Vaali­teema: Hyvä ja oman­nä­köi­nen vanhuus

Julkaistu: 28.02.2019

Halu elää omilla ehdoilla ja oman­nä­köistä elämää ei katoa iän kart­tuessa.

Senio­rit ovat aktii­vi­sia liik­ku­jia, kult­tuu­rin kulut­ta­jia, järjestö- ja yhdis­tys­toi­min­nan pyörit­tä­jiä. Erilai­sia asumis­rat­kai­suja ja osal­li­sena olemi­sen mahdol­li­suuk­sia on lisät­tävä enti­ses­tään.

Eläke­läis­ten toimeen­tu­losta on huoleh­dit­tava.

Jokai­sen on voitava luot­taa siihen, että hän saa tarvit­se­mansa hoidon ja hoivan. Juuri silloin, kun sitä tarvit­see. Osaa­via hoita­jia pitää lisätä niin vanhus­ten koti­hoi­toon, palve­lua­su­mi­seen kuin ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan. Omais­hoi­ta­jat tarvit­se­vat tukea.

Keinoja turvat­tuun vanhuu­teen:

- Aktii­vi­sesta eläke­läi­syy­destä turval­li­seen huolen­pi­toon. Elinym­pä­ris­tön ja asumis­rat­kai­su­jen on mahdol­lis­tet­tava omaeh­toi­nen ja aktii­vi­nen elämä mahdol­li­sim­man pitkään. Kotiin tuota­vat palve­lut ja tekno­lo­gian tuomat mahdol­li­suu­det tuke­vat pärjää­mistä ja elämän­laa­tua. Ikäih­mi­set ovat yksi­löitä, joilla jokai­sella on yksi­löl­li­set tarpeet. Senio­rit ovat aktii­vi­sia kansa­lai­sia, eivätkä pelk­kiä palve­lui­den käyt­tä­jiä.

- Tarvit­ta­vaa turvaa vanhuu­teen. Toimeen­tu­lon turvaava eläkein­deksi varmis­taa perus­tar­peet nyt ja tule­vai­suu­dessa. Kaik­kein pieni­tu­loi­sim­pien toimeen­tu­lo­vai­keuk­sia voidaan helpot­taa takuu­eläk­keen, tervey­den­huol­lon asia­kas­mak­su­jen sekä lääke­kor­vaus­jär­jes­tel­män muutok­silla.

- Vanhus­ten palve­lut on pantava kuntoon. Kokoo­mus esit­tää ikään­ty­neille hoiva­ta­kuuta. Se tarkoit­taa, että jokai­nen vanhus saa yksi­löl­lis­ten tarpei­densa mukai­sen hoivan. Myös vanhus­ten oikeuk­sien valvon­taa on vahvis­tet­tava, ja laimin­lyön­neistä määrät­tävä anka­rat seuraa­muk­set. Vanhus­pal­ve­lu­lain­sää­däntö pitää uudis­taa vastaa­maan tule­vai­suu­den tarpeita.

- Omais­hoi­ta­jien jaksa­mi­seen pitää panos­taa. Kokoo­mus kannat­taa lisäksi työn­te­ki­jän laki­sää­teistä oikeutta saada tuet­tua lähei­sen hoito- tai hoiva­va­paata.

Lue koko vaalioh­jelma tästä