Sanni Grahn-Laaso­nen: Vanhus­ten­hoi­dossa tarvi­taan vahvaa ammat­tio­saa­mista

Julkaistu: 27.03.2019

Enem­män arvos­tusta hoita­jien ammat­ti­tai­dolle, vaatii opetus­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen. Kokoo­mus haluaa pitää kiinni kiinni laaduk­kaasta hoidosta ja poti­las­tur­val­li­suu­desta vanhus­ten­hoi­dossa.

- Ei kuka tahansa voi toimia hoitoa­lalla! Se on erit­täin vaati­vaa ja tärkeää työtä. Se vaatii kovaa ammat­ti­tai­toa. Ihai­len Suomessa hoitoa­lalla työs­ken­te­le­vien ihmis­ten ammat­ti­tai­toja ja heidän teke­määnsä arvo­kasta työtä – tätä emme saa romut­taa tinki­mällä koulu­tus­vaa­ti­muk­sista, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Grahn-Laaso­nen vastaa kanna­no­tol­laan SDP:n puheen­joh­taja Antti Rinteelle, joka esitti STT:n haas­tat­te­lussa, että pitkä­ai­kais­työt­tö­miä voitai­siin käyt­tää apuna vanhus­ten­huol­lon töissä. Myös Terveys- ja sosi­aa­lia­lan ammat­ti­jär­jestö Tehy ry on arvos­tel­lut Rinteen ehdo­tusta.

Grahn-Laaso­sen mukaan hoita­jiksi tarvi­taan koulu­tet­tuja ammat­ti­lai­sia. Hän kertoo olevansa samaa mieltä Tehyn kanssa.

- En missään nimessä kannata Rinteen ehdo­tusta. Meidän on pystyt­tävä varmis­tu­maan siitä, että ikäih­mi­set saavat laaduk­kainta mahdol­lista hoitoa. Ihmis­ten on voitava luot­taa henki­lö­kun­nan ammat­ti­tai­toon. Huono ajatus tinkiä hoita­jien koulu­tus­ta­sosta. Hoita­jia tarvi­taan vanhus­pal­ve­lui­hin lisää, mutta näin ei voida toimia.

Kokoo­mus palautti sovel­tu­vuus­ko­keet sote-alan koulu­tuk­seen.

- Hoitoa­lalla työs­ken­tely ei sovi kaikille. Työ on vaati­vaa ja raskasta. Kuka tahansa ei voi sitä tehdä. Kyse on meidän isien ja äitien, mummo­jen ja pappo­jen hoidosta ja turval­li­suu­desta. Opetus­mi­nis­te­rinä palau­tin hoitoa­lan koulu­tuk­siin mahdol­li­suu­den sovel­tu­vuus­ko­kei­den käyt­töön opis­ke­li­ja­va­lin­nassa.

Koko­nais­val­tai­nen hoito vaatii aina ammat­ti­tai­toi­sen hoita­jan osaa­mi­sen. Ilman alan koulu­tusta on vaikeaa huomioida ikäih­mi­sen tarpeita. Pahim­massa tapauk­sessa puut­teet hoita­van henki­lö­kun­nan osaa­mi­sessa ja koulu­tuk­sessa voivat johtaa vanhus­ten turval­li­suu­den vaaran­tu­mi­seen.