Kokoomuksen vaaliteema: turvallisuus, kansainvälisyys
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Vaali­teema: Turval­li­nen, avoin ja kansain­vä­li­nen Suomi

Vaali­teema: Turval­li­nen, avoin ja kansain­vä­li­nen Suomi

Julkaistu:

Suomi on yksi maail­man turval­li­sim­mista maista ja sellai­sena sen pidämme myös tule­vai­suu­dessa. Turval­li­suus on jokai­sen perus­oi­keus.

Huoleh­dimme turval­li­suu­desta itse ja yhdessä muiden kanssa Euroo­pan unio­nissa ja kansain­vä­li­sillä aree­noilla. 

Ilmas­ton­muu­tok­sen torju­mi­sessa Suomen käden­jälki on näkyvä. Edis­tämme rauhaa ja kestä­vää kehi­tystä.

Keinoja turval­li­suu­den paran­ta­mi­seen:

- Ihmis­kun­nan suurin turval­li­suusuhka on ilmas­ton­muu­tos. Sen torju­mi­seksi Suomi tekee osansa koti­maassa ja maail­malla. Kansal­li­sella tasolla suurin turval­li­suusuhka on nuor­ten syrjäy­ty­mi­nen, jota vastaan on toimit­tava määrä­tie­toi­sesti. Koulu­tuk­sen läpäisy ja riit­tä­vän ajoissa saatu apu elämän­hal­lin­nan vaikeuk­siin ovat avai­na­se­massa, kuten myös työelä­mään kiinni pääse­mi­nen.

- Turval­li­suus on jokai­sen perus­oi­keus. Turval­li­suu­den tunnetta on vahvis­tet­tava. Jokai­sella tulee Suomessa olla oikeus elää arkea ilman uhkaa omasta turval­li­suu­des­taan. Rikok­sista tulee joutua vastuuseen tehok­kaasti kaik­kialla Suomessa, ja uhrin asemaa on paran­net­tava. Vahvis­te­taan viran­omais­ten mahdol­li­suuk­sia huoleh­tia elää turvassa niin koto­naan kuin julki­silla paikoilla. Sekä polii­sin, syyt­tä­jän että tuomiois­tuin­ten voima­va­ro­jen on oltava riit­tä­vät rikos­ten tutki­mi­seksi ja lail­li­sen järjes­tyk­sen turvaa­mi­seksi kaik­kialla maassa

- Vakautta vahvem­milla kump­pa­nuuk­silla. Laajen­ne­taan ja syven­ne­tään turval­li­suus- ja puolus­tusyh­teis­työn eri muotoi­hin osal­lis­tu­mista EU:n ja Naton kanssa sekä kahden- ja monen­kes­ki­sesti. Suomen kyky puolus­taa ja turvata koko aluet­taan on turvat­tava. Kokoo­mus sitou­tuu tämän edel­lyt­tä­mään hävit­tä­jien määrään, joka on Puolus­tus­voi­mien arvion mukai­nen 64 konetta.

- Kehi­te­tään asevel­vol­li­suu­teen perus­tu­vaa uskot­ta­vaa puolus­tusta. Turva­taan reser­vi­läis­ten mahdol­li­suu­det harjoit­taa osaa­mis­taan. Kehi­te­tään asevel­vol­li­suus­jär­jes­tel­mää esimer­kiksi lisä­ten nais­ten mahdol­li­suuk­sia osal­lis­tua asepal­ve­luk­seen kutsun­toja laajen­ta­malla.

- Turvaa hädässä oleville, apua tarvit­se­ville. Turva­paik­ka­po­li­tii­kassa pain­opis­tettä siir­re­tään rajan yli tapah­tu­vasta hallit­se­mat­to­masta hake­mi­sesta kiin­tiö­pa­ko­lai­suu­teen ja EU:n ulko­ra­jalla tapah­tu­vaan hake­mus­ten käsit­te­lyyn. EU:n ulko­ra­jo­jen valvon­nan on oltava uskot­ta­vaa. Näin varmis­te­taan avun ohjau­tu­mi­nen heille, jotka ovat sen todel­li­sessa tarpeessa. Samalla toimi­taan lähtö­aluei­den elino­lo­suh­tei­den paran­ta­mi­seksi.

- Kanne­taan globaali vastuumme. Edis­tä­mällä rauhaa ja kestä­vää kehi­tystä maail­malla lisäämme myös omaa turval­li­suut­tamme kitke­mällä kasvua­lus­taa ääri­liik­keiltä pako­lai­suu­den lähtö­alueilla. Tyttö­jen ja nais­ten aseman paran­ta­mi­sen, koulu­tuk­sen, työpaik­ko­jen ja ilmas­ton­muu­tok­seen vastaa­mi­sen myötä ihmi­sillä on mahdol­li­suus raken­taa omaa elämäänsä koti­seu­duil­laan.

Lue koko vaalioh­jelma tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.10.2020

Vauh­tia liiken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ehdo­tuk­set tielii­ken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen. Jokai­selle suoma­lai­selle mahdol­li­suus valita vähä­pääs­töi­sempi kulku­ta­pa­muoto. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että sähköä tai biokaa­sua käyt­tävä

18.10.2020

Sisäi­nen turval­li­suus on hyvin­voin­nin kulma­kivi

Sisäi­nen turval­li­suus on hyvin­voin­nin kulma­kivi Sisäi­sen turval­li­suu­den verkos­ton blogi­kir­joi­tus /​​ verkos­ton puheen­joh­taja, profes­sori, TkT Veli-Pekka Nurmi Verkos­to­ra­ken­teen uudis­tuk­sessa syntyi uusi

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.