• FI
 • SV
 • MENU
  Oikeus­mi­nis­teri Häkkä­nen: Seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tuk­set kiris­ty­vät maanan­taina – 10 kohdan ohjelma valmis
  Twiittaa

  Oikeus­mi­nis­teri Häkkä­nen: Seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tuk­set kiris­ty­vät maanan­taina – 10 kohdan ohjelma valmis

  Julkaistu: 11.04.2019 Turvallisuus

  Valtio­neu­vosto esitti tänään, että tasa­val­lan presi­dentti vahvis­taisi huomenna viimei­set osat minis­teri Häkkä­sen rangais­tus­ten kiris­tä­mi­sen pake­tista. Lapsiin kohdis­tu­vien törkeim­pien seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tus­ten kiris­tä­mi­nen tulisi voimaan maanan­taina ja rikos­ten uusi­joi­den rangais­tus­ten kiris­tä­mi­nen ensi vuoden alussa.

  - Lapsia on suojel­tava yhä parem­min. Pahoja ja sairaita ihmi­siä on estet­tävä vahin­goit­ta­masta lapsia. Esimer­kiksi polii­sin ja sosi­aa­li­toi­men tekemä ennal­taeh­käi­sevä työ on tärkeää, mutta myös rangais­tuk­sia on kiris­tet­tävä. Nyt vahvis­tet­ta­valla uudis­tuk­sella lapsen­rais­kaa­jan mini­mi­tuo­miota noste­taan kahdella vuodella ja maksimi on jatkossa sama kuin tapossa, Häkkä­nen sanoo.

  - Olen tyyty­väi­nen, että rangais­tus­ten kiris­tä­mi­sen ohjelma saadaan nyt koko­naan voimaan. Näillä toimen­pi­teillä seksu­aa­li­ri­kol­lis­ten, väki­val­ta­ri­kol­lis­ten ja erityi­sesti lapsiin kohdis­tu­vien rikos­ten rangais­tuk­set kove­ne­vat. Rangais­tus­ten koven­ta­mi­sella vahvis­te­taan uhrin näkö­kul­maa ja korja­taan oikeus­jär­jes­tel­män tiet­tyjä epäkoh­tia. Korjat­ta­vaa riit­tää myös jatkossa, mutta nyt on päästy oikealle uralle. Luot­ta­muk­sen yhteis­kun­nassa pitää noudat­taa lakia ja rikol­li­sille pitää tulla oikeu­den­mu­kai­set seuraa­muk­set, oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen toteaa.

  Tällä vaali­kau­della on viety läpi rikos­po­li­tii­kassa useita kiris­tyk­siä

  Rikos­la­kiin lisä­tään uusi rangais­tus­sään­nös törkeästä lapsen­rais­kauk­sesta. Rangais­tus törkeästä lapsen­rais­kauk­sesta olisi 4 - 12 vuotta vankeutta, mikä merkit­sisi vähim­mäis­ran­gais­tuk­sen anka­roi­tu­mista kahdella vuodella.

  Lapsen seksu­aa­li­sen hyväk­si­käy­tön enim­mäis­ran­gais­tus koro­tet­tai­siin nykyi­sestä 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta.

  Ehdol­li­sen vankeu­den oheis­seu­raa­muk­seksi voidaan jatkossa lisätä valvonta.

  Yhdys­kun­ta­pal­ve­luk­sen enim­mäis­mää­rää on kasva­tettu 90 tunnista 120 tuntiin.

  Vapau­tu­vien vankien väki­val­ta­ris­kin arvioin­tia on kiris­tetty.

  Rikok­se­nuusi­joi­den rangais­tuk­sia on kiris­tetty ns. ensi­ker­ta­lai­suus­kri­tee­riä kiris­tä­mällä.

  Sakon muun­to­ran­gais­tuk­sen käyt­tö­alaa laajen­net­tiin.

  Uusi vaka­ville rikok­sen uusi­joille tarkoi­tettu yhdis­tel­mä­ran­gais­tus otet­tiin käyt­töön.

  Terro­ris­mi­ri­kos­lain­sää­dän­töä on kiris­tetty.

  Rikos­la­kiin lisät­tiin uusi törkeää luon­non­suo­je­lu­ri­kosta koskeva sään­nös.

  Häkkä­sen mukaan rangais­tus­ten kiris­tä­mistä koske­via toimen­pi­teitä on lisää valmis­te­lussa. Erityi­sesti seksu­aa­li­ri­kok­siin on valmis­te­lussa lisää kiris­tyk­siä.

  - Oikeus­mi­nis­te­riössä on toimek­sian­nos­tani aloi­tettu rais­kaus- ja hyväk­si­käyt­tö­ri­kos­lain­sää­dän­nön koko­nai­suu­dis­tus. Tarkoi­tuk­sena on vahvis­taa näihin törkei­siin tekoi­hin syyl­lis­ty­nei­den saamista vastuuseen teois­taan.

  Olen linjan­nut valmis­te­lua niin, että seksu­aa­li­ri­kos­ten mini­mi­ran­gais­tuk­sia tulee nostaa edel­leen tämän uudis­tuk­sen osana, Häkkä­nen toteaa

  Lähi­suh­de­vä­ki­val­lan uhrien asemaa tulee Häkkä­sen mukaan ensi vaali­kau­della paran­taa. Erityi­sesti väki­val­ta­ri­kos­ten rangais­tuk­sia on kiris­tet­tävä ja lähi­suh­de­vä­ki­val­lan uhrien suojaa­mista on paran­net­tava esimer­kiksi jalka­pan­nalla.

  - Naisiin kohdis­tu­vaa lähi­suh­de­vä­ki­val­taa on torjut­tava nykyistä tehok­kaam­min. Oikeus­mi­nis­te­riössä on valmis­teltu lähes­ty­mis­kiel­lon vaikut­ta­vuu­den tehos­ta­mista nykyi­sestä lisää­mällä sähköi­nen valvonta osaan lähes­ty­mis­kiel­to­mää­räyk­siä. Asiaa koskeva muis­tio on tällä hetkellä lausun­noilla. Tällai­sen sähköi­sen valvon­nan avulla lähes­ty­mis­kiel­lolla suojat­ta­van henki­lön, joka on usein lähi­suh­de­vä­ki­val­lan uhri, asemaa voitai­siin suojata parem­min, Häkkä­nen painot­taa.

  Häkkä­nen kiin­nit­tää huomiota tarpee­seen kiris­tää edel­leen vaka­vim­pien rikol­lis­ten rangais­tuk­sia erityi­sesti elin­kau­tis­van­kien osalta.

  - Meidän on tarpeen vaikeut­taa sellai­sen elin­kau­tis­van­gin vapaut­ta­mista, joka on todettu vaaral­li­suusar­viossa uhaksi muiden ihmis­ten hengelle ja tervey­delle. Toisena tärkeänä teemana pidän elin­kau­ti­sen vankeu­den todel­li­sen pituu­den kiris­tä­mistä niillä henki­löillä, jotka ovat saaneet tuomionsa useam­masta kuin yhdestä murhasta. Suomessa saa saman elin­kau­ti­sen, tappaa yhden tai viisi. Rumasti tai realis­ti­sesti sanot­tuna tämä saat­taa jopa kannus­taa useam­piin henki­ri­kok­siin kerralla. Tähän tarvi­taan ensi vaali­kau­della muutos, Häkkä­nen linjaa.

  Tutustu ehdok­kai­siimme tästä!