Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Paula Risikko: Poliit­ti­sen väki­val­lan tulo Suomeen on estet­tävä

Paula Risikko: Poliit­ti­sen väki­val­lan tulo Suomeen on estet­tävä

Julkaistu:

Edus­kun­nan puhe­mies Paula Risikko on huolis­saan poliit­ti­sen ilma­pii­rin kiris­ty­mi­sestä.

- Valheet ja vastak­kai­na­set­te­lut ovat poliit­ti­sen väki­val­lan polt­toai­netta. Niihin on syytä suhtau­tua asian vaati­malla vaka­vuu­della. Olen ollut erit­täin huolis­sani siitä, mihin suun­taan yhteis­kun­nal­li­nen keskus­te­luil­ma­piiri on kehit­ty­nyt, puhe­mies Risikko sanoo.

- Suomessa on ollut se länsi­mais­sa­kin ainut­laa­tui­nen vahvuus, että polii­tik­koja voi kohdata turuilla ja toreilla ilman, että heitä ympä­röi valtava turval­li­suus­ko­neisto. Olisi demo­kra­tial­lemme valta­van suuri kolaus, jos tämä muut­tuisi.

- Vaali­kam­pan­jaa käydään kovem­malla reto­rii­kalla kuin ennen. Meillä jokai­sella on vastuumme siitä, minkä­laista ilma­pii­riä olemme luomassa.

Lisä­tie­toja:

Edus­kun­nan puhe­mie­hen erityi­sa­vus­taja
Tiina Rytilä
puh. 040 566 6649

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

Skip to content