Kokoomuksen vaaliteema: vanhuus, eläkeläiset, seniorit
Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Bildning / Valtema: God ålder­dom

Valtema: God ålder­dom

Publicerad:

Viljan att leva på egna vill­kor är inte något som försvin­ner med åldern.

Seni­o­rer är aktiva medbor­gare, konsu­men­ter av kultur som håller igång orga­ni­sa­tions- och före­nings­verk­sam­het. Vi måste utöka anta­let boen­de­lös­ningar och möjlig­he­ter att vara delak­tig jämfört med tidi­gare.

Vi måste ta hand om försörj­ningen av pensio­nä­rer.

Var och en måste kunna lita på att man får den vård och omsorg som man behö­ver. Just då man behö­ver den. Vi måste öka anta­let kompe­tenta vårdare inom hemvår­den för äldre, service­bo­en­den och boen­de­ser­vice med heldygnsomsorg. Även närstå­en­de­vår­dare behö­ver stöd.

Meto­der för en trygg ålder­dom:

- Från aktiv pension till trygg omsorg. Livsmil­jön och boen­de­lös­ning­arna måste så långt det går göra det möjligt att leva ett aktivt liv på egna vill­kor. Tjäns­ter som leve­re­ras till hemmet och möjlig­he­ter som tekno­lo­gin för med sig stöder livs­kva­li­te­ten och gör att man klarar sig bättre. Äldre är indi­vi­der, med indi­vi­du­ella behov. Seni­o­rer är aktiva medbor­gare, inte bara tjäns­te­an­vän­dare.

- Oumbär­lig trygg­het under äldre dagar. Ett pensions­in­dex som tryg­gas av utkoms­ten är en garanti för de grund­läg­gande beho­ven, nu och i fram­ti­den. Alla utkomst­svå­rig­he­ter för de med lägst inkoms­ter kan under­lät­tas med hjälp av föränd­ringar i garan­ti­pen­sio­nen, kund­av­gif­ter vid hälso­vårds­cen­tra­ler och syste­met för ersätt­ning av läke­me­del.

- Tjäns­terna för äldre måste förbätt­ras. Samlings­par­tiet före­slår en vård­ga­ranti för äldre. Det inne­bär att varje äldre medbor­gare får omsorg enligt sina indi­vi­du­ella behov. Även över­vak­ningen av äldres rättig­he­ter måste stär­kas, och stränga påfölj­der slås fast för försum­mel­ser. Lagstift­ningen kring äldre­omsorg måste förnyas för att motsvara fram­ti­dens behov.

- Vi måste satsa på närstå­en­de­vår­da­res resur­ser. Samlings­par­tiet under­stö­der också arbets­ta­ga­res lagstad­gade rätt att få under­stött ledig­het för vård eller omsorg av en närstå­ende.

Kolla hela valpro­gram­met här

Mer innehåll i samma kategori

3.2.2021

In a Coali­tion muni­ci­pa­lity, the heart beats on the right

All poli­ti­cal parties want good. Who would inten­tio­nally want to replace well­be­ing with distress? We all agree that it is

27.5.2019

Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.

De nuva­rande euro­pa­par­la­men­ta­ri­kerna Sirpa Pietikä­i­nen, Henna Virk­ku­nen och Petri Sarva­maa fort­sät­ter i Euro­pa­par­la­men­tet. Parti­sek­re­te­ra­ren Janne Peso­nen kommen­te­rade resul­ta­tet på Twit­ter:

2.5.2019

Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram 2019: Vi tror på Europa

Hitta din kandi­dat Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram: Vi tror på Europa Finland har varit medlem i Euro­pe­iska unio­nen i 24 år. Finlän­dare