Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Oikeus­mi­nis­teri Häkkä­nen: Seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tuk­set kiris­ty­vät maanan­taina – 10 kohdan ohjelma valmis

Oikeus­mi­nis­teri Häkkä­nen: Seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tuk­set kiris­ty­vät maanan­taina – 10 kohdan ohjelma valmis

Julkaistu:

Valtio­neu­vosto esitti tänään, että tasa­val­lan presi­dentti vahvis­taisi huomenna viimei­set osat minis­teri Häkkä­sen rangais­tus­ten kiris­tä­mi­sen pake­tista. Lapsiin kohdis­tu­vien törkeim­pien seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tus­ten kiris­tä­mi­nen tulisi voimaan maanan­taina ja rikos­ten uusi­joi­den rangais­tus­ten kiris­tä­mi­nen ensi vuoden alussa.

- Lapsia on suojel­tava yhä parem­min. Pahoja ja sairaita ihmi­siä on estet­tävä vahin­goit­ta­masta lapsia. Esimer­kiksi polii­sin ja sosi­aa­li­toi­men tekemä ennal­taeh­käi­sevä työ on tärkeää, mutta myös rangais­tuk­sia on kiris­tet­tävä. Nyt vahvis­tet­ta­valla uudis­tuk­sella lapsen­rais­kaa­jan mini­mi­tuo­miota noste­taan kahdella vuodella ja maksimi on jatkossa sama kuin tapossa, Häkkä­nen sanoo.

- Olen tyyty­väi­nen, että rangais­tus­ten kiris­tä­mi­sen ohjelma saadaan nyt koko­naan voimaan. Näillä toimen­pi­teillä seksu­aa­li­ri­kol­lis­ten, väki­val­ta­ri­kol­lis­ten ja erityi­sesti lapsiin kohdis­tu­vien rikos­ten rangais­tuk­set kove­ne­vat. Rangais­tus­ten koven­ta­mi­sella vahvis­te­taan uhrin näkö­kul­maa ja korja­taan oikeus­jär­jes­tel­män tiet­tyjä epäkoh­tia. Korjat­ta­vaa riit­tää myös jatkossa, mutta nyt on päästy oikealle uralle. Luot­ta­muk­sen yhteis­kun­nassa pitää noudat­taa lakia ja rikol­li­sille pitää tulla oikeu­den­mu­kai­set seuraa­muk­set, oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen toteaa.

Tällä vaali­kau­della on viety läpi rikos­po­li­tii­kassa useita kiris­tyk­siä

Rikos­la­kiin lisä­tään uusi rangais­tus­sään­nös törkeästä lapsen­rais­kauk­sesta. Rangais­tus törkeästä lapsen­rais­kauk­sesta olisi 4 - 12 vuotta vankeutta, mikä merkit­sisi vähim­mäis­ran­gais­tuk­sen anka­roi­tu­mista kahdella vuodella.

Lapsen seksu­aa­li­sen hyväk­si­käy­tön enim­mäis­ran­gais­tus koro­tet­tai­siin nykyi­sestä 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta.

Ehdol­li­sen vankeu­den oheis­seu­raa­muk­seksi voidaan jatkossa lisätä valvonta.

Yhdys­kun­ta­pal­ve­luk­sen enim­mäis­mää­rää on kasva­tettu 90 tunnista 120 tuntiin.

Vapau­tu­vien vankien väki­val­ta­ris­kin arvioin­tia on kiris­tetty.

Rikok­se­nuusi­joi­den rangais­tuk­sia on kiris­tetty ns. ensi­ker­ta­lai­suus­kri­tee­riä kiris­tä­mällä.

Sakon muun­to­ran­gais­tuk­sen käyt­tö­alaa laajen­net­tiin.

Uusi vaka­ville rikok­sen uusi­joille tarkoi­tettu yhdis­tel­mä­ran­gais­tus otet­tiin käyt­töön.

Terro­ris­mi­ri­kos­lain­sää­dän­töä on kiris­tetty.

Rikos­la­kiin lisät­tiin uusi törkeää luon­non­suo­je­lu­ri­kosta koskeva sään­nös.

Häkkä­sen mukaan rangais­tus­ten kiris­tä­mistä koske­via toimen­pi­teitä on lisää valmis­te­lussa. Erityi­sesti seksu­aa­li­ri­kok­siin on valmis­te­lussa lisää kiris­tyk­siä.

- Oikeus­mi­nis­te­riössä on toimek­sian­nos­tani aloi­tettu rais­kaus- ja hyväk­si­käyt­tö­ri­kos­lain­sää­dän­nön koko­nai­suu­dis­tus. Tarkoi­tuk­sena on vahvis­taa näihin törkei­siin tekoi­hin syyl­lis­ty­nei­den saamista vastuuseen teois­taan.

Olen linjan­nut valmis­te­lua niin, että seksu­aa­li­ri­kos­ten mini­mi­ran­gais­tuk­sia tulee nostaa edel­leen tämän uudis­tuk­sen osana, Häkkä­nen toteaa

Lähi­suh­de­vä­ki­val­lan uhrien asemaa tulee Häkkä­sen mukaan ensi vaali­kau­della paran­taa. Erityi­sesti väki­val­ta­ri­kos­ten rangais­tuk­sia on kiris­tet­tävä ja lähi­suh­de­vä­ki­val­lan uhrien suojaa­mista on paran­net­tava esimer­kiksi jalka­pan­nalla.

- Naisiin kohdis­tu­vaa lähi­suh­de­vä­ki­val­taa on torjut­tava nykyistä tehok­kaam­min. Oikeus­mi­nis­te­riössä on valmis­teltu lähes­ty­mis­kiel­lon vaikut­ta­vuu­den tehos­ta­mista nykyi­sestä lisää­mällä sähköi­nen valvonta osaan lähes­ty­mis­kiel­to­mää­räyk­siä. Asiaa koskeva muis­tio on tällä hetkellä lausun­noilla. Tällai­sen sähköi­sen valvon­nan avulla lähes­ty­mis­kiel­lolla suojat­ta­van henki­lön, joka on usein lähi­suh­de­vä­ki­val­lan uhri, asemaa voitai­siin suojata parem­min, Häkkä­nen painot­taa.

Häkkä­nen kiin­nit­tää huomiota tarpee­seen kiris­tää edel­leen vaka­vim­pien rikol­lis­ten rangais­tuk­sia erityi­sesti elin­kau­tis­van­kien osalta.

- Meidän on tarpeen vaikeut­taa sellai­sen elin­kau­tis­van­gin vapaut­ta­mista, joka on todettu vaaral­li­suusar­viossa uhaksi muiden ihmis­ten hengelle ja tervey­delle. Toisena tärkeänä teemana pidän elin­kau­ti­sen vankeu­den todel­li­sen pituu­den kiris­tä­mistä niillä henki­löillä, jotka ovat saaneet tuomionsa useam­masta kuin yhdestä murhasta. Suomessa saa saman elin­kau­ti­sen, tappaa yhden tai viisi. Rumasti tai realis­ti­sesti sanot­tuna tämä saat­taa jopa kannus­taa useam­piin henki­ri­kok­siin kerralla. Tähän tarvi­taan ensi vaali­kau­della muutos, Häkkä­nen linjaa.

Tutustu ehdok­kai­siimme tästä!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

29.3.2023

Pihla Keto-Huovi­nen: Kenen­kään ei pidä joutua pelkää­mään puuko­tusta koulussa – nuor­ten teke­män väki­val­lan on loput­tava

Ylivies­ka­lai­sessa yläkou­lussa tiis­taina tapah­tu­nut puuko­tus on järkyt­tä­nyt suoma­lai­sia kautta maan. Koulun 15-vuotias oppi­las puukotti sama­ni­käistä uhria, joka kulje­tet­tiin äärim­mäi­sessä hengen­vaa­rassa

17.3.2023

Orpo: Ruot­sin asia on meidän

Suomi sai tänään Turkista kovasti odote­tun posi­tii­vi­sen vies­tin Nato-jäse­nyy­den etene­mi­ses­tään. Nyt näyt­tää­kin siltä, että meistä voisi tulla Naton täys­jä­sen jo kulu­van kevään aikana. Nato-proses­simme on tähän asti ollut histo­rial­li­sen nopea.

Skip to content