Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Sanni Grahn-Laaso­nen: Vanhus­ten­hoi­dossa tarvi­taan vahvaa ammat­tio­saa­mista

Sanni Grahn-Laaso­nen: Vanhus­ten­hoi­dossa tarvi­taan vahvaa ammat­tio­saa­mista

Julkaistu:

Enem­män arvos­tusta hoita­jien ammat­ti­tai­dolle, vaatii opetus­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen. Kokoo­mus haluaa pitää kiinni kiinni laaduk­kaasta hoidosta ja poti­las­tur­val­li­suu­desta vanhus­ten­hoi­dossa.

- Ei kuka tahansa voi toimia hoitoa­lalla! Se on erit­täin vaati­vaa ja tärkeää työtä. Se vaatii kovaa ammat­ti­tai­toa. Ihai­len Suomessa hoitoa­lalla työs­ken­te­le­vien ihmis­ten ammat­ti­tai­toja ja heidän teke­määnsä arvo­kasta työtä – tätä emme saa romut­taa tinki­mällä koulu­tus­vaa­ti­muk­sista, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Grahn-Laaso­nen vastaa kanna­no­tol­laan SDP:n puheen­joh­taja Antti Rinteelle, joka esitti STT:n haas­tat­te­lussa, että pitkä­ai­kais­työt­tö­miä voitai­siin käyt­tää apuna vanhus­ten­huol­lon töissä. Myös Terveys- ja sosi­aa­lia­lan ammat­ti­jär­jestö Tehy ry on arvos­tel­lut Rinteen ehdo­tusta.

Grahn-Laaso­sen mukaan hoita­jiksi tarvi­taan koulu­tet­tuja ammat­ti­lai­sia. Hän kertoo olevansa samaa mieltä Tehyn kanssa.

- En missään nimessä kannata Rinteen ehdo­tusta. Meidän on pystyt­tävä varmis­tu­maan siitä, että ikäih­mi­set saavat laaduk­kainta mahdol­lista hoitoa. Ihmis­ten on voitava luot­taa henki­lö­kun­nan ammat­ti­tai­toon. Huono ajatus tinkiä hoita­jien koulu­tus­ta­sosta. Hoita­jia tarvi­taan vanhus­pal­ve­lui­hin lisää, mutta näin ei voida toimia.

Kokoo­mus palautti sovel­tu­vuus­ko­keet sote-alan koulu­tuk­seen.

- Hoitoa­lalla työs­ken­tely ei sovi kaikille. Työ on vaati­vaa ja raskasta. Kuka tahansa ei voi sitä tehdä. Kyse on meidän isien ja äitien, mummo­jen ja pappo­jen hoidosta ja turval­li­suu­desta. Opetus­mi­nis­te­rinä palau­tin hoitoa­lan koulu­tuk­siin mahdol­li­suu­den sovel­tu­vuus­ko­kei­den käyt­töön opis­ke­li­ja­va­lin­nassa.

Koko­nais­val­tai­nen hoito vaatii aina ammat­ti­tai­toi­sen hoita­jan osaa­mi­sen. Ilman alan koulu­tusta on vaikeaa huomioida ikäih­mi­sen tarpeita. Pahim­massa tapauk­sessa puut­teet hoita­van henki­lö­kun­nan osaa­mi­sessa ja koulu­tuk­sessa voivat johtaa vanhus­ten turval­li­suu­den vaaran­tu­mi­seen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

Skip to content