Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomuksen vaaliteema, ympäristö, luonto
Kokoomus.fi / Julkaisut / Vaaliteema / Vaali­teema: Pelas­te­taan maailma yhdessä

Vaali­teema: Pelas­te­taan maailma yhdessä

Julkaistu:

Tämä päät­tä­jä­su­ku­polvi tekee huomista koske­vat ratkai­sut. Perin­tömme tule­ville suku­pol­ville pitää olla elin­kel­poi­nen, puhdas ympä­ristö.

Pystymme teke­mään paljon nykyistä enem­män myös maamme rajo­jen ulko­puo­lella. Puhtai­den ratkai­su­jen myymi­nen Kiinan ja Intian kaltai­sille suurille mark­ki­noille vähen­tää pääs­töjä monin­ker­tai­sesti omiin pääs­töi­himme verrat­tuna.

Kulut­ta­jilla on oltava mahdol­li­suus tehdä ilmas­ton ja ympä­ris­tön kannalta fiksuja valin­toja.

Keinoja ympä­ris­töstä huoleh­ti­mi­seen:

- Lastemme piik­kiin elämi­sen on loput­tava. Oli kyse sitten luon­non köyh­dyt­tä­mi­sestä tai riskin otta­mi­sesta ilmas­ton muut­tu­mi­sen suhteen. Pystymme toteut­ta­maan loikan pääs­tö­läh­teistä pääs­tö­nie­luiksi. Meidän on valjas­tet­tava mark­ki­noi­den luovuus puhtai­den ratkai­su­jen edis­tä­mi­seen. Fiksuilla kannus­teilla saamme kaikki mukaan. 

Suomesta koko­aan suurempi ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­nassa. Voimme kehit­tää puhtaita ratkai­suja, joiden myymi­nen Kiinan ja Intian tapai­sille suurille mark­ki­noille vähen­tää pääs­töjä monin­ker­tai­sesti maamme omiin pääs­töi­hin verrat­tuna.

Turva­taan luon­non moni­muo­toi­suus. Laajen­ne­taan metsien­suo­je­lun malli koske­maan kaik­kia elinym­pä­ris­töjä. Vahvis­te­taan talous­met­sien luon­non­hoi­toa sekä turva­taan suoje­lua­luei­den ja kansal­lis­puis­to­jen rahoi­tus.

Talous ja tekno­lo­gia teho­käyt­töön. Ilmas­to­toi­mien on kosket­tava kaik­kia elämä­na­lueita asumi­sesta teol­li­suu­teen ja liiken­tee­seen.  Kulut­ta­jien ja yritys­ten on voitava luot­taa siihen, että ympä­ristö- ja ilmas­to­ys­tä­väl­li­sempi vaih­toehto on järke­vämpi valinta. Uusien auto­jen vero­tus on siir­ret­tävä auton hankin­nan vero­tuk­sesta auto­jen käytön vero­tuk­seen. Tavoit­teena on, että sähköä tai biokaa­sua käyt­tävä ajoneuvo on suoma­lai­selle aina fossii­lista polt­toai­netta käyt­tä­vää autoa kilpai­lu­ky­kyi­sempi vaih­toehto viimeis­tään 2030-luvulla.

Haital­li­sia yritys­tu­kia on karsit­tava. Haluamme kohden­taa jatkossa kaikki uudet ener­gia­tu­ki­pää­tök­set muihin kuin polt­toon perus­tu­viin tekno­lo­gioi­hin. Fossii­lis­ten polt­toai­nei­den merkit­tävä käyttö voima­lai­tok­sissa on lope­tet­tava vuoteen 2040 mennessä. Sama koskee turvetta jo vuoteen 2035 mennessä. 

Asutaan ja eletään puhtaam­min. Voimme saavut­taa pääs­tö­neut­raa­liu­den jo 2030-luvulla. Tehdään Suomesta puhtaasti tuote­tun sähkön varas­toin­nin ja kysyn­tä­jous­ton edel­lä­kä­vijä. Sähkön vero­tus ja verk­ko­mak­su­jen perus­teet muute­taan siten, että ne kannus­ta­vat kulut­ta­jia ja yrityk­siä hyödyn­tä­mään sähkön mark­ki­na­hin­nan vaih­te­lua. Olemme valmiita tuke­maan asuin­ra­ken­nus­ten ener­gia­re­mont­teja.

Lue koko edus­kun­ta­vaa­lioh­jelma tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

Skip to content