Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomuksen vaaliteema: turvallisuus, kansainvälisyys
Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Bildning / Valtema: Ett tryggt, öppet, inter­na­tio­nellt Finland

Valtema: Ett tryggt, öppet, inter­na­tio­nellt Finland

Publicerad:

Finland är ett av värl­dens tryg­gaste länder, och vi vill att det ska vara så även i fram­ti­den. Trygg­het är en grund­läg­gande rättig­het för alla.

Vi tar hand om säker­he­ten både på egen hand och till­sam­mans med andra inom Euro­pe­iska unio­nen och på inter­na­tio­nella arenor.

I bekäm­pan­det av klimat­för­änd­ringen är Finlands prägel tydlig. Vi främ­jar fred och håll­bar utveck­ling.

Meto­der för att förbättra trygg­he­ten:

- Mänsk­lig­he­tens största hot är klimat­för­änd­ringen. Finland gör sin del för att bekämpa den, inom landet och på global nivå. På natio­nell nivå är det största säker­hets­ho­tet margi­na­li­se­ringen av unga, och vi måste handla målmed­ve­tet för att kunna förhindra det. Det är viktigt att man lyckas skaffa sig en utbild­ning och får hjälp till­räck­ligt tidigt vid svåra livs­si­tu­a­tio­ner, samt att man kommer in i arbets­li­vet.

- Trygg­het är en grund­läg­gande rättig­het för alla. Vi måste stärka käns­lan av trygg­het. Var och en i Finland ska ha rätt till en vardag utan hot mot den egna säker­he­ten. Man måste ta ansvar för brott på ett effek­tivt sätt i hela landet, och offrens ställ­ning måste förbätt­ras. Vi stär­ker myndig­he­ter­nas möjlig­het att se till att vi får leva i trygg­het, både i hemmet och på offent­liga plat­ser. Både poli­sen, åkla­ga­ren och domsto­larna måste ha till­räck­ligt med resur­ser för att kunna utreda brott och trygga lag och ordning över­allt i landet.

- Stabi­li­tet genom star­kare part­ner­skap. Vi utvid­gar och fördju­par olika former av delta­gande i försvars- och säker­hets­ge­men­ska­pen med EU och Nato, både bila­te­ralt och multi­la­te­ralt. Vi måste trygga Finlands förmåga att försvara och trygga hela sitt område. Samlings­par­tiet förbin­der sig till det antal jakt­plan som detta förut­sät­ter, vilket enligt Försvars­mak­tens bedöm­ning är 64 plan.

- Vi utveck­lar ett trovär­digt försvar som base­rar sig på värn­plikt. Vi tryg­gar reser­vis­ters möjlig­he­ter att öva sina färdig­he­ter. Vi utveck­lar värn­plikts­sy­ste­met till exem­pel genom att utöka kvin­nors möjlig­he­ter att delta i mili­tär­tjäns­ten genom att utöka uppbå­den.

- Trygg­het för männi­skor i nöd, hjälp till de som behö­ver den. Inom asyl­po­li­ti­ken flyt­tas tyngd­punk­ten från hante­ring av den okon­trol­le­rade mängd asyl­sök­ningar som sker över grän­ser, till hante­ring av ansök­ningar i anslut­ning till kvot­flyk­ting­skap och som sker vid EU:s yttre grän­ser. Över­vak­ningen av EU:s grän­ser måste vara trovär­dig. På det sättet garan­te­rar vi att hjäl­pen når dem som verk­li­gen är i behov av hjälp. Samti­digt agerar vi för att förbättra levnads­om­stän­dig­he­terna i avfärds­län­derna.

- Vi bär vårt globala ansvar. Genom att främja fred och håll­bar utveck­ling på jorden ökar vi också vår egen trygg­het, eftersom vi avlägs­nar grogrun­den för extrema rörel­ser från flyk­ting­om­rå­den. I och med att vi förbätt­rar flic­kors och kvin­nors ställ­ning och tar ansvar för utbild­ning, arbets­plat­ser och klimat­för­änd­ringen har folk en möjlig­het att skapa ett eget liv i sina egna hemtrak­ter.

Kolla hela valpro­gram­met här

Mer innehåll i samma kategori

14.11.2023

Alex­an­der Stubbs Före­nande program: Öppet, tryggt och inter­na­tio­nellt Finland

Början: En värld i omvälv­ning De tre vikti­gaste uppgif­terna för repu­bli­kens presi­dent har att göra med utri­kes­po­li­tik, över­be­fäl­ha­var­skap och värde­ringar.

3.2.2021

In a Coali­tion muni­ci­pa­lity, the heart beats on the right

All poli­ti­cal parties want good. Who would inten­tio­nally want to replace well­be­ing with distress? We all agree that it is

6.11.2019

Sirén: Rege­ring­ens klimat­mål åter­speglas inte i budge­ten

Rinnes rege­ring har satt upp mycket ambi­tiösa klimat­mål. Därför har det varit en besvi­kelse att erfara, hur lite de goda

Skip to content