miljoo­nia uuden hallin­non raken­ta­mi­seen. Tuot­ta­vuutta paran­ta­malla ja tehos­ta­malla pystymme saamaan sääs­töjä kajoa­matta itse palve­lui­hin.

Julki­sia hankin­toja tehdään vuodessa 50 miljar­dilla eurolla. Sääs­tö­po­ten­ti­aali valtava, jos kilpai­lu­tuk­siin saadaan lisää tarjouk­sia sisään.

Valmis­te­lemme parhail­laan vaih­toeh­toamme halli­tuk­sen budje­tille. Siinä esit­te­lemme tarkem­min suun­ni­tel­mamme.

Suomen kään­nös oike­aan suun­taan ei kuiten­kaan tapahdu vain menoja leik­kaa­malla. Se tapah­tuu tuloja lisää­mällä. Veroas­tetta emme voi korot­taa, joten jäljelle jää vahvuu­temme, kasvun raken­ta­mi­nen.

Kokoo­muk­sella on hallus­saan kasvun kaava, halli­tuk­sella pelkäs­tään yliku­lu­tuk­sen kaava.

Seuraa­van halli­tuk­sen on korjat­tava kasvun elemen­tit yksi kerral­laan. Työvoi­man saanti, yrit­tä­mi­seen ja työn­te­koon kannus­tava vero­tus ja sosi­aa­li­turva, toimi­vat ja jous­ta­vat työmark­ki­nat, ener­gian saata­vuus, osaa­mi­nen, tutki­mus ja inno­vaa­tiot.

Viime kaudella kokoo­mus toimi valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­puo­lu­eena. Loppu­tu­lok­sena velkaan­tu­mi­nen painet­tiin lähes nollaan ja julki­nen talous saatiin lähes tasa­pai­noon. Samaan aikaan maahan syntyi 140 000 uutta työpaik­kaa määrä­tie­tois­ten uudis­tus­ten myötä. Yhdis­telmä piti sisäl­lään kasvu­toi­mia ja sääs­töjä.

Kuuli­sin mielel­läni Sanna Mari­nilta Sdp:n keinot talous­kas­vun aikaan­saa­mi­seksi, meno­jen suit­si­mi­seksi ja talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seksi. Onko niitä? Vai onko Sdp:n ajatus paikata puut­tu­vat tulot veron­ko­ro­tuk­silla - hamua­malla inflaa­tion keven­tä­mistä lompa­koista viimei­set­kin eurot?

Hyvät ystä­vät,

Me tahdomme voit­taa suoma­lais­ten luot­ta­muk­sen ja kään­tää Suomen suun­nan.

Siksi tarvit­semme vaali­voi­ton, joka antaa meille mandaa­tin raken­taa vastuul­li­nen ja tule­vai­suu­teen katsova halli­tus­oh­jelma. Meidän on tehtävä kovasti työtä, että saamme Suomen nykyistä parem­paan kuntoon. Ja kun ponnis­tus­lankku on korjattu, me suoma­lai­set pystymme leis­kaut­ta­maan pitkälle.

Epävar­muu­den ja huono­jen uutis­ten keskel­lä­kin olen luot­ta­vai­nen. Kun uskal­lamme tehdä oikeita ratkai­suja, asiat järjes­ty­vät. Itses­tään tai parasta toivo­malla ne eivät oikene.

Meidän syymme ryhtyä muutok­seen tänään on parempi huomi­nen.  Kun tapaan yrit­tä­jiä, tutki­joita ja opis­ke­li­joita, innos­tun. Maailma on mahdol­li­suuk­sia täynnä.  Kotona minulla on kaksi upeaa nuorta. Tahdon, että heillä ja heidän ystä­vil­lään on vapaus tehdä valin­toja ja löytää oma tapansa elää hyvää elämää. Tiedän, te tahdotte lähei­sil­lenne samaa.

Kun katson teitä hyvä kokoo­muk­sen kent­tä­väki, luot­ta­vai­suus vain vahvis­tuu. Te olette vahva, näke­myk­sel­li­nen jouk­kue. Olette näyt­tä­neet, miten kunta- ja alue­vaa­lit voitet­tiin, osaatte vaali­työn.

Yksin tätä työtä ei kukaan tee, eikä jaksa.  Ensi keväänä, yhdessä, me kään­nämme Suomen suun­nan.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content