Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomuksen vaaliteema: turvallisuus, kansainvälisyys
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Vaali­teema: Turval­li­nen, avoin ja kansain­vä­li­nen Suomi

Vaali­teema: Turval­li­nen, avoin ja kansain­vä­li­nen Suomi

Julkaistu:

Suomi on yksi maail­man turval­li­sim­mista maista ja sellai­sena sen pidämme myös tule­vai­suu­dessa. Turval­li­suus on jokai­sen perus­oi­keus.

Huoleh­dimme turval­li­suu­desta itse ja yhdessä muiden kanssa Euroo­pan unio­nissa ja kansain­vä­li­sillä aree­noilla. 

Ilmas­ton­muu­tok­sen torju­mi­sessa Suomen käden­jälki on näkyvä. Edis­tämme rauhaa ja kestä­vää kehi­tystä.

Keinoja turval­li­suu­den paran­ta­mi­seen:

- Ihmis­kun­nan suurin turval­li­suusuhka on ilmas­ton­muu­tos. Sen torju­mi­seksi Suomi tekee osansa koti­maassa ja maail­malla. Kansal­li­sella tasolla suurin turval­li­suusuhka on nuor­ten syrjäy­ty­mi­nen, jota vastaan on toimit­tava määrä­tie­toi­sesti. Koulu­tuk­sen läpäisy ja riit­tä­vän ajoissa saatu apu elämän­hal­lin­nan vaikeuk­siin ovat avai­na­se­massa, kuten myös työelä­mään kiinni pääse­mi­nen.

- Turval­li­suus on jokai­sen perus­oi­keus. Turval­li­suu­den tunnetta on vahvis­tet­tava. Jokai­sella tulee Suomessa olla oikeus elää arkea ilman uhkaa omasta turval­li­suu­des­taan. Rikok­sista tulee joutua vastuuseen tehok­kaasti kaik­kialla Suomessa, ja uhrin asemaa on paran­net­tava. Vahvis­te­taan viran­omais­ten mahdol­li­suuk­sia huoleh­tia elää turvassa niin koto­naan kuin julki­silla paikoilla. Sekä polii­sin, syyt­tä­jän että tuomiois­tuin­ten voima­va­ro­jen on oltava riit­tä­vät rikos­ten tutki­mi­seksi ja lail­li­sen järjes­tyk­sen turvaa­mi­seksi kaik­kialla maassa

- Vakautta vahvem­milla kump­pa­nuuk­silla. Laajen­ne­taan ja syven­ne­tään turval­li­suus- ja puolus­tusyh­teis­työn eri muotoi­hin osal­lis­tu­mista EU:n ja Naton kanssa sekä kahden- ja monen­kes­ki­sesti. Suomen kyky puolus­taa ja turvata koko aluet­taan on turvat­tava. Kokoo­mus sitou­tuu tämän edel­lyt­tä­mään hävit­tä­jien määrään, joka on Puolus­tus­voi­mien arvion mukai­nen 64 konetta.

- Kehi­te­tään asevel­vol­li­suu­teen perus­tu­vaa uskot­ta­vaa puolus­tusta. Turva­taan reser­vi­läis­ten mahdol­li­suu­det harjoit­taa osaa­mis­taan. Kehi­te­tään asevel­vol­li­suus­jär­jes­tel­mää esimer­kiksi lisä­ten nais­ten mahdol­li­suuk­sia osal­lis­tua asepal­ve­luk­seen kutsun­toja laajen­ta­malla.

- Turvaa hädässä oleville, apua tarvit­se­ville. Turva­paik­ka­po­li­tii­kassa pain­opis­tettä siir­re­tään rajan yli tapah­tu­vasta hallit­se­mat­to­masta hake­mi­sesta kiin­tiö­pa­ko­lai­suu­teen ja EU:n ulko­ra­jalla tapah­tu­vaan hake­mus­ten käsit­te­lyyn. EU:n ulko­ra­jo­jen valvon­nan on oltava uskot­ta­vaa. Näin varmis­te­taan avun ohjau­tu­mi­nen heille, jotka ovat sen todel­li­sessa tarpeessa. Samalla toimi­taan lähtö­aluei­den elino­lo­suh­tei­den paran­ta­mi­seksi.

- Kanne­taan globaali vastuumme. Edis­tä­mällä rauhaa ja kestä­vää kehi­tystä maail­malla lisäämme myös omaa turval­li­suut­tamme kitke­mällä kasvua­lus­taa ääri­liik­keiltä pako­lai­suu­den lähtö­alueilla. Tyttö­jen ja nais­ten aseman paran­ta­mi­sen, koulu­tuk­sen, työpaik­ko­jen ja ilmas­ton­muu­tok­seen vastaa­mi­sen myötä ihmi­sillä on mahdol­li­suus raken­taa omaa elämäänsä koti­seu­duil­laan.

Lue koko vaalioh­jelma tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.11.2022

Pihla Keto-Huovi­nen: Lähi­suh­de­vä­ki­val­taa ei tule sovi­tella – katkais­taan noidan­kehä

Suomi on tilas­to­jen valossa lähi­suh­de­vä­ki­val­lan kehi­tys­maa. Joka kolmas suoma­lai­nen nainen kokee elämänsä aikana lähi­suh­de­vä­ki­val­taa, ja lähes aina teki­jänä on nykyi­nen

9.11.2022

Ryhmä­puhe: Kokoo­mus on valmis puolus­ta­maan suoma­lai­sia maita, vesiä ja omis­ta­juutta

Vuosi 1952 on jäänyt monin tavoin suoma­lais­ten mieliin. Helsin­gissä pidet­tiin olym­pia­lai­set, Armi Kuusela valit­tiin Miss Univer­su­miksi ja raskaat sota­kor­vauk­set saatiin makset­tua. Suomi katsoi eteen­päin.

9.11.2022

Väli­ky­sy­mys­puhe: Päätös­valta Suomen metsistä kuuluu meille suoma­lai­sille

Päätös­valta Suomen metsistä kuuluu meille suoma­lai­sille. Me emme ole valmiita luovut­ta­maan metsä­po­li­tiik­kaa EU:n toimi­val­taan. EU:n yhtei­sen ympä­ris­tö­po­li­tii­kan keinot on valit­tava tavalla, jolla koti­mais­ten metsien vastuul­lista ja kestä­vää käyt­töä ei vaaran­neta.

Skip to content