Kokoomuksen vaaliteema, ympäristö, luonto
Kokoomus.fi / Julkaisut / Vaaliteema / Vaali­teema: Pelas­te­taan maailma yhdessä

Vaali­teema: Pelas­te­taan maailma yhdessä

Julkaistu:

Tämä päät­tä­jä­su­ku­polvi tekee huomista koske­vat ratkai­sut. Perin­tömme tule­ville suku­pol­ville pitää olla elin­kel­poi­nen, puhdas ympä­ristö.

Pystymme teke­mään paljon nykyistä enem­män myös maamme rajo­jen ulko­puo­lella. Puhtai­den ratkai­su­jen myymi­nen Kiinan ja Intian kaltai­sille suurille mark­ki­noille vähen­tää pääs­töjä monin­ker­tai­sesti omiin pääs­töi­himme verrat­tuna.

Kulut­ta­jilla on oltava mahdol­li­suus tehdä ilmas­ton ja ympä­ris­tön kannalta fiksuja valin­toja.

Keinoja ympä­ris­töstä huoleh­ti­mi­seen:

- Lastemme piik­kiin elämi­sen on loput­tava. Oli kyse sitten luon­non köyh­dyt­tä­mi­sestä tai riskin otta­mi­sesta ilmas­ton muut­tu­mi­sen suhteen. Pystymme toteut­ta­maan loikan pääs­tö­läh­teistä pääs­tö­nie­luiksi. Meidän on valjas­tet­tava mark­ki­noi­den luovuus puhtai­den ratkai­su­jen edis­tä­mi­seen. Fiksuilla kannus­teilla saamme kaikki mukaan. 

Suomesta koko­aan suurempi ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­nassa. Voimme kehit­tää puhtaita ratkai­suja, joiden myymi­nen Kiinan ja Intian tapai­sille suurille mark­ki­noille vähen­tää pääs­töjä monin­ker­tai­sesti maamme omiin pääs­töi­hin verrat­tuna.

Turva­taan luon­non moni­muo­toi­suus. Laajen­ne­taan metsien­suo­je­lun malli koske­maan kaik­kia elinym­pä­ris­töjä. Vahvis­te­taan talous­met­sien luon­non­hoi­toa sekä turva­taan suoje­lua­luei­den ja kansal­lis­puis­to­jen rahoi­tus.

Talous ja tekno­lo­gia teho­käyt­töön. Ilmas­to­toi­mien on kosket­tava kaik­kia elämä­na­lueita asumi­sesta teol­li­suu­teen ja liiken­tee­seen.  Kulut­ta­jien ja yritys­ten on voitava luot­taa siihen, että ympä­ristö- ja ilmas­to­ys­tä­väl­li­sempi vaih­toehto on järke­vämpi valinta. Uusien auto­jen vero­tus on siir­ret­tävä auton hankin­nan vero­tuk­sesta auto­jen käytön vero­tuk­seen. Tavoit­teena on, että sähköä tai biokaa­sua käyt­tävä ajoneuvo on suoma­lai­selle aina fossii­lista polt­toai­netta käyt­tä­vää autoa kilpai­lu­ky­kyi­sempi vaih­toehto viimeis­tään 2030-luvulla.

Haital­li­sia yritys­tu­kia on karsit­tava. Haluamme kohden­taa jatkossa kaikki uudet ener­gia­tu­ki­pää­tök­set muihin kuin polt­toon perus­tu­viin tekno­lo­gioi­hin. Fossii­lis­ten polt­toai­nei­den merkit­tävä käyttö voima­lai­tok­sissa on lope­tet­tava vuoteen 2040 mennessä. Sama koskee turvetta jo vuoteen 2035 mennessä. 

Asutaan ja eletään puhtaam­min. Voimme saavut­taa pääs­tö­neut­raa­liu­den jo 2030-luvulla. Tehdään Suomesta puhtaasti tuote­tun sähkön varas­toin­nin ja kysyn­tä­jous­ton edel­lä­kä­vijä. Sähkön vero­tus ja verk­ko­mak­su­jen perus­teet muute­taan siten, että ne kannus­ta­vat kulut­ta­jia ja yrityk­siä hyödyn­tä­mään sähkön mark­ki­na­hin­nan vaih­te­lua. Olemme valmiita tuke­maan asuin­ra­ken­nus­ten ener­gia­re­mont­teja.

Lue koko edus­kun­ta­vaa­lioh­jelma tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.4.2021

Miksi sydän on oikealla? /​/​ Kokoo­muk­sen esityk­set 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi

I Miksi sydän on oikealla? Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, toimi­vaa tervey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. Ilman

30.3.2021

Miten Suomi avataan? – Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus koro­nan exit-linjauk­seksi

Kokoo­mus haluaa Suomelle selkeän stra­te­gian siitä, miten Suomi tulee ulos koro­na­krii­sistä. Suoma­lai­set tarvit­se­vat selkeän näky­män, koska ja miten akuu­tista krii­sistä

18.2.2021

”Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan” – kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä kirjal­li­nen kysy­mys kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää halli­tuk­sen vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen kult­­tuuri- ja tapah­­tuma-alan tilan­teesta. Kokoo­mus kantaa suurta huolta alan toimin­tae­del­ly­tyk­sistä koro­na­krii­sin aikana ja