Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Paula Risikko: Poliit­ti­sen väki­val­lan tulo Suomeen on estet­tävä

Paula Risikko: Poliit­ti­sen väki­val­lan tulo Suomeen on estet­tävä

Julkaistu:

Edus­kun­nan puhe­mies Paula Risikko on huolis­saan poliit­ti­sen ilma­pii­rin kiris­ty­mi­sestä.

- Valheet ja vastak­kai­na­set­te­lut ovat poliit­ti­sen väki­val­lan polt­toai­netta. Niihin on syytä suhtau­tua asian vaati­malla vaka­vuu­della. Olen ollut erit­täin huolis­sani siitä, mihin suun­taan yhteis­kun­nal­li­nen keskus­te­luil­ma­piiri on kehit­ty­nyt, puhe­mies Risikko sanoo.

- Suomessa on ollut se länsi­mais­sa­kin ainut­laa­tui­nen vahvuus, että polii­tik­koja voi kohdata turuilla ja toreilla ilman, että heitä ympä­röi valtava turval­li­suus­ko­neisto. Olisi demo­kra­tial­lemme valta­van suuri kolaus, jos tämä muut­tuisi.

- Vaali­kam­pan­jaa käydään kovem­malla reto­rii­kalla kuin ennen. Meillä jokai­sella on vastuumme siitä, minkä­laista ilma­pii­riä olemme luomassa.

Lisä­tie­toja:

Edus­kun­nan puhe­mie­hen erityi­sa­vus­taja
Tiina Rytilä
puh. 040 566 6649

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

29.3.2023

Pihla Keto-Huovi­nen: Kenen­kään ei pidä joutua pelkää­mään puuko­tusta koulussa – nuor­ten teke­män väki­val­lan on loput­tava

Ylivies­ka­lai­sessa yläkou­lussa tiis­taina tapah­tu­nut puuko­tus on järkyt­tä­nyt suoma­lai­sia kautta maan. Koulun 15-vuotias oppi­las puukotti sama­ni­käistä uhria, joka kulje­tet­tiin äärim­mäi­sessä hengen­vaa­rassa

17.3.2023

Orpo: Ruot­sin asia on meidän

Suomi sai tänään Turkista kovasti odote­tun posi­tii­vi­sen vies­tin Nato-jäse­nyy­den etene­mi­ses­tään. Nyt näyt­tää­kin siltä, että meistä voisi tulla Naton täys­jä­sen jo kulu­van kevään aikana. Nato-proses­simme on tähän asti ollut histo­rial­li­sen nopea.

Skip to content