Turvallisuus

17.3.2018

Petteri Orpo: Tule­vai­suutta pitää ajatella joka päivä

Puhe Tampe­reella Kokoo­muk­sen yhdis­tys­ten puheen­joh­ta­ja­päi­villä, Tule­vai­suus­päi­vät 17.3. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia   Rakkaat kokoo­mus­lai­set, Tämä on minulle yksi vuoden tärkeim­mistä päivistä,

11.2.2017

Kokoo­mus keräsi arjen turval­li­suus­te­koja

Kokoo­mus keräsi kulu­neella viikolla jäse­nil­tään ehdo­tuk­sia arjen turval­li­suus­teoiksi. Kyse­lyyn vastat­tiin yhteensä 288 kertaa muuta­man päivän aikana. Lisäksi ehdo­tuk­sia tuli sähkö­pos­tilla.

21.1.2017

Petteri Orpo: Suomi on maail­man vakain ja turval­li­sin maa

Puheen­joh­taja Petteri Orpon puhe puolue­val­tuus­tossa 21.1. Suomen itse­näis­tyessä vuonna 1917 Suomi oli kovin toisen­lai­nen maa kuin nyt. Tuol­loin synty­nyt tyttö

18.11.2016

Polii­sin määrä­ra­hoja lisä­tään 10 miljoo­nalla eurolla

Halli­tus ehdot­taa tänään edus­kun­nalle anta­mas­saan täyden­tä­vässä talous­ar­vio­esi­tyk­ses­sään polii­sille yhteensä 10 miljoo­nan euron lisä­mää­rä­ra­haa. Suoje­lu­po­lii­sille, keskus­ri­kos­po­lii­sille ja paikal­lis­po­lii­sille suun­nattu 10 miljoo­nan

24.10.2016

Toivakka ja Viro­lai­nen YK:n päivänä: Tyttö­jen asema kertoo yhteis­kun­nan sivis­tyk­sestä

Lenita Toivakka ja Anne-Mari Viro­lai­nen muis­tut­ta­vat tyttö­jen aseman paran­ta­mi­sen merkit­tä­vyy­destä. Tytöt ovat globaa­listi poikia alhai­sem­min koulu­tet­tuja ja heidän tervey­den­ti­lansa on

24.9.2016

Petteri Orpo: Me emme hyväksy minkään­laista väki­val­taa, emme rasis­mia emmekä ihmis­ten leimaa­mista

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpon puhe puolue­val­tuus­tossa 24.9.2016 Osal­lis­tuimme ennen tätä kokousta isolla poru­kalla väki­val­lan vastai­seen miele­nil­mauk­seen Kansa­lais­to­rilla. Uusnat­sien miele­no­soi­tuk­sessa

7.9.2016

Meppi­ter­vei­set: Sarva­maan mukaan Venäjä horjut­taa Euroop­paa

Kokoo­mus­meppi Petri Sarva­maa toivoo, että EU:n jäsen­maat herää­vät turval­li­suu­den, siir­to­lais­krii­sin ja talou­den ongel­miin. ”Venäjä pelaa isoa geopo­liit­tista peliä ja horjut­taa