Paula Risikko: Poliit­ti­sen väki­val­lan tulo Suomeen on estet­tävä

Julkaistu: 24.03.2019

Edus­kun­nan puhe­mies Paula Risikko on huolis­saan poliit­ti­sen ilma­pii­rin kiris­ty­mi­sestä.

- Valheet ja vastak­kai­na­set­te­lut ovat poliit­ti­sen väki­val­lan polt­toai­netta. Niihin on syytä suhtau­tua asian vaati­malla vaka­vuu­della. Olen ollut erit­täin huolis­sani siitä, mihin suun­taan yhteis­kun­nal­li­nen keskus­te­luil­ma­piiri on kehit­ty­nyt, puhe­mies Risikko sanoo.

- Suomessa on ollut se länsi­mais­sa­kin ainut­laa­tui­nen vahvuus, että polii­tik­koja voi kohdata turuilla ja toreilla ilman, että heitä ympä­röi valtava turval­li­suus­ko­neisto. Olisi demo­kra­tial­lemme valta­van suuri kolaus, jos tämä muut­tuisi.

- Vaali­kam­pan­jaa käydään kovem­malla reto­rii­kalla kuin ennen. Meillä jokai­sella on vastuumme siitä, minkä­laista ilma­pii­riä olemme luomassa.

Lisä­tie­toja:

Edus­kun­nan puhe­mie­hen erityi­sa­vus­taja
Tiina Rytilä
puh. 040 566 6649