Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomuksen vaaliteema: vanhuus, eläkeläiset, seniorit
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kulttuuri / Vaali­teema: Hyvä ja oman­nä­köi­nen vanhuus

Vaali­teema: Hyvä ja oman­nä­köi­nen vanhuus

Julkaistu:

Halu elää omilla ehdoilla ja oman­nä­köistä elämää ei katoa iän kart­tuessa.

Senio­rit ovat aktii­vi­sia liik­ku­jia, kult­tuu­rin kulut­ta­jia, järjestö- ja yhdis­tys­toi­min­nan pyörit­tä­jiä. Erilai­sia asumis­rat­kai­suja ja osal­li­sena olemi­sen mahdol­li­suuk­sia on lisät­tävä enti­ses­tään.

Eläke­läis­ten toimeen­tu­losta on huoleh­dit­tava.

Jokai­sen on voitava luot­taa siihen, että hän saa tarvit­se­mansa hoidon ja hoivan. Juuri silloin, kun sitä tarvit­see. Osaa­via hoita­jia pitää lisätä niin vanhus­ten koti­hoi­toon, palve­lua­su­mi­seen kuin ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan. Omais­hoi­ta­jat tarvit­se­vat tukea.

Keinoja turvat­tuun vanhuu­teen:

- Aktii­vi­sesta eläke­läi­syy­destä turval­li­seen huolen­pi­toon. Elinym­pä­ris­tön ja asumis­rat­kai­su­jen on mahdol­lis­tet­tava omaeh­toi­nen ja aktii­vi­nen elämä mahdol­li­sim­man pitkään. Kotiin tuota­vat palve­lut ja tekno­lo­gian tuomat mahdol­li­suu­det tuke­vat pärjää­mistä ja elämän­laa­tua. Ikäih­mi­set ovat yksi­löitä, joilla jokai­sella on yksi­löl­li­set tarpeet. Senio­rit ovat aktii­vi­sia kansa­lai­sia, eivätkä pelk­kiä palve­lui­den käyt­tä­jiä.

- Tarvit­ta­vaa turvaa vanhuu­teen. Toimeen­tu­lon turvaava eläkein­deksi varmis­taa perus­tar­peet nyt ja tule­vai­suu­dessa. Kaik­kein pieni­tu­loi­sim­pien toimeen­tu­lo­vai­keuk­sia voidaan helpot­taa takuu­eläk­keen, tervey­den­huol­lon asia­kas­mak­su­jen sekä lääke­kor­vaus­jär­jes­tel­män muutok­silla.

- Vanhus­ten palve­lut on pantava kuntoon. Kokoo­mus esit­tää ikään­ty­neille hoiva­ta­kuuta. Se tarkoit­taa, että jokai­nen vanhus saa yksi­löl­lis­ten tarpei­densa mukai­sen hoivan. Myös vanhus­ten oikeuk­sien valvon­taa on vahvis­tet­tava, ja laimin­lyön­neistä määrät­tävä anka­rat seuraa­muk­set. Vanhus­pal­ve­lu­lain­sää­däntö pitää uudis­taa vastaa­maan tule­vai­suu­den tarpeita.

- Omais­hoi­ta­jien jaksa­mi­seen pitää panos­taa. Kokoo­mus kannat­taa lisäksi työn­te­ki­jän laki­sää­teistä oikeutta saada tuet­tua lähei­sen hoito- tai hoiva­va­paata.

Lue koko vaalioh­jelma tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

Skip to content