Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomuksen vaaliteema: vanhuus, eläkeläiset, seniorit
Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Bildning / Valtema: God ålder­dom

Valtema: God ålder­dom

Publicerad:

Viljan att leva på egna vill­kor är inte något som försvin­ner med åldern.

Seni­o­rer är aktiva medbor­gare, konsu­men­ter av kultur som håller igång orga­ni­sa­tions- och före­nings­verk­sam­het. Vi måste utöka anta­let boen­de­lös­ningar och möjlig­he­ter att vara delak­tig jämfört med tidi­gare.

Vi måste ta hand om försörj­ningen av pensio­nä­rer.

Var och en måste kunna lita på att man får den vård och omsorg som man behö­ver. Just då man behö­ver den. Vi måste öka anta­let kompe­tenta vårdare inom hemvår­den för äldre, service­bo­en­den och boen­de­ser­vice med heldygnsomsorg. Även närstå­en­de­vår­dare behö­ver stöd.

Meto­der för en trygg ålder­dom:

- Från aktiv pension till trygg omsorg. Livsmil­jön och boen­de­lös­ning­arna måste så långt det går göra det möjligt att leva ett aktivt liv på egna vill­kor. Tjäns­ter som leve­re­ras till hemmet och möjlig­he­ter som tekno­lo­gin för med sig stöder livs­kva­li­te­ten och gör att man klarar sig bättre. Äldre är indi­vi­der, med indi­vi­du­ella behov. Seni­o­rer är aktiva medbor­gare, inte bara tjäns­te­an­vän­dare.

- Oumbär­lig trygg­het under äldre dagar. Ett pensions­in­dex som tryg­gas av utkoms­ten är en garanti för de grund­läg­gande beho­ven, nu och i fram­ti­den. Alla utkomst­svå­rig­he­ter för de med lägst inkoms­ter kan under­lät­tas med hjälp av föränd­ringar i garan­ti­pen­sio­nen, kund­av­gif­ter vid hälso­vårds­cen­tra­ler och syste­met för ersätt­ning av läke­me­del.

- Tjäns­terna för äldre måste förbätt­ras. Samlings­par­tiet före­slår en vård­ga­ranti för äldre. Det inne­bär att varje äldre medbor­gare får omsorg enligt sina indi­vi­du­ella behov. Även över­vak­ningen av äldres rättig­he­ter måste stär­kas, och stränga påfölj­der slås fast för försum­mel­ser. Lagstift­ningen kring äldre­omsorg måste förnyas för att motsvara fram­ti­dens behov.

- Vi måste satsa på närstå­en­de­vår­da­res resur­ser. Samlings­par­tiet under­stö­der också arbets­ta­ga­res lagstad­gade rätt att få under­stött ledig­het för vård eller omsorg av en närstå­ende.

Kolla hela valpro­gram­met här

Mer innehåll i samma kategori

14.11.2023

Alex­an­der Stubbs Före­nande program: Öppet, tryggt och inter­na­tio­nellt Finland

Början: En värld i omvälv­ning De tre vikti­gaste uppgif­terna för repu­bli­kens presi­dent har att göra med utri­kes­po­li­tik, över­be­fäl­ha­var­skap och värde­ringar.

3.2.2021

In a Coali­tion muni­ci­pa­lity, the heart beats on the right

All poli­ti­cal parties want good. Who would inten­tio­nally want to replace well­be­ing with distress? We all agree that it is

27.5.2019

Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.

De nuva­rande euro­pa­par­la­men­ta­ri­kerna Sirpa Pietikä­i­nen, Henna Virk­ku­nen och Petri Sarva­maa fort­sät­ter i Euro­pa­par­la­men­tet. Parti­sek­re­te­ra­ren Janne Peso­nen kommen­te­rade resul­ta­tet på Twit­ter:

Skip to content