Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Häkkä­nen: Vanhus­pal­ve­lui­hin tehok­kaampi valvonta ja kovat sank­tiot

Häkkä­nen: Vanhus­pal­ve­lui­hin tehok­kaampi valvonta ja kovat sank­tiot

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen vaatii vanhus­pal­ve­lu­jen väärin­käy­tök­siä sank­tioi­ta­vaksi nykyistä voimak­kaam­min ja tehok­kaam­paa valvon­taa.

Häkkä­sen mukaan sank­tiot ja valvonta ovat vain osa tarvit­ta­via toimen­pi­teitä. Häkkä­nen vaatii, että sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön on laadit­tava laaja vanhus­pal­ve­lu­jen korjaus­oh­jelma, jossa hoita­jien määrää lisä­tään, sään­te­lyä kiris­te­tään kaut­taal­taan, kunta­päät­tä­jien on kannet­tava vahvem­min vastuuta vanhus­pal­ve­luista, valvon­taa lisä­tään ja sank­tioita koven­ne­taan.

-  Vanhus­pal­ve­lu­jen ongel­mat ovat Suomelle häpeä­tahra. Vuosi­kausia jatku­neet ongel­mat eri kunnissa on saatava kuntoon laajalla ohjel­malla, jolla sitou­te­taan paikal­lis­päät­tä­jät, edus­kunta, alan yrityk­set, järjes­töt ja ammat­ti­lai­set. Viime viik­koina paljas­tu­neet hoivay­ri­tys­ten törkeät laimin­lyön­nit ovat jatku­moa vanhus­pal­ve­lu­jen vuosi­kausia jatku­nei­siin ongel­miin. Jokai­sen ikäih­mi­sen on voitava luot­taa hyvään hoivaan ja arvok­kaa­seen vanhuu­teen asuin­kun­nasta riip­pu­matta. Luot­ta­mus on palau­tet­tava, Häkkä­nen sanoo.

Häkkä­sen mukaan valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo pyysi viikko sitten häntä pohti­maan miten kovem­mat sank­tiot saataisi toteu­tu­maan myös vanhus­ten­huol­lossa.

Rikos­laissa on laajasti krimi­na­li­soitu erilai­sia tekoja, jotka voivat tulla sovel­let­ta­vaksi tällai­siin tekoi­hin. Häkkä­nen koros­taa valvon­ta­vi­ran­omais­ten ja polii­sin yhteis­työn tärkeyttä.

- Hyvä huolen­pito pitäisi olla itses­tään selvyys vuonna 2019, mutta näkö­jään sank­tioita ja valvon­taa pitää tehos­taa. Vanhus­pal­ve­lu­jen laimin­lyön­nit ja epäasial­li­nen kohtelu voivat täyt­tää jo nykyi­sin usei­den rikos­ten tunnus­mer­kis­töä. Esimer­kiksi heit­teil­le­pa­non, petok­sen ja väären­nök­sen tunnus­mer­kistö voi täyt­tyä eri toimen­pi­teissä. Jos esimer­kiksi tavoit­te­lee talou­del­lista hyötyä ilmoit­ta­malla haamu­hoi­ta­jia, voi tulla kysee­seen rikos­lain mukai­nen petos. Valvon­ta­vi­ran­omais­ten on tehtävä yhteis­työtä polii­sin kanssa. Rikos­vas­tuun on toteu­dut­tava, Häkkä­nen sanoo.

Häkkä­nen pitää rikos­sään­te­lyn tarkas­te­lun lisäksi tärkeänä sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön alan lain­sää­dän­töön tehtä­viä sank­tioita ja valvon­taa.

- Esimer­kiksi vanhus­pal­ve­lu­lain uudis­tuk­sessa voitai­siin lisätä lakiin uusi vanhus­pal­ve­lu­rik­ko­musta koskeva sään­nös. Vanhus­pal­ve­lu­rik­ko­muk­sesta tulisi voida määrätä sakkoja laimin­lyön­neistä, Häkkä­nen toteaa.

Häkkä­sen mukaan tarvi­taan myös nykyistä kovem­pia talou­del­li­sia sank­tioita. Häkkä­sen oman hallin­no­na­lan lakie­si­tyk­siin on raken­nettu useita talou­del­li­sia sank­tioita ja hänen mukaan samoja tulisi raken­taa myös sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lalle.

- Mieles­täni on syytä harkita, että tilan­teissa, joissa hoiva­pal­ve­lu­yri­tys syyl­lis­tyy vaka­vam­piin lain rikko­mi­siin, ei sillä olisi oikeutta saada rahal­lista korvausta kyseis­ten palve­lu­jen tuot­ta­mi­sesta kunnalta tai asiak­kaalta. Tällaista menet­te­lyä olemme esimer­kiksi esit­tä­neet pika­vip­pejä koske­vien väärin­käy­tös­ten kitke­mi­seen. Käsit­te­lyssä olevan lakieh­do­tuk­sen mukaan, jos luoto­nan­taja rikkoo korko- tai luot­to­kus­tan­nuk­sia koske­vaa sään­te­lyä, kulut­ta­jalta ei saisi periä korkoa tai luot­to­kus­tan­nuk­sia lain­kaan. Vastaa­van­lai­nen sank­tio­me­ka­nismi voitai­siin ottaa käyt­töön myös vanhus­pal­ve­lui­hin.

- Pitäi­sin myös harkit­se­mi­sen arvoi­sena, että valvon­ta­vi­ran­omai­nen voisi kovissa lain rikko­mis­ta­pauk­sissa määrätä liike­vaih­to­pe­rus­tei­sen sank­tion väärin­käy­tök­siin syyl­lis­ty­neelle yrityk­selle. Kova talou­del­li­sen sank­tion uhka pitäisi ottaa aktii­vi­seen käyt­töön, Häkkä­nen sanoo.

- Kunta­päät­tä­jien pitäisi ottaa kovat sopi­mus­sa­kot käyt­töön. Jos ei saa sopi­muk­sen mukaista laatua koti­kun­nan vanhuk­sille, tulee lasku jättää maksa­matta ja periä auto­maat­ti­nen sopi­mus­sakko. Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön kannat­taisi tehdä valta­kun­nal­li­nen ohjeis­tus näistä, Häkkä­nen kehot­taa.

Häkkä­sen mukaan sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lan palve­lu­jen valvonta on laitet­tava kaikilla tasoilla kuntoon.

- Valvon­nan tehos­ta­mi­seksi tarvi­taan lisää resurs­seja, mata­lan kynnyk­sen kanava epäkoh­tien ilmoit­ta­mi­seen ja kovat uhka­sa­kot. Valvon­ta­vi­ran­omai­sen pitäisi käyt­tää tuntu­via uhka­sak­koja. Jos valvon­ta­käyn­neillä havai­taan puut­teita, niin kuuluu hyvään hallin­toon, että anne­taan kunnan oman hoiva­ko­din, yrityk­sen tai järjes­tön korjata puut­teet. Jos puut­teita ei korjata, niin sakon uhka toteu­tuu auto­maat­ti­sesti. Tämän tulisi koskea myös kuntien omia palve­luja. Ikäih­mi­sen pitää saada hyvää hoitoa, oli hän sitten kunnan omassa hoiva­ko­dissa tai yrityk­sen hoiva­ko­dissa, Häkkä­nen sanoo.

Lisä­tie­toja:

Lauri Kosken­tausta, erityi­sa­vus­taja
puh. 02951 50131

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

Skip to content