Kokoomuksen vaaliteema: turvallisuus, kansainvälisyys
Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Bildning / Valtema: Ett tryggt, öppet, inter­na­tio­nellt Finland

Valtema: Ett tryggt, öppet, inter­na­tio­nellt Finland

Publicerad:

Finland är ett av värl­dens tryg­gaste länder, och vi vill att det ska vara så även i fram­ti­den. Trygg­het är en grund­läg­gande rättig­het för alla.

Vi tar hand om säker­he­ten både på egen hand och till­sam­mans med andra inom Euro­pe­iska unio­nen och på inter­na­tio­nella arenor.

I bekäm­pan­det av klimat­för­änd­ringen är Finlands prägel tydlig. Vi främ­jar fred och håll­bar utveck­ling.

Meto­der för att förbättra trygg­he­ten:

- Mänsk­lig­he­tens största hot är klimat­för­änd­ringen. Finland gör sin del för att bekämpa den, inom landet och på global nivå. På natio­nell nivå är det största säker­hets­ho­tet margi­na­li­se­ringen av unga, och vi måste handla målmed­ve­tet för att kunna förhindra det. Det är viktigt att man lyckas skaffa sig en utbild­ning och får hjälp till­räck­ligt tidigt vid svåra livs­si­tu­a­tio­ner, samt att man kommer in i arbets­li­vet.

- Trygg­het är en grund­läg­gande rättig­het för alla. Vi måste stärka käns­lan av trygg­het. Var och en i Finland ska ha rätt till en vardag utan hot mot den egna säker­he­ten. Man måste ta ansvar för brott på ett effek­tivt sätt i hela landet, och offrens ställ­ning måste förbätt­ras. Vi stär­ker myndig­he­ter­nas möjlig­het att se till att vi får leva i trygg­het, både i hemmet och på offent­liga plat­ser. Både poli­sen, åkla­ga­ren och domsto­larna måste ha till­räck­ligt med resur­ser för att kunna utreda brott och trygga lag och ordning över­allt i landet.

- Stabi­li­tet genom star­kare part­ner­skap. Vi utvid­gar och fördju­par olika former av delta­gande i försvars- och säker­hets­ge­men­ska­pen med EU och Nato, både bila­te­ralt och multi­la­te­ralt. Vi måste trygga Finlands förmåga att försvara och trygga hela sitt område. Samlings­par­tiet förbin­der sig till det antal jakt­plan som detta förut­sät­ter, vilket enligt Försvars­mak­tens bedöm­ning är 64 plan.

- Vi utveck­lar ett trovär­digt försvar som base­rar sig på värn­plikt. Vi tryg­gar reser­vis­ters möjlig­he­ter att öva sina färdig­he­ter. Vi utveck­lar värn­plikts­sy­ste­met till exem­pel genom att utöka kvin­nors möjlig­he­ter att delta i mili­tär­tjäns­ten genom att utöka uppbå­den.

- Trygg­het för männi­skor i nöd, hjälp till de som behö­ver den. Inom asyl­po­li­ti­ken flyt­tas tyngd­punk­ten från hante­ring av den okon­trol­le­rade mängd asyl­sök­ningar som sker över grän­ser, till hante­ring av ansök­ningar i anslut­ning till kvot­flyk­ting­skap och som sker vid EU:s yttre grän­ser. Över­vak­ningen av EU:s grän­ser måste vara trovär­dig. På det sättet garan­te­rar vi att hjäl­pen når dem som verk­li­gen är i behov av hjälp. Samti­digt agerar vi för att förbättra levnads­om­stän­dig­he­terna i avfärds­län­derna.

- Vi bär vårt globala ansvar. Genom att främja fred och håll­bar utveck­ling på jorden ökar vi också vår egen trygg­het, eftersom vi avlägs­nar grogrun­den för extrema rörel­ser från flyk­ting­om­rå­den. I och med att vi förbätt­rar flic­kors och kvin­nors ställ­ning och tar ansvar för utbild­ning, arbets­plat­ser och klimat­för­änd­ringen har folk en möjlig­het att skapa ett eget liv i sina egna hemtrak­ter.

Kolla hela valpro­gram­met här

Mer innehåll i samma kategori

3.2.2021

In a Coali­tion muni­ci­pa­lity, the heart beats on the right

All poli­ti­cal parties want good. Who would inten­tio­nally want to replace well­be­ing with distress? We all agree that it is

6.11.2019

Sirén: Rege­ring­ens klimat­mål åter­speglas inte i budge­ten

Rinnes rege­ring har satt upp mycket ambi­tiösa klimat­mål. Därför har det varit en besvi­kelse att erfara, hur lite de goda

27.5.2019

Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.

De nuva­rande euro­pa­par­la­men­ta­ri­kerna Sirpa Pietikä­i­nen, Henna Virk­ku­nen och Petri Sarva­maa fort­sät­ter i Euro­pa­par­la­men­tet. Parti­sek­re­te­ra­ren Janne Peso­nen kommen­te­rade resul­ta­tet på Twit­ter: