Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Työ

27.2.2017

Kokoo­mus julkaisi perheet ja työelämä -asia­kir­jan

Valtio­va­rain­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sekä kansan­edus­ta­jat Juhana Vartiai­nen ja Sofia Vikman julkis­ti­vat ma 27.2. Kokoo­muk­sen perheet ja työelämä -asia­kir­jan.

21.1.2017

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto asetti reunaeh­toja liiken­ne­ver­kon uudis­tuk­selle

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto kokoon­tui Helsin­gissä lauan­taina 21.1.2017. Puolue­val­tuusto käsit­teli kokouk­ses­saan liiken­teen ja liiken­ne­ver­kon uudis­ta­mista. Puolue­val­tuusto asetti tehtä­välle uudis­tuk­selle tiet­tyjä reunaeh­toja. Puolue­val­tuusto

8.12.2016

Kokoo­mus­lai­nen visio maakun­ta­uu­dis­tuk­sen jälkei­sestä kunnasta

Maakun­ta­uu­dis­tus, ja siihen liit­tyvä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen siirto kunnilta maakun­tien hoidet­ta­vaksi muut­taa kuntien tehtä­vä­kent­tää merkit­tä­västi. Muutos itses­sään on iso, hallin­nol­li­sesti

25.10.2016

Nolla­tun­ti­so­pi­muk­siin reiluja peli­sään­töjä

Kokoo­mus vaatii, että nolla­tun­ti­so­pi­muk­siin laadi­taan reilut peli­sään­nöt. Tällä hetkellä työmark­ki­noilla tehdään sopi­muk­sia, joissa Kokoo­muk­sen mielestä työnan­ta­jan työn­tar­joa­mis­vel­vol­li­suus ja toisaalta työn­te­ki­jän

24.9.2016

Minis­teri Paula Risikko: Työ luo turval­li­suutta

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko katsoo, että päätök­siä työl­li­syy­den paran­ta­mi­seksi tarvi­taan edel­leen. Risikko puhui lauan­taina Pomar­kun Kokoo­muk­sen 90-vuotis­­juh­­lassa työn merki­tyk­sestä turval­li­suu­den koke­mista.

14.7.2016

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä avauk­sia työn ja yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi tors­taina 14.7. ideoita halli­tuk­sen työl­li­syys­ta­voit­teen saavut­ta­mi­seksi. Työ- ja yrit­tä­jyys­pa­ketti 2.0 on keskus­te­lu­na­vaus keinoista, joilla halli­tuk­sen tavoit­te­le­maa työl­li­syy­sas­teen

16.6.2016

Sato­nen ja Vartiai­nen: Halli­tuk­sen työuu­dis­tuk­sia saadaan eteen­päin – hienoa!

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Arto Sato­nen ja Juhana Vartiai­nen kiit­tä­vät halli­tusta tors­taina 16.6.2016 anne­tusta pake­tista työso­pi­mus­lain muutok­sia. Niillä tavoi­tel­laan erityi­sesti työl­lis­tä­mi­sen kynnyk­sen

3.6.2016

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi Maata­lou­den pelas­tus­oh­jel­man

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­teli perjan­taina 3.6. Maata­lou­den pelas­tus­oh­jel­man, jossa käydään läpi maata­lou­den nyky­ti­laa ja tule­vai­suutta. Maata­lou­den pelas­tus­oh­jel­man esit­te­li­vät maa- ja metsä­ta­lous­va­lio­kun­nan

6.5.2016

Työelä­mästä tehtävä äideille parempi, vaatii Kokoo­mus

Kokoo­mus­lai­set kansan­edus­ta­jat esit­tä­vät äitien­päi­vän alla erilai­sia keinoja äitien ja nais­ten aseman paran­ta­mi­seksi työmark­ki­noilla. Nyky­ään nainen maksaa vanhem­muu­des­taan huomat­ta­vasti kovem­man hinnan

17.4.2016

Kokoo­muk­sen Wallin­heimo: SDP:n puolue­val­tuusto uhoaa, pelot­te­lee ja aliar­vioi suoma­lai­sia

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­hei­mon mukaan SDP:n puolue­val­tuus­ton kanna­no­tossa esit­tämä kritiikki halli­tuk­sen poli­tiik­kaa kohtaan on suurilla kirjai­milla esitet­tyä sisäl­lö­töntä

Skip to content