Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Häkkä­nen: Vanhus­pal­ve­lui­hin tehok­kaampi valvonta ja kovat sank­tiot

Häkkä­nen: Vanhus­pal­ve­lui­hin tehok­kaampi valvonta ja kovat sank­tiot

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen vaatii vanhus­pal­ve­lu­jen väärin­käy­tök­siä sank­tioi­ta­vaksi nykyistä voimak­kaam­min ja tehok­kaam­paa valvon­taa.

Häkkä­sen mukaan sank­tiot ja valvonta ovat vain osa tarvit­ta­via toimen­pi­teitä. Häkkä­nen vaatii, että sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön on laadit­tava laaja vanhus­pal­ve­lu­jen korjaus­oh­jelma, jossa hoita­jien määrää lisä­tään, sään­te­lyä kiris­te­tään kaut­taal­taan, kunta­päät­tä­jien on kannet­tava vahvem­min vastuuta vanhus­pal­ve­luista, valvon­taa lisä­tään ja sank­tioita koven­ne­taan.

-  Vanhus­pal­ve­lu­jen ongel­mat ovat Suomelle häpeä­tahra. Vuosi­kausia jatku­neet ongel­mat eri kunnissa on saatava kuntoon laajalla ohjel­malla, jolla sitou­te­taan paikal­lis­päät­tä­jät, edus­kunta, alan yrityk­set, järjes­töt ja ammat­ti­lai­set. Viime viik­koina paljas­tu­neet hoivay­ri­tys­ten törkeät laimin­lyön­nit ovat jatku­moa vanhus­pal­ve­lu­jen vuosi­kausia jatku­nei­siin ongel­miin. Jokai­sen ikäih­mi­sen on voitava luot­taa hyvään hoivaan ja arvok­kaa­seen vanhuu­teen asuin­kun­nasta riip­pu­matta. Luot­ta­mus on palau­tet­tava, Häkkä­nen sanoo.

Häkkä­sen mukaan valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo pyysi viikko sitten häntä pohti­maan miten kovem­mat sank­tiot saataisi toteu­tu­maan myös vanhus­ten­huol­lossa.

Rikos­laissa on laajasti krimi­na­li­soitu erilai­sia tekoja, jotka voivat tulla sovel­let­ta­vaksi tällai­siin tekoi­hin. Häkkä­nen koros­taa valvon­ta­vi­ran­omais­ten ja polii­sin yhteis­työn tärkeyttä.

- Hyvä huolen­pito pitäisi olla itses­tään selvyys vuonna 2019, mutta näkö­jään sank­tioita ja valvon­taa pitää tehos­taa. Vanhus­pal­ve­lu­jen laimin­lyön­nit ja epäasial­li­nen kohtelu voivat täyt­tää jo nykyi­sin usei­den rikos­ten tunnus­mer­kis­töä. Esimer­kiksi heit­teil­le­pa­non, petok­sen ja väären­nök­sen tunnus­mer­kistö voi täyt­tyä eri toimen­pi­teissä. Jos esimer­kiksi tavoit­te­lee talou­del­lista hyötyä ilmoit­ta­malla haamu­hoi­ta­jia, voi tulla kysee­seen rikos­lain mukai­nen petos. Valvon­ta­vi­ran­omais­ten on tehtävä yhteis­työtä polii­sin kanssa. Rikos­vas­tuun on toteu­dut­tava, Häkkä­nen sanoo.

Häkkä­nen pitää rikos­sään­te­lyn tarkas­te­lun lisäksi tärkeänä sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön alan lain­sää­dän­töön tehtä­viä sank­tioita ja valvon­taa.

- Esimer­kiksi vanhus­pal­ve­lu­lain uudis­tuk­sessa voitai­siin lisätä lakiin uusi vanhus­pal­ve­lu­rik­ko­musta koskeva sään­nös. Vanhus­pal­ve­lu­rik­ko­muk­sesta tulisi voida määrätä sakkoja laimin­lyön­neistä, Häkkä­nen toteaa.

Häkkä­sen mukaan tarvi­taan myös nykyistä kovem­pia talou­del­li­sia sank­tioita. Häkkä­sen oman hallin­no­na­lan lakie­si­tyk­siin on raken­nettu useita talou­del­li­sia sank­tioita ja hänen mukaan samoja tulisi raken­taa myös sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lalle.

- Mieles­täni on syytä harkita, että tilan­teissa, joissa hoiva­pal­ve­lu­yri­tys syyl­lis­tyy vaka­vam­piin lain rikko­mi­siin, ei sillä olisi oikeutta saada rahal­lista korvausta kyseis­ten palve­lu­jen tuot­ta­mi­sesta kunnalta tai asiak­kaalta. Tällaista menet­te­lyä olemme esimer­kiksi esit­tä­neet pika­vip­pejä koske­vien väärin­käy­tös­ten kitke­mi­seen. Käsit­te­lyssä olevan lakieh­do­tuk­sen mukaan, jos luoto­nan­taja rikkoo korko- tai luot­to­kus­tan­nuk­sia koske­vaa sään­te­lyä, kulut­ta­jalta ei saisi periä korkoa tai luot­to­kus­tan­nuk­sia lain­kaan. Vastaa­van­lai­nen sank­tio­me­ka­nismi voitai­siin ottaa käyt­töön myös vanhus­pal­ve­lui­hin.

- Pitäi­sin myös harkit­se­mi­sen arvoi­sena, että valvon­ta­vi­ran­omai­nen voisi kovissa lain rikko­mis­ta­pauk­sissa määrätä liike­vaih­to­pe­rus­tei­sen sank­tion väärin­käy­tök­siin syyl­lis­ty­neelle yrityk­selle. Kova talou­del­li­sen sank­tion uhka pitäisi ottaa aktii­vi­seen käyt­töön, Häkkä­nen sanoo.

- Kunta­päät­tä­jien pitäisi ottaa kovat sopi­mus­sa­kot käyt­töön. Jos ei saa sopi­muk­sen mukaista laatua koti­kun­nan vanhuk­sille, tulee lasku jättää maksa­matta ja periä auto­maat­ti­nen sopi­mus­sakko. Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön kannat­taisi tehdä valta­kun­nal­li­nen ohjeis­tus näistä, Häkkä­nen kehot­taa.

Häkkä­sen mukaan sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lan palve­lu­jen valvonta on laitet­tava kaikilla tasoilla kuntoon.

- Valvon­nan tehos­ta­mi­seksi tarvi­taan lisää resurs­seja, mata­lan kynnyk­sen kanava epäkoh­tien ilmoit­ta­mi­seen ja kovat uhka­sa­kot. Valvon­ta­vi­ran­omai­sen pitäisi käyt­tää tuntu­via uhka­sak­koja. Jos valvon­ta­käyn­neillä havai­taan puut­teita, niin kuuluu hyvään hallin­toon, että anne­taan kunnan oman hoiva­ko­din, yrityk­sen tai järjes­tön korjata puut­teet. Jos puut­teita ei korjata, niin sakon uhka toteu­tuu auto­maat­ti­sesti. Tämän tulisi koskea myös kuntien omia palve­luja. Ikäih­mi­sen pitää saada hyvää hoitoa, oli hän sitten kunnan omassa hoiva­ko­dissa tai yrityk­sen hoiva­ko­dissa, Häkkä­nen sanoo.

Lisä­tie­toja:

Lauri Kosken­tausta, erityi­sa­vus­taja
puh. 02951 50131

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

17.5.2022

Nato-jäse­nyys sine­töi Suomen pitkän matkan länteen

Edus­kunta on tänään anta­nut tukensa Nato-jäse­­nyy­­delle. Haluan kiit­tää koko edus­kun­taa tästä histo­rial­li­sesta JAA-äänes­­tyk­­sestä. Kansan tuki on vahva, 188 kansan­edus­ta­jaa äänesti

13.4.2022

Petteri Orpo: “Suomen malli” Nato-jäse­nyy­temme perus­taksi

Suomessa on käyty jo useam­man kuukau­den ajan yhä kiih­ty­vää keskus­te­lua mahdol­li­sesta Nato-jäse­­nyy­­des­­tämme. Venä­jän hyök­käys Ukrai­naan on saanut suoma­lais­ten suuren enem­mis­tön

1.4.2022

Krii­sin­kes­tävä Suomi – Suomen varau­tu­mi­nen muut­tu­neessa maail­man­ti­lan­teessa

Tämä on Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus Suomen varau­tu­mista Ukrai­nan sodan aiheut­ta­miin ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­siin muutok­siin. Kokoo­mus haluaa Suomelle stra­te­gian siitä, miten Suomi

Skip to content