Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomuksen vaaliteema: vanhuus, eläkeläiset, seniorit
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kulttuuri / Vaali­teema: Hyvä ja oman­nä­köi­nen vanhuus

Vaali­teema: Hyvä ja oman­nä­köi­nen vanhuus

Julkaistu:

Halu elää omilla ehdoilla ja oman­nä­köistä elämää ei katoa iän kart­tuessa.

Senio­rit ovat aktii­vi­sia liik­ku­jia, kult­tuu­rin kulut­ta­jia, järjestö- ja yhdis­tys­toi­min­nan pyörit­tä­jiä. Erilai­sia asumis­rat­kai­suja ja osal­li­sena olemi­sen mahdol­li­suuk­sia on lisät­tävä enti­ses­tään.

Eläke­läis­ten toimeen­tu­losta on huoleh­dit­tava.

Jokai­sen on voitava luot­taa siihen, että hän saa tarvit­se­mansa hoidon ja hoivan. Juuri silloin, kun sitä tarvit­see. Osaa­via hoita­jia pitää lisätä niin vanhus­ten koti­hoi­toon, palve­lua­su­mi­seen kuin ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan. Omais­hoi­ta­jat tarvit­se­vat tukea.

Keinoja turvat­tuun vanhuu­teen:

- Aktii­vi­sesta eläke­läi­syy­destä turval­li­seen huolen­pi­toon. Elinym­pä­ris­tön ja asumis­rat­kai­su­jen on mahdol­lis­tet­tava omaeh­toi­nen ja aktii­vi­nen elämä mahdol­li­sim­man pitkään. Kotiin tuota­vat palve­lut ja tekno­lo­gian tuomat mahdol­li­suu­det tuke­vat pärjää­mistä ja elämän­laa­tua. Ikäih­mi­set ovat yksi­löitä, joilla jokai­sella on yksi­löl­li­set tarpeet. Senio­rit ovat aktii­vi­sia kansa­lai­sia, eivätkä pelk­kiä palve­lui­den käyt­tä­jiä.

- Tarvit­ta­vaa turvaa vanhuu­teen. Toimeen­tu­lon turvaava eläkein­deksi varmis­taa perus­tar­peet nyt ja tule­vai­suu­dessa. Kaik­kein pieni­tu­loi­sim­pien toimeen­tu­lo­vai­keuk­sia voidaan helpot­taa takuu­eläk­keen, tervey­den­huol­lon asia­kas­mak­su­jen sekä lääke­kor­vaus­jär­jes­tel­män muutok­silla.

- Vanhus­ten palve­lut on pantava kuntoon. Kokoo­mus esit­tää ikään­ty­neille hoiva­ta­kuuta. Se tarkoit­taa, että jokai­nen vanhus saa yksi­löl­lis­ten tarpei­densa mukai­sen hoivan. Myös vanhus­ten oikeuk­sien valvon­taa on vahvis­tet­tava, ja laimin­lyön­neistä määrät­tävä anka­rat seuraa­muk­set. Vanhus­pal­ve­lu­lain­sää­däntö pitää uudis­taa vastaa­maan tule­vai­suu­den tarpeita.

- Omais­hoi­ta­jien jaksa­mi­seen pitää panos­taa. Kokoo­mus kannat­taa lisäksi työn­te­ki­jän laki­sää­teistä oikeutta saada tuet­tua lähei­sen hoito- tai hoiva­va­paata.

Lue koko vaalioh­jelma tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.11.2022

Pihla Keto-Huovi­nen: Lähi­suh­de­vä­ki­val­taa ei tule sovi­tella – katkais­taan noidan­kehä

Suomi on tilas­to­jen valossa lähi­suh­de­vä­ki­val­lan kehi­tys­maa. Joka kolmas suoma­lai­nen nainen kokee elämänsä aikana lähi­suh­de­vä­ki­val­taa, ja lähes aina teki­jänä on nykyi­nen

13.11.2022

Kai Mykkä­nen: “Isyys pitää jalat maassa”

Aamulla suih­kun jälkeen marja­sur­vos­pussi alaker­ran pakas­ti­mesta mukaan (Annan poimi­mia ja survo­mia, myön­ne­tään). Puuron keitto, vita­mii­nien lajit­telu, maito­la­sit pöydälle, sitten poikien

8.11.2022

Anneli Taina: Torju­taan ikäih­mis­ten yksi­näi­syyttä yhdessä

Ikäih­mis­ten yksi­näi­syys on terveys­riski. Turvat­to­muu­den tunne ja pelko omasta tule­vai­suu­desta vaivaa­vat vanhe­ne­via ihmi­siä, joilla ei ole turvaa tuovaa lähi­pii­riä ympä­ril­lään. 

Skip to content